SKV M 2011:23

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen

1. Lagregler m.m.

Enligt 3 kap. 1 § fösta stycket bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska ett räkenskapsår omfatta tolv kalendermånader.

Enligt 3 kap. 1 § andra stycket BFL ska räkenskapsåret utgöras av kalenderåret för

  1. fysiska personer,
  2. handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller en del av bolagets inkomst och
  3. sådana samfällighetsförvaltande juridiska personer som avses i 6 kap. andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Enligt 3 kap. 1 § tredje stycket BFL får andra företag tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår).

Om brutet räkenskapsår tillämpas får räkenskapsåret läggas om till kalenderår utan tillstånd. Det behövs inte heller tillstånd om omläggning av räkenskapsår görs för att det ska bli samma räkenskapsår i en koncern eller för flera verksamheter i samma företag. Om däremot kalenderår tillämpas får räkenskapsåret läggas om till brutet räkenskapsår endast efter tillstånd från

Skatteverket. Sådant tillstånd fordras också om man vill lägga om ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår (3 kap. 6 § BFL).

Skatteverket har i sina allmänna råd SKV A 2011:28 behandlat tillstånd enligt 3 kap. 6 § BFL. Eftersom denna lagregel avser endast andra bokföringsskyldiga än fysiska personer och inte heller avser sådana handelsbolag som nämns i 3 kap. 1 § andra stycket BFL avser även dessa allmänna råd och tillhörande meddelanden andra bokföringsskyldiga än de nämnda. De allmänna råden ska tillämpas på ansökningar som kommer in fr.o.m. den 1 januari 2012 och ersätter SKV A 2005:24.

2. Skäl för omläggning av räkenskapsår

Av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2011:28 framgår att det för tillstånd till omläggning av räkenskapsår bör starka skäl krävas. Ett skäl kan vara redovisnings- och revisionsbyråernas arbetssituation och ett kan vara av företagsekonomiskt slag.

2.1 Redovisnings- och revisionsbyråernas arbetssituation

Enligt Skatteverkets allmänna råd bör omläggning av räkenskapsår på grund av svårigheter att erhålla redovisnings- och revisionshjälp vid viss tidpunkt endast ges i undantagsfall. Lokala förhållanden kan motivera att tillstånd ges. Detta gäller framför allt på orter där tillgången till redovisningskonsulter och revisorer är begränsad.

2.2 Företagsekonomiska skäl

Skatteverkets allmänna råd innehåller följande om företagsekonomiska skäl:

”Tillstånd bör ges då giltiga företagsekonomiska skäl finns såsom säsongsvariationer som inverkar på arbetssituationer under skilda delar av året och sådana regelbundna förändringar i varulagrets storlek eller sammansättning som i väsentlig grad påverkar inventeringsarbetet.

Företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som räkenskapsår bör normalt anses inte ha behov av annan bokslutstidpunkt om inte nya omständigheter har tillkommit. Sådana nya omständigheter kan t.ex. vara ändrad verksamhetsinriktning, eller en mer omfattande verksamhet. Det bör därvid beaktas att en ändrad verksamhetsinriktning får en omedelbar inverkan på valet av räkenskapsår. En utökning av verksamheten sker normalt över tiden och avspeglas i t.ex. antalet anställda. Bedömningen bör göras avseende utvecklingen under flera år. För att tillstånd ska ges i dessa fall bör det klart framgå att förändringen lett till en större arbetsbörda för företaget.”

2.3 Obestånd

Av de allmänna råden framgår att tillstånd normalt inte bör ges för att ett företag hamnat på obestånd.

2.4 Aktiebolag utan verksamhet

I de allmänna råden anges att tillstånd normalt ges om ett aktiebolag som inte tidigare haft någon verksamhet börjar bedriva verksamhet.

2.5 Upprepade omläggningar av räkenskapsår

Enligt Skattverkets allmänna råd bör tillstånd normalt inte ges vid upprepade ändringar av räkenskapsår.

3. Handlingar som krävs

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en utförlig redogörelse för de skäl som åberopas för omläggningen. Till ansökan ska bifogas bolagsstämmoprotokoll alternativt mötesprotokoll och bolagsordning alternativt stadgar i dess nya lydelser.

4. Tidpunkt för omläggningen

BFL innehåller inga bestämmelser om när ett beslut om ändrat räkenskapsår får börja tillämpas. Däremot finns bestämmelser om detta i aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Bolagsordningen ska innehålla uppgift om räkenskapsåret. Av 3 kap. 5 § ABL framgår att ett beslut om ändring av bolagsordningen genast ska anmälas för registrering hos Bolagsverket och inte får verkställas förrän det har registrerats.

5. Överklagande

Ett beslut om tillstånd enligt bestämmelserna i BFL får överklagas till förvaltningsrätten, men ska skickas till Skatteverket, Skattekontor 3, Box 2825, 403 20 Göteborg. Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till verket inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet (1,22 a och 23 §§ förvaltningslagen, 1986:223).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...