SKV M 2015:2

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB

Observera att meddelandet normalt endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning.

Erbjudandet

Acando AB (Acando) har uppgett följande.

Acando lämnade den 9 juni 2014 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Connecta AB (Connecta) om att förvärva samtliga aktier i Connecta.

Erbjudandet innebar att Acando erbjöd aktieägarna i Connecta att för varje tre befintliga aktier i Connecta erhålla tio nya aktier av serie B i Acando.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skedde under perioden den 16 juni–7 juli 2014. Aktieägarna i Connecta hade rätt att återkalla lämnade accepter fram till dess Acando offentliggjorde att samtliga villkor för erbjudandet hade uppfyllts. Om ett sådant offentliggörande inte ägde rum under acceptsfristen hade aktieägarna rätt att återkalla sin accept fram till den sista anmälningsdagen.

Acando förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor

Erbjudandet var villkorat och bland annat skulle erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Acando blev ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Connecta. Acando offentliggjorde den 11 juli 2014 att bolaget hade beslutat att fullfölja erbjudandet.

Acceptfristen förlängdes för de aktieägare som den 7 juli 2014 ännu inte hade accepterat erbjudandet. Den förlängda acceptfristen för dessa aktieägare löpte ut den 21 juli 2014. Rätten att återkalla lämnade accepter av erbjudandet gällde inte under den förlängda acceptfristen.

Skatteregler

När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkningar

Anmälan den 16 juni 2014–7 juli 2014

Acando meddelade den 11 juli att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet. De aktieägare i Connecta som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden den 16 juni–7 juli 2014 anses därför ha sålt sina aktier den 11 juli 2014.

Aktierna av serie B i Acando är föremål för handel vid Nasdaq Stockholm. Den 11 juli 2014 uppgick lägsta betalkurs för en aktie av serie B i Acando till 12,60 kr.

Varje aktie i Connecta som bytts bort under den ordinarie anmälningsperioden bör anses såld för (10/3 × 12,60 =) 42 kr.

Varje aktie av serie B i Acando som förvärvats genom bytet får anses köpt för 12,60 kr.

Anmälan den 11–21 juli 2014

De aktieägare i Connecta som accepterade erbjudandet under denna tidsperiod hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev således bundna av avtalet den dag anmälan gjordes. Om en aktieägare inte kan visa vilken dag anmälan gjordes får denne använda sig av ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå från medianen av den lägsta betalkursen för en aktie av serie B i Acando under den förlängda acceptfristen.

Medianvärdet för perioden den 11–21 juli 2014, beräknat efter lägsta betalkurs, var 12,45 kr.

Varje aktie i Connecta som bytts bort under den förlängda acceptfristen bör anses såld för (10/3 × 12,45=) 41,50 kr.

Varje aktie av serie B i Acando som förvärvats genom bytet får anses köpt för 12,45 kr.

Deklarationen för beskattningsåret

Acando har uppgett att reglerna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i Acando övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Connecta.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av vinsten. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2015:3.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...