SKV M 2015:9

Fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av aktiesplit och inlösen år 2015 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd

Erbjudandet

Vostok New Ventures Ltd (Vostok New Ventures) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i Vostok New Ventures beslutade den 9 juni 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med obligatorisk inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 26 juni 2015 var aktieägare i Vostok New Ventures för varje innehavd aktie i Vostok New Ventures erhöll en ordinarie aktie och en inlösenaktie. För aktier som representeras av depåbevis som är noterade på NASDAQ OMX Nordic har inlösenaktierna representerats av så kallade inlösendepåbevis. Varje inlösenaktie har därefter lösts in genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. Betalning för varje inlösenaktie skedde i form av utskiftningsaktier i Vostok Emerging Finance Ltd (Vostok Emerging Finance).

Sista dag för handel med depåbevis i Vostok New Ventures inklusive rätt till inlösendepåbevis var den 24 juni 2015.

Handel med inlösendepåbevis kunde ske på NASDAQ OMX Nordic under perioden den 29 juni–10 juli 2015. Avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid i form av utskiftningsaktier var den 14 juli 2015.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie depåbevis och inlösendepåbevis

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Depåbevisen i Vostok New Ventures är noterade vid NASDAQ OMX Nordic. Sista dag för handel med depåbevis i Vostok New Ventures inklusive rätt att erhålla inlösendepåbevis var den 24 juni 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 58,75 kr.

Första dag för handel med inlösendepåbevisen var den 29 juni 2015. Lägsta betalkursen för inlösendepåbevis denna dag var 3 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för depåbevis i Vostok New Ventures bör därför (3 / 58,75 =) 5,1 procent hänföras till inlösendepåbevisen och 94,9 procent till kvarvarande depåbevis.

Skatteregler för inlösen

När man löser in depåbevisen i ett bolag anses man ha sålt depåbevisen. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta depåbevisen. Alternativt kan schablonmetoden användas för de depåbevis som är marknadsnoterade. Schablon-metoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösendepåbevis.

De inlösta depåbevisen anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av erhållet vederlag, dvs. i detta fall värdet av de utskiftningsaktier som erhållits i utbyte.

De erhållna depåbevisen i Vostok Emerging Finance anses anskaffade för värdet av de depåbevis man har löst in. I allmänhet är detta värde det samma som värdet av de erhållna depåbevisen.

Försäljningspris för inlösta depåbevis i Vostok New Ventures och anskaffningsutgift för erhållna depåbevis i Vostok Emerging Finance

Värdering av de inlösta depåbevisen i Vostok New Ventures bör ske med utgångspunkt i värdet den dag då överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösendepåbevisen kunde ske fram till och med den 10 juli 2015 får detta datum anses vara den dag då överlåtelsen blev definitiv. Vostok Emerging Finance noterades dock inte på Nasdaq First North förrän den 16 juli 2015. Den 16 juli 2015 bör därför vara den aktuella dagen för värdering av vederlaget för de inlösta inlösendepåbevisen.

Avyttringspriset för inlösendepåbevisen i Vostok New Ventures bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för de erhållna depåbevisen avseende aktier i Vostok Emerging Finance som erhölls som betalning för inlösendepåbevisen den 16 juli 2015. Lägsta noterade betalkurs för depåbevis i Vostok Emerging Finance på NASDAQ First North var denna dag 2,70 kronor.

För varje inlösendepåbevis erhölls ett depåbevis i Vostok Emerging Finance. Avyttringspriset för ett inlösendepåbevis bör därför beräknas till 2,70 kronor.

Anskaffningsutgift för erhållna utskiftningsaktier bör anses vara 2,70 kronor per depåbevis i Vostok Emerging Finance.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för ett depåbevis i Vostok New Ventures var 30 kronor ska (30 × 0,051 =) 1,53 kronor hänföras till inlösendepåbeviset. Det kvarvarande depåbeviset för aktien i Vostok New Ventures får därefter en anskaffningsutgift på (30 – 1,53 =) 28,47 kronor.

Löses inlösendepåbeviset in uppkommer en kapitalvinst på (2,70 – 1,53 =) 1,17 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen av depåbevis, se SKV A 2015:18.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...