SKV M 2015:10

Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid

Erbjudandet

Betsson AB (Betsson) har uppgett följande.

Årsstämman i Betsson beslutade den 8 maj 2015 om en aktiesplit 4:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 25 maj 2015 var aktieägare i Betsson för varje innehavd aktie av serie A respektive serie B fick tre ordinarie aktier av serie A respektive serie B och en inlösenaktie av serie A respektive serie B.

Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive rätt till inlösenaktier var den 21 maj 2015.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 26 maj–8 juni 2015. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 11,94 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Betsson av serie B är noterade vid NASDAQ Stockholm. Aktierna av serie A är inte marknadsnoterade. Vid fördelning av anskaffningsutgiften bör därför kursnoteringarna för aktier av serie B ligga till grund för samtliga beräkningar. Sista dag för handel med aktier av serie B i Betsson före split och avskiljande av inlösenaktier var den 21 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 374,40 kronor.

Inlösenaktierna av serie A respektive serie B kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 26 maj 2015. Den lägsta betalkursen var för serie A den 28 maj 2015 11,90 kronor samt för serie B den 26 maj 11,90 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Betsson bör därför (11,90 / 374,40 =) 3,2 procent hänföras till inlösenaktierna och 96,8 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna av serie A respektive B handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Betsson omedelbart före aktieuppdelningen var 100 kronor ska (0,032 × 100 =) 3,20 kronor hänföras till inlösenaktien. De kvarvarande tre aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på (100 – 3,20 =) 96,80 kronor eller (96,80 / 3 =) 32,27 kronor per aktie.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 11,94 kronor uppkommer en kapitalvinst på (11,94 – 3,20 =) 8,74 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2015:19.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...