Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång

Område: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-04-10

Dnr: 131 208135-15/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 mars 2015

Sammanfattning

Finansiella instrument upptagna till handel på en reglad marknad är investeringstillgångar oavsett om det sker någon faktisk handel på den marknadsplatsen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpningen av lagen om investeringssparkonto” (2012-11-28, dnr 131 801564-12/111).

Referat

X avsåg att investera i finansiella instrument, som var upptagna till handel på en s.k. reglerad marknad (Irish Stock Exchange). Någon faktisk handel med det finansiella instrumentet sker dock inte på den marknadsplatsen. X ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om ett sådant noterat finansiellt instrument var en tillgång som kan överföras och förvaras på ett investeringssparkonto.

Nämnden ansåg att det inte är tillräckligt att ett finansiellt instrument enbart är upptaget till handel på en reglerad marknad. Det måste också finnas regelbundna noteringar om avslut m.m., i likhet med vad som gäller för att ett finansiellt instrument ska anses vara marknadsnoterat enligt 48 kap. 5 § inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att lagtexten i 6 § 1 lagen om investeringssparkonto inte uppställer något krav på att tillgångarna i fråga ska omsättas med viss regelbundenhet på marknadsplatsen. Någon hänvisning till uttrycket marknadsnoterad i 48 kap. 5 § inkomstskattelagen eller till någon annan skattebestämmelse finns inte i lagtexten och inte heller i förarbetena till bestämmelsen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör bedömningen av om ett finansiellt instrument ska anses vara upptaget till handel på en reglerad marknad enbart göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen för denna form av marknadsplats. Avgörande för bedömningen om ett finansiellt instrument är en investeringstillgång enligt 6 § 1 lagen om investeringssparkonto blir därmed om en reglerad marknad har tagit upp det finansiella instrumentet till handel.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket anser att domen också har betydelse för tillämpningen av 6 § punkten 2 lagen om investeringssparkonto. Med investeringstillgång avses därmed ett finansiellt instrument som kan handlas med på en s.k. handelsplattform (MTF) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Omfattningen och regelbundenheten av handeln saknar alltså betydelse.

Referenser

6 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

48 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)