Innehåll

RSVs skrivelse 1997-11-06 Dnr. 4862-97/901

Droit de suite

Sammanfattning:

Riksskatteverket har i skrivelse bedömt att vid sådan förmedling av ett konstverk där förmedlaren är betalningsansvarig för ersättning avseende droit de suite skall ersättningen ingå i förmedlarens beskattningsunderlag. Förmedlaren är då skyldig att redovisa mervärdesskatt för förmedlingsprovisionen och droit de suite.

Fr.om. den 1 januari 1996 har i 26 j § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk införts en rätt till ersättning för konstnär vid vidareförsäljning av exemplar av konstverk i vissa fall (droit de suite). Om ett exemplar av konstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid av en näringsidkare i hans yrkesmässiga verksamhet, har upphovsmannen rätt till ersättning av säljaren. Upphovsmannen har rätt till ersättning även i annat fall, om försäljningen förmedlas av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. I ett sådant fall skall ersättningen betalas av näringsidkaren. Ersättningen skall vara fem procent av försäljningspriset exklusive mervärdesskatt. Upphovsmannen har dock inte rätt till ersättning för droit de suite om priset understiger en tjugondel av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området har rätt att kräva in ersättningen.

I prop. 1996/97:10 avseende mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet har föredragande statsråd angivit: ”Enligt regeringens mening måste enligt allmänna principer det belopp säljaren respektive förmedlaren tar ut av köparen för att kunna erlägga ersättningen ingå i beskattningsunderlaget för försäljningen av konstverket. Mervärdesskatt skall därför utgå även på denna del.”

Fråga var om ersättning för droit de suite ingår i säljarens eller i förmedlarens beskattningsunderlag i de fall försäljningen av konstverket sker genom en förmedlare (t.e.x ett auktionsföretag).

Riksskatteverket har i sin skrivelse bedömt att den avgörande frågan är vem som är betalningsansvarig för droit de suite. I de fall en förmedlare är betalningsansvarig för droit de suite måste denna anses ingå i förmedlarens beskattningsunderlag. Förmedlaren är därför skyldig att redovisa mervärdesskatt dels för förmedlingsprovisionen och dels för ersättningen avseende droit de suite.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...