Innehåll

RSVs skrivelse 1997-11-06 Dnr. 4862-97/901

Droit de suite

Sammanfattning:

Riksskatteverket har i skrivelse bedömt att vid sådan förmedling av ett konstverk där förmedlaren är betalningsansvarig för ersättning avseende droit de suite skall ersättningen ingå i förmedlarens beskattningsunderlag. Förmedlaren är då skyldig att redovisa mervärdesskatt för förmedlingsprovisionen och droit de suite.

Fr.om. den 1 januari 1996 har i 26 j § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk införts en rätt till ersättning för konstnär vid vidareförsäljning av exemplar av konstverk i vissa fall (droit de suite). Om ett exemplar av konstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid av en näringsidkare i hans yrkesmässiga verksamhet, har upphovsmannen rätt till ersättning av säljaren. Upphovsmannen har rätt till ersättning även i annat fall, om försäljningen förmedlas av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. I ett sådant fall skall ersättningen betalas av näringsidkaren. Ersättningen skall vara fem procent av försäljningspriset exklusive mervärdesskatt. Upphovsmannen har dock inte rätt till ersättning för droit de suite om priset understiger en tjugondel av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området har rätt att kräva in ersättningen.

I prop. 1996/97:10 avseende mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet har föredragande statsråd angivit: ”Enligt regeringens mening måste enligt allmänna principer det belopp säljaren respektive förmedlaren tar ut av köparen för att kunna erlägga ersättningen ingå i beskattningsunderlaget för försäljningen av konstverket. Mervärdesskatt skall därför utgå även på denna del.”

Fråga var om ersättning för droit de suite ingår i säljarens eller i förmedlarens beskattningsunderlag i de fall försäljningen av konstverket sker genom en förmedlare (t.e.x ett auktionsföretag).

Riksskatteverket har i sin skrivelse bedömt att den avgörande frågan är vem som är betalningsansvarig för droit de suite. I de fall en förmedlare är betalningsansvarig för droit de suite måste denna anses ingå i förmedlarens beskattningsunderlag. Förmedlaren är därför skyldig att redovisa mervärdesskatt dels för förmedlingsprovisionen och dels för ersättningen avseende droit de suite.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%