RSVs skrivelse 1997-12-19 Dnr. 7944-97/901

Frågor och svar avseende kulturmomsen

Sammanfattning:

RSV har erhållit en sammanställning av frågor som teaterkonsulenter, kulturchefer och teaterchefer har ställt angående kulturmomsen. Av frågeställningarna framgår ett allmänt önskemål om mer information om gällande momsregler på kulturområdet. Med anledning av detta önskemål och då reglerna på detta område även innebär information om lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, har RSV valt att besvara frågeställningarna genom att hänvisa till olika delar i det avsnitt avseende Kultur som återfinns i Riksskatteverkets Handledning för mervärdesskatt 1997, (se avsnitt 19 i MHL 1999).

I följande avsnitt återfinns därför allmän information om mervärdesskatt, en sammanställning över frågor och svar avseende kulturmomsen samt ett utdrag från Riksskatteverkets Handledning för mervärdesskatt 1997, MHL. (se avsnitt 19 i MHL 1999)

1. Allmänt om mervärdesskatt

Mervärdesskatten (moms) är en allmän konsumtionsskatt. Momsen tas ut i varje led i tillverknings- och distributionskedjan. Varje led svarar för skatten på den värdetillväxt (mervärdet) som har tillförts i det egna ledet. Detta uppnås genom att företagen från momsen på den egna omsättningen (den utgående momsen) får dra skatten på förvärven för verksamheten (den ingående momsen). Den verkliga skattebördan skjuts därmed framåt tills den träffar den slutlige konsumenten. Konsumenten kan vara en privatperson eller ett företag vars verksamhet inte medför skattskyldighet och inte heller rätt till återbetalning av moms (t.ex en allmännyttig ideell teaterförening). Det är alltså den slutlige konsumenten som slutligen får bära momsen som en kostnad.

2. Momspliktig försäljning i Sverige

Vid en försäljning måste en bedömning ske om moms skall debiteras (påföras) kunden. Moms skall enligt huvudregel i 1 kap. 1 § punkt 1 Mervärdesskattelagen (ML) betalas till staten vid

 1. omsättning inom landet
 2. som görs i en yrkesmässig verksamhet.
 3. av skattepliktiga (läs momspliktiga) varor och tjänster

Vidare skall moms även betalas vid så kallade gemenskapsinterna förvärv och vid import.

För att moms skall påföras vid en försäljning enligt huvudregeln, krävs att alla tre av de ovanstående punktsatserna skall vara uppfyllda och en särskild bedömning måste ske för varje punktsats.

2.1 Omsättning inom landet

Tjänster avseende kulturella aktiviteter mm är omsatta i det land där aktiviteterna äger rum (5 kap. 6 § 1 st 1 p ML), dvs utförs kulturaktiviteten i Sverige anses den också omsatt här.

2.2 Yrkesmässig verksamhet

Enligt ML:s huvudregel om yrkesmässighet är en verksamhet yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen (KL). Enligt 21 § KL avses med näringsverksamhet en yrkesmässig och självständigt bedriven förvärvsverksamhet. En sådan verksamhet kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte, de sk rörelsekriterierna.

Vidare finns det i ML även kompletterande regler som utvidgar eller inskränker yrkesmässighetsbegreppet. En inskränkning avser bl.a skattskyldigheten för allmännyttiga ideella föreningar. Begränsningen motsvarar i stort de regler som gäller vid inkomsttaxeringen. Detta innebär att en av allmännyttig ideell förening bedriven verksamhet, där inkomsten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken föreningen är frikallad från skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. lagen om statlig inkomstskatt, SIL, inte utgör yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattehänseende.

Observera att denna inskränkning i yrkesmässigheten enligt ML inte gäller alla ideella föreningar utan endast s.k. allmännyttiga ideella föreningar som är frikallad från skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. SIL för inkomst av näringsverksamhet.

2.3 Momspliktiga varor och tjänster inom kultur området

Genom lagändring den 1 januari 1997 har flera tidigare momsfria omsättningar inom kulturområdet blivit momspliktiga. Anledningen till ändringarna är en anpassning till EG:s mervärdesskatteregler inom kulturområdet.

I bilaga 1 (bilaga 12 i MHL 1999) återfinns en mycket översiktlig sammanfattning av momsregler på kulturområdet. För utförlig information avseende gällande regler för respektive aktivitet, se hänvisning till respektive rubrik i avsnitt 19 av MHL som återfinns som bilaga 2 (se avsnitt 19 i MHL 1999).

3. Frågor och svar angående kulturmomsen

3.1 Bakgrund

Av avsnitt 2 ovan framgår att samtliga kriterier (omsättning inom landet, yrkesmässig verksamhet, momspliktiga varor och tjänster) måste vara uppfyllda för att moms skall påföras vid en försäljning. En särskild bedömning måste därmed ske för respektive fall.

Det stora flertalet av frågeställningar som tillsänts RSV, avser kriteriet om transaktionen är momspliktig eller inte och om eventuell tillämplig skattesats. Ett antal grundläggande frågeställningar finns återgivna nedan. De frågor som har utelämnats avser frågeställningar som innehållsmässigt liknar de nedan återgivna. Frågor avseende kulturmomsens nationalekonomiska betydelse, kommer att översändas till Finansdepartementet för besvarande.

3.2 Allmänna frågor

 1. Är kulturmomsen alltid 6%?
 2. Finns det undantag från denna momsplikt?
 3. Moms utgår med 6% för olika typer av konstnärligt arbete. Ibland är det svårt att veta för vilka kategorier som 6% respektive 25% gäller. Vore bra med en lista över yrkeskategorier, fördelat på teater, film, TV, dans.
 4. Ska man tillämpa moms vid övrig försäljning? Som exempel kan nämnas avyttring av tekniska utrustning eller vid försäljning av vissa tjänster där personalens specialkunskaper anlitas. Vilken ska i så fall momssatsen vara?
 5. Gäller det endast för professionella föreställningar? Hur är det med workshops, föreställningar och pedagogisk verksamhet som anknyter till konst / kulturutbud?

Svar:

Av sammanfattningen (bilaga 1) och av bifogat utdrag från MHL (bilaga 2), se avsnitt 19 i MHL 1999, framgår gällande momsregler och skattesatser för olika typer av aktiviteter inom kulturområdet. Några generella regler för olika yrkeskategorier finns inte, utan en bedömning måste ske för varje försäljning av vara / rättighet och för respektive tjänst som utförs. De gränsdragningsproblem som kan uppkomma beskrivs bl.a i MHL avsnitt 19.3.2.4, se samma avsnitt i MHL 1999, avseende skapande av filmproduktioner.

3.3 Försäljning av föreställning

a) En teater som tillhandahåller sina föreställningar till största delen till skolor, kommuner och andra arrangörer. Arrangören debiteras för hel föreställning enligt kontrakt. Teatern säljer inga biljetter till föreställningen. Skall moms debiteras vid försäljning av hel föreställning till arrangör. Vilken momsskattesats skall i så fall tillämpas?

Svar:

När en teatergrupp tillhandahåller en föreställning till någon som i sin tur arrangerar en föreställning gentemot publik:

 1. omfattas arrangören av skatteplikt avseende försäljning av entrébiljettern under förutsättning att arrangören bedriver en yrkesmässig verksamhet (skattesats 6 %),
 2. teatergruppens försäljning av föreställningen till arrangören är dock undantaget från skatteplikt (utövande konstnärs framförande).

För t.ex en teatergrupp som säljer sin föreställning till en skola för att framföras i skolans matsal gäller därmed undantaget – skolan är här arrangör. Om skolan däremot köper hela föreställningar (jämförbart med samtliga biljetter) som teatergruppen visar i egna eller hyrda lokaler är det teatergruppen som är arrangör och är skattskyldig.

b) När det gäller vuxenteater, vad gäller när en länsteater (stiftelse) säljer en hel föreställning till en ideell förening?

Svar:

I det fall arrangören är en ideell förening, är entrébiljetterna i regel momspliktiga. Om föreningen anses vara en allmännyttig ideell förening anses verksamhet inte vara yrkesmässig varför föreningen inte är skattskyldig för försäljningen av entréintäkterna (alla kriterier enligt huvudregeln är således inte uppfyllda). Försäljningen av föreställningen till arrangören är undantaget från skatteplikt (utövande konstnärs framförande).

c) Parkteatern köper färdiga produktioner, dessa visas därefter gratis av parkteatern. Skall producenten / försäljaren lägga moms på fakturan till oss?

Svar:

I fall där det i en teaterproduktion ingår kostnader som kan anses underordnade det artistiska framförandet, kan undantaget omfatta försäljning av en hel teaterproduktion. Undantaget gäller alla led till sista ledet / arrangören, dvs. till och med själva framförandet.

I fall där det i produktionen ingår tillhandahållanden som inte kan anses utgöra ett underordnat led till det artistiska framförandet, skall en utbrytning ske av denna prestation. En särskild bedömning av momsplikten måste därefter ske avseende den utbrutna prestationen.

3.4 Beskattningsunderlag

 1. Skall moms påföras på gage, reseersättning, traktamente eller bara på gage? Om det är moms på resor och traktamente – skall också denna moms vara 6 % Några grupper tar ut 12 % på detta.

Svar:

Beskattningsunderlaget skall omfatta samtliga varor och tjänster som kan anses utgöra ett underordnade tillhandahållandet, t.ex resor, hotellrum, rekvisita, instrument, ljus och ljudutrustning. Om själva tillhandahållandet är undantaget från moms avser undantaget således hela beskattningsunderlaget. Avser det huvudsakliga tillhandahållandet en skattepliktig transaktion skall den skattesats som gäller för transaktionen avse hela beskattningsunderlaget.

3.5 Inbetalning av moms

 1. Vem är ansvarig för att momsinbetalningen verkligen sker? Uppdragsgivaren / producenten / arrangören?

Svar:

Den som debiterar (påför) moms avseende momspliktiga kulturtjänster är skattskyldig och skall inbetala momsen till skattemyndigheten.

3.6 Överlåtelse i flera led

 1. En arrangör t.ex en skola, beställer en föreställning av oss och betalar ett enhetspris 7000 kr, vilket inkluderar gage, resor, traktamente och logi. Länsteaterföreningen skriver kontrakt med arrangören. Teatergruppen, en fri grupp, skriver kontrakt med oss på totalt 6500 kr vilket inkluderar gage, resor och traktamenten. Länsteaterföreningen beställer och betalar hotellet. Länsteaterföreningen betalar teatergruppen. Arrangören betalar oss. Länsteaterföreningen gör här en förlust vilket är lika med subventionen. Fråga är då om någonting är momspliktigt av leden förutom att det ingår moms i hotellfakturan.

Svar:

Se 19.2.1 (se samma avsnitt i MHL 1999) Undantaget från skatteplikt gäller i samtliga led och inte endast den utövande konstnärens tillhandahållanden. I ovanstående fall synes det avse en överlåtelse av den utövande konstnärens framförande som är undantagen från moms i alla led.

3.7 Subventioner

 1. Med införandet av 6 % kulturmoms skapades problem när det gäller subventioner. Skall subventionerna även innehålla den del som är moms.

Svar:

Genom en särskild reglering i 8 kap. 13 a § ML har fr.o.m. den 1 januari 1997 införts en avdragsbegränsning. Av lagrummet framgår att i de fall den ingående skatten avser förvärv eller import som görs i verksamhet som består av anordnande av konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar får avdrag inte göras till den del intäkten i verksamheten utgörs av sådant bidrag eller stöd från det allmänna, som inte kan anses utgöra ersättning för omsatt vara eller tjänst.

3.8 Momsregistrerade A-skattare

Momsregistrerade A-skattare – skall momsen ses som ett nettolönetillägg eller läggas på bruttot vilket leder till preliminärskatteavdrag (dubbel skatt).

Svar:

I det fall en momsregistrerad näringsidkare har A-skatt, skall preliminärskatt dras på ersättningen exklusive moms.

3.9 Skattskyldighetens inträde

 1. Vi har en relativt stor försäljning i aug / sep varje år av abonnemangskort för kommande säsong. Enligt kontantmetoden skall moms tas ut vid försäljning, ej när man verkligen går på en föreställning. Finns det något sätt att istället ta ut momsen vid föreställningstillfället.

Svar:

Försäljning av abonnemangskort anses utgöra en överlåtelse av en rättighetsbärare som innebär nyttjanderätt till en viss aktivitet. I dessa fall ses försäljningen som ett förskott för den aktuella aktiviteten. Skattskyldigheten för förskott inträder när betalning erhålls kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo.

3.10 Avdragsrätt

a) Länsteaterföreningen som är en ideell organisation får inte dra av momsen. Det innebär för vår del ökade kostnader när vi med arrangörsstödet betalar resor och traktamenten. Om vi låter respektive kommun stå för kostnaden kan ju momsen avräknas. Men då faller vår enkla arbetsmodell och ersätts med ökad byråkrati. Lika med ökade kostnader. Kan en länsteaterförening få någonstans dispens eller helt enkelt så att moms inte ska läggas på vare sig traktamenten eller resekostnader.

Svar:

Någon dispensmöjlighet för att undvika att momsen inte blir en kostnad i ovanstående fall finns inte.

b) Löpande under året gör vi momsavdrag med en procentsats som baserar sig på budgeterade procentuella offentliga bidrag. Efter avslutat verksamhetsår skall detta justeras baserat på utfall för året i fråga. Hur skall detta hanteras i momsrapporten. Skall justering göras i momsredovisningen i januari följande år, eller i helt separat redovisning när bokslutet är helt klart.

Svar:

Se avsnitt 19.3.3.1. (se samma avsnitt i MHL 1999). Den faktiska andelen avdragsgill ingående skatt kommer inte att vara känd under löpande år. Först vid årets utgång kan konstateras hur stor den skattepliktiga omsättningen är i förhållande till den totala omsättningen inklusive bidrag. Avdragsprocenten under året blir därför preliminär och korrigering får göras i samband med bokslutet. En sådan bokslutskorrigering skall göras i den sista redovisningsperioden för räkenskapsåret.

3.11 Avdragsbegränsning

I det kommunala bidraget ingår en del för att täcka lokalhyror. Lokalhyrorna debiteras nästan uteslutande från kommunen eftersom de äger fastigheterna. Avdragsbegränsningen påverkas av bidragets storlek. Modell: Kommunen ställer lokalerna till teaterns förfogande utan krav på hyresersättning. Kommunen innehåller den del av bidraget som avser lokalhyrorna. Teatern får således inget ekonomiskt stöd / subvention för kommunens lokaler varken bidragsvägen eller på annat sätt eftersom man inte har några kostnader för lokalhyra. Ovanstående bör väl ändå öka avdragsrätten.

Svar:

Avdragsrätten bestäms utifrån hur stor andel den skattepliktiga omsättningen utgör av den totala omsättningen inklusive erhållna bidrag (se avsnitt 19.3.3.1, se samma avsnitt i MHL 1999).

Bilaga 1

I denna bilaga återfinns en mycket översiktlig sammanfattning av momsregler (fr.o.m 970101) på kulturområdet. För utförlig information avseende gällande regler för respektive aktivitet, se hänvisning till respektive rubrik i avsnitt 19 av MHL.

Aktivitet:Momspliktig:Skattesats:Se avsnitt:
Utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av URL.Nej19.2.1
19.3.1
Biblioteksverksamhet19.2.2
a) bedriven eller i mer än ringa omfattning understödd av det allmännaa) Nej
b) ej förutsättningarna enligt a)b) Jab) 6 %
Arkivverksamhet19.2.3
a) bedriven eller i mer än ringa omfattning understödd av det almännaa) Nej
b) ej förutsättningarna enligt a)a) Jab) 25 %
Museiverksamhet19.2.4
a) bedriven eller i mer än ringa omfattning understödd av det allmännaa) Nej
b) ej förutsättningarna enligt a)b) Jab) 6 %
Folkbildningsverksamhet19.2.5
a) av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som tillhandahålls av studieförbunda) Nej
b) kommersiell utbildningb) Jab) 25 %
Kulturbildningsverksamhet19.2.6
a) bedriven av kommuna) Nej
b) bedriven t.ex genom aktiebolagb) Jab) 25 %
Allmänt om upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter19.3.2
a) avseende tidigare momsfria rättighetera) Jaa) 6 %
b) avseende tidigare momspliktiga rättigheter t.ex fotografier, reklamalster eller industriellt rättsskyddb) Jab) 25 %
Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende litterära verk t.exJa19.3.2.1
– skönlitterära verk–  6 %
– beskrivande verk–  6 %
– kartor–  6 %
– datorprogram– 25 %
– översättningar–  6 %
– bearbetningar–  6 %
Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende konstnärliga verk t.ex.Ja6 %19.3.2.2
– musikaliska verk
– sceniska verk
– filmverk
– bildkonstverk
Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende fotografier mmJa25 %19.3.2.3
– fotografier
– reklamalster
– system för program för ADB
– informationsfilm
FilmproduktionSe avsnitt 19.3.2.4Se avsnitt 19.3.2.419.3.2.4
– vid skapandet medverkar bl.a yrkeskategorier varav vissa har upphovsrättsligt skydd, vissa agerar som utövande konstnärer, en bedömning måste därför göras för respektive enskild aktivitet.
Tillträde till konserter mmJa6 %19.3.3
– konserter,
– cirkus,
– biograf,
– teater,
– opera,
– balett,
– eller andra jämförliga föreställningar
Ljud- och bildupptagningJa6 %19.3.4
– överlåtelse eller upplåtelse av rättighet till upptagning i ljud eller bild av den utövande konstnärens framförande.
FilmJa25 %19.3.5
– framställning, kopiering eller annan efterbehandling av kinematografisk film.
Avdragsbegränsningar avseende:19.3.3.1
– förvärv eller import som görs i verksamhet som består i anordnande av konserter, cirkus-, biograf, teater, opera, balett eller andra jämförliga föreställningar
– avdrag får inte göras till den del verksamheten finansieras genom bidrag eller stöd från det allmänna

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%