RSVs skrivelse 1998-01-19

Privatinförsel eller kommersiell införsel av vin? (RSV:s synpunkter på vissa punktskatterättsliga och mervärdeskatterättsliga frågeställningar i brevförfrågan)

Sammanfattning

Riksskatteverket (RSV) har i ett brevsvar lämnat vissa synpunkter på hur verket anser att skatteförvaltningen bör handlägga vissa rättsliga frågor inom punktskatte- och momsområdet. Bl.a. redovisas verkets syn på distansförsäljning och privatinförsel på punktskatteområdet.

Den som önskar ytterligare information kan vända sig till RSV, enheten för indirekta skatter SK/KI)

Förfrågan angående vinimport

Ni har i en skrivelse den .... frågat om ett förfarande beträffande vinimport strider mot svensk lag. Det förfarande som Ni beskriver berör även annan lagstiftning än skattelagstiftningen, exempelvis alkohollagen. RSV begränsar sitt brevsvar till frågor som rör verkets ansvarsområde, i detta fall tolkning av skattelagstiftning (punktskatte- och mervärdeskattelag- stiftningen; självklart kan även inkomstskatt bli aktuell, exempelvis om Ni anses bedriva rörelse.)

Rättsläget beträffande vissa av de punktskatterättsliga frågeställningarna i Er skrivelse är inte helt klart. För att få ett bindande svar på Era frågeställningar måste Ni vända er till Skatterättsnämnden. Riksskatteverket kan i detta hänseende endast lämna besked om hur verket anser att skatteförvaltningen bör handlägga de punktskatterättsliga frågorna. Rättsläget beträffande de mervärdesskatterättsliga frågorna är däremot så klart att om Ni behöver ytterligare upplysningar som rör mervärdeskatt kan Ni vända Er direkt till Er skattemyndighet.

Enligt Ert brev funderar Ni på att föra in vin från Spanien för er egen och era vänners konsumtion. Ni avser vidare att ordna transporterna av vinet och vara agent för vinförsäljningen i Sverige. Av er förfrågan framgår vidare att Ni avser att handla med redan beskattade produkter. Enligt Er uppfattning skall ingen skatt utgå, eftersom skatten redan är betalad i Spanien. Vidare utgår Ni från att förfarandet kan klassas som privatinförsel. Nedan lämnas RSV:s syn på förfarandet.

Punktskattelagstiftningen

Rättskällorna på punktskatteområdet

I EG-rätten finns bestämmelser om punktskatter på alkohol- och tobaksvaror. Förfaranderegler när det gäller punktskatter på nämnda varor samt mineraloljeprodukter regleras i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor, och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (cirkulationsdirektivet). Bestämmelserna i cirkula-tionsdirektivet har införlivats i svensk rätt genom lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS)). Sverige beviljades vid anslutningen till EU såvitt avser alkoholdrycker och tobaksvaror övergångsvis ett undantag från bestämmelsen om privatinförsel i cirkulationsdirektivet. Enligt detta undantag får Sverige behålla sin tidigare låga kvantitativa gräns för uttag av punktskatter beträffande nämnda varor. Överenskommelse har därefter träffats om att undantaget skall gälla till den 30 juni 2000 (se rådets direktiv 96/99/EG av den 30 december 1996 om ändring av rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor). Bestämmelserna har införlivats i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen (privatinförsellagen).

Av de uppgifter som lämnats i Er förfrågan kan inte avgöras om verksamheten kommer att bedrivas yrkesmässigt eller inte. Uppgifterna i brevet tyder på att verksamheten skall bedrivas under en längre tid och att den skulle ge viss vinst (bl.a. anges att det skulle vara ekonomiskt intressant för er att administrera handeln). Detta tyder på att verksamheten skulle vara att betrakta som yrkesmässig (i artikel 9 i cirkulationsdirektivet finns vissa referensramar och presumtionsregler när det gäller att fastställa om en införsel skall anses vara yrkesmässig eller privat). Eftersom omständigheterna inte är helt klara kan det inte uteslutas att förfarandet kan klassas som distansförsäljning (säljaren i Spanien är skattskyldig).

Vad är privatinförsel?

En engelsk domstol har i ett mål mellan Customs and Excise och företaget Emu Tabac Sarl m.fl. till-frågat EG-domstolen om ett visst förfarande skall anses utgöra införsel för privat bruk eller distansförsäljning. Något svar från EG-domstolen på föreligger ännu inte. Däremot har generaladvokaten avgivit sitt yttrande i målet (se yttrande av generaladvokaten Ruiz-Jabaro Colomer avlämnat den 17 april 1997 i mål C -296/95).

Av generaladvokatens yttrande kan vissa slutsatser dras. En slutsats är att den enskilde själv måste föra med sig varorna (sk resandeinförsel) för att bestämmelserna om skattefrihet i destinationsmedlemsstaten för privatinförsel skall gälla (artikel 8 i cirkulationsdirektivet). Beskattning i destinationsmedlemsstaten (dvs. i detta fall i Sverige) utlöses således exempelvis om varorna skickas med paket eller tas med av ombud för en privatperson.

I 1 § privatinförsellagen stadgas att den som för in alkoholdrycker för privat bruk skall betala skatt för dessa. Det enda undantaget från den bestämmelsen är privatinförsel som görs av resande (se 2 § samma lag). En resande får för privat bruk skattefritt medföra 1 liter spritdryck eller 3 liter starkvin, 5 liter vin, 15 liter starköl samt 300 cigaretter, 150 gr cigariller, 75 cigarrer eller 400 gr röktobak.

Förfarandet beträffande yrkesmässig hantering av redan beskattade varor

I det fall Ni administrerar handel med vin till era vänner och ordnar hemstransporter av vinet torde förfarandet falla in under 8 § 5 LAS. Den som för in eller tar emot redan beskattad alkoholvara från ett annat EG-land är skattskyldig enligt 8 § 5 LAS (jämför artikel 7 i cirkulationsdirektivet). Den som är skattskyldig enligt denna punkt skall innan transporten av alkoholvarorna från det andra EG-landet påbörjas både lämna en redovisning över varorna till beskattningsmyndigheten (Skattemyndigheten i Dalarnas län) och ställa säkerhet för betalning av skatten till nämnda myndighet (se 16 § LAS, jämför även artikel 7.5 i cirkulations-direktivet). Någon dubbelbeskattning uppstår inte om förfarandereglerna i cirkulationsdirektivet följs. I nämnda fall föreligger nämligen rätt till återbetalning av den spanska skatten (se artikel 22.3 i cirkulationsdirektivet).

Distansförsäljning

Av er förfrågan framgår att Ni avser köpa tolv flaskor vin från [spanskt företag] och er hustrus räkning. Om [det spanska bolaget] bedriver handel med vin och ombesörjer transporten till Sverige torde förfarandet kunna klassas som distansförsäljning. Säljaren (dvs. [det spanska bolaget]) är skattskyldig för vinet i Sverige och skall dels betala svensk punktskatt, dels ställa säkerhet för skatten innan transporten från Spanien påbörjas. Om [det spanska bolaget] saknar fast driftställe i Sverige skall det dessutom företrädas av en av beskattningsmyndigheten godkänd representant som skall svara för redovisningen av punktskatten. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten (se 15 § LAS och 8 § 4 LAS). Inte heller i detta fall uppstår någon dubbelbeskattning. Även här föreligger rätt till återbetalning av den spanska skatten (se artikel 22.4 i cirkulationsdirektivet).

Mervärdesskattelagstiftningen

På mervärdeskatteområdet finns det inte några bestämmelser om privatinförsel motsvarande de på punktskatteområdet.

När en svensk privatperson (köpare) själv hämtar en vara eller betalar någon annan för att transportera varan åt honom från Spanien till Sverige skall svensk mervärdesskatt inte tas ut i anledning av försäljningen.

Om [det spanska bolaget] bedriver handel med vin och ombesörjer transporten till Sverige är företaget även skattskyldigt för vinförsäljningen i Sverige. [Det spanska bolaget] skall då registrera sig till mervärdesskatt i Sverige och debitera svensk mervärdesskatt. Eftersom det är fråga om punktskattepliktiga varor gäller inte den s.k. omsättningströskeln på SEK 320 000 kr, d.v.s. skatteplikt föreligger från första kronan (se 5 kap. 2 § andra stycket mervädesskattelagen 1994:200), ML.

Huruvida Er förmedlingsverksamhet kan medföra skattskyldighet enligt ML kan inte avgöras utifrån de uppgifter ni lämnat i Er förfrågan. I detta brevsvar kan besked endast lämnas om rättsläget beträffande förmedlingsverksamhet. Härvid gäller följande i mervärdesskattehänseende.

Den som i eget namn förmedlar en vara eller tjänst, där omsättningen inte är undantagen från skatteplikt, och uppbär likvid för varan eller tjänsten, anses som säljare och är därför skattskyldig. I enlighet härmed föreligger skattskyldighet för bl.a. kommissionär. Även kommissionärens huvudman är skattskyldig för försäljningen.

En handelsagent är skattskyldig då han för klients räkning utför förmedlingsuppdrag. Det är dock endast erhållna arvoden och provisioner som beskattas, inte själva varuförsäljningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%