RSVs skrivelse 1998-01-22 Dnr. 417-98/900

Hantering av EU-bidrag ur mervärdesskattesynpunkt

Information rörande skattemyndigheternas hantering av EU-bidrag ur mervärdesskattesynpunkt

Det finns för närvarande ett antal frågor, som gäller om EU-bidrag är skattepliktiga eller inte enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Motsvarande gäller frågan om omfattningen av avdragsrätten för ingående skatt i de fall den skattskyldige erhållit EU-bidrag.

Hur EU-bidragen ska behandlas ur mervärdesskattesynpunkt är föremål för rättslig prövning. I avvaktan på att lagakraftvunnet avgörande av domstol föreligger eller lagändring sker bör EU-bidragen behandlas på följande sätt.

Riksskatteverket (RSV) anser att frågan om EU-bidragens skatteplikt enligt ML får avgöras enligt lagens allmänna regler. Något generellt svar kan inte ges utan skatteplikten får bedömas från fall till fall. Avgörande faktorer är om det kan anses föreligga en motprestation, hur bidraget fastställs och när man kan fastställa bidragets storlek, vem som betalar bidraget och vem som tar emot bidraget. Vid bedömningen kan nedanstående uppställning tjäna som ledning.

Bidraget ansesMervärdesskattelagenEffekter
– utgöra vederlag för leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst, dvs omsättning enligt ML1 kap. 1 §– tillhandahållandet utgör omsättning
3 kap. 30 a § 3 st.– i det fall tjänsten tillhandahålls mot EU:s institutioner är omsättningen undantagen från moms
1 kap. 1 §– tillhandahållandet utgör omsättning
– i det fall tjänsten tillhandahålls mot svensk institution är omsättningen momspliktig och moms skall debiteras
– inte utgöra vederlag för leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst, dvs faller utanför ML:S tillämpningsområde1 kap. 1 §– tillhandahållandet utgör inte omsättning

Om SKM med hänsyn till det osäkra rättsläget väljer att avvakta med att fatta beslut i väntan på ett lagakraftvunnet avgörande och om fråga uppkommer om återbetalning av skatt ”Moms att få tillbaka” anser RSV att beloppet ska betalas ut till företaget. I dylika fall ska det då meddelas att utredning pågår av den ovannämnda frågan. Meddelandet kan utformas enligt nedan.

MEDDELANDE OM UTBETALNING AV ÖVERSKJUTANDE INGÅENDE SKATT.

Redovisningsperiod: xxx 19xx

Härmed meddelar

....... har utbetalats 19xx.

I avvaktan på ett ytterligare klarläggande av .....

..... redovisningsperioden.

Observera att skattemyndighetens beslut att återbetala skatt inte utgör ett avgörande av skattefrågan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%