RSVs skrivelse 1998-01-30 Dnr. 743-98/212

Moms på entréavgifter till festivaler

Det har uppkommit frågor om hur beskattning enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, bör ske av entréavgifter till s.k. festivaler. Med festival avses här tillfälliga arrangemang då en eller flera delar av ett område t. ex. i en stad spärras av och en entréavgift tas ut för tillträdet till det avspärrade området. Inom detta kan förekomma artistuppträdanden och konserter, allmän dans samt även servering och varuförsäljning. Entréavgiften kan berättiga även till annat än tillträde till festivalområdet som deltagande i lotteri, rabatt hos vissa företag och rätt till resor med kommunala färdmedel.

Riksskatteverket (RSV) anser att frågor om skatteplikt och tillämplig skattesats för entréavgifter till festivaler bör bedömas enligt vad som anges nedan.

RSV anser att en bedömning av beskattningsfrågorna enligt ML får göras i varje särskilt fall. Därvid får en prövning ske beträffande frågan om en entréavgift avser enbart en konsert och dyl. eller om avgiften avser betalning för flera olika prestationer.

Frågan om beskattning av entréavgifter har tidigare behandlats av RSV i verkets rekommendationer m.m. om mervärdesskatt för bl.a. hotell- och restaurangtjänster, RSV Im 1993:5. I punkt 4.3 lämnas rekommendationer beträffande beskattning av entréavgifter m.m. som tas ut av serveringsföretag. Uttalandet gjordes visserligen på grundaval av dåvarande lagstiftning enligt vilken konserter, teater, revy- och liknande föreställningar var undantagna från skatteplikt men de principer som tillämpades vid dessa ställningstaganden äger emellertid fortfarande giltighet.

Av rekommendationerna i RSV Im 1993:5 framgår att om en särskilt debiterad entréavgift till en servering togs ut för underhållning skulle avgiften inte räknas in i företagets skattepliktiga omsättning. Om däremot avgiften avsåg både skattepliktig och icke skattepliktig omsättning fick en uppdelning ske av beloppet mellan de olika prestationerna.

Enbart konsert och dyl.

Det förekommer att en festivalarrangör tar ut avgift till festivalområdet endast i samband med konserter och artistframträdande. Tillträdet till området är under övrig tid fritt. I sådana fall ger entréavgiften inte tillträde till andra skattepliktiga aktiviter t.ex. allmän dans m.m. Avgiften ger inte heller rätt att utan särskild betalning erhålla servering av mat eller dryck och ger inte heller utan ytterligare ersättning rätt till förvärv av någon vara.

RSV anser att omsättningen i denna typ av arrangemang bör betraktas som en omsättning av en tjänst (konsert och dyl.), vilken skall beskattas efter 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket ML.

Tillhandahållande av flera prestationer

När en entréavgift ger rätt till flera olika tjänster som konsert, dans, resor får en bedömning göras om omsättningen avser var för sig självständiga tjänster. När det är fallet bör en uppdelning ske av vederlaget på de olika tjänsterna. Skulle det vidare förekomma att varor tillhandahålls mot avgiften får det även ske en prövning av om det föreligger en omsättning av vara. Då uppdelningsprincipen skall tillämpas på omsättningen bör såväl 7 kap. 1 och 7 §§ ML tillämpas.

När uppdelningsprincipen skall tillämpas kan fördelningen av vederlaget ske med utgångspunkt i kostnaderna för de olika tillhandahållandena. Det är dock alltid den mest relevanta grunden för uppdelning som skall tillämpas, jfr Handledning för mervärdesskatt 1997 s 417, se avsnitt 15.4.2 i MHL 1999. Sedan uppdelningen gjorts beskattas respektive underlag efter tillämplig skattesats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%