RSVs skrivelse 1998-04-06 Dnr. 1925-98/901

Tjänster på campingplatser

Sammanfattning

Skatt tas ut med 12 % på campingtjänster. Campingtjänster bör omfatta, förutom själva upplåtelsen av campingplats eller motsvarande i campingverksamhet även andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i upplåtelsen.

Brevförfrågan angående mervärdesskatt avseende telefontjänster på campingplatser

I skrivelse till Riksskatteverket (RSV) den 23 februari har ni ställt förfrågan om mervärdesskatt avseende telefontjänster, telefaxtjänster och tjänster avseende betal-TV på campingplatser.

RSV gör följande bedömning.

Enligt 7 kap 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, skall skatt tas ut med 12 % av beskattningsunderlaget för rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

RSV har tolkat bestämmelsen så att hotelltjänster bör omfatta, förutom själva rumsuthyrningen, även vissa andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i denna uthyrning. Som exempel kan nämnas tillhandahållande åt gästerna av parkeringsplats, telefon, telefax, betal-TV, bad och bastu samt tvätt. (Se avsnitt 5 i RSV:s rekommendationer RSV IM 1993:5 Om mervärdeskatt för livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt personbefordran enligt lagen / 1968:430 / om mervärdeskatt).

Enligt RSV:s uppfattning bör ovannämnda rekommendationer gälla även när nämnda tjänster tillhandahålls gästerna i en campingverksamhet. Det innebär att om gästerna tillhandahålls parkeringsplats, telefon, telefax, betal-TV, bad och bastu samt tvätt i anslutning till upplåtelse av campingplats skall mervärdesskatt för tjänsterna tas ut med 12 %.

Ovan angivna gäller endast under förutsättning att det är den som tillhandahåller upplåtelse av campingplatser eller motsvarande som också tillhandahåller ifrågavarande tjänster. Som exempel kan nämnas att för telefontjänster via telefonautomat skall mervärdesskatt tas ut med 25 % i de fall det är ett från campingplatsen fristående företag som upplåter telefonautomaten.

Det bör vidare också observeras att den lägre skattesatsen på nämnda tjänster endast får tillämpas när tjänsterna tillhandahålls i samband med upplåtelse av campingplats. Det innebär att mervärdesskatt skall tas ut med 25 % på tjänster avseende fax, telefon m.m. som tillhandahålls en person som inte samtidigt utyttjar campingmöjligheten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%