RSVs skrivelse 1998-04-06 Dnr. 1925-98/901

Tjänster på campingplatser

Sammanfattning

Skatt tas ut med 12 % på campingtjänster. Campingtjänster bör omfatta, förutom själva upplåtelsen av campingplats eller motsvarande i campingverksamhet även andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i upplåtelsen.

Brevförfrågan angående mervärdesskatt avseende telefontjänster på campingplatser

I skrivelse till Riksskatteverket (RSV) den 23 februari har ni ställt förfrågan om mervärdesskatt avseende telefontjänster, telefaxtjänster och tjänster avseende betal-TV på campingplatser.

RSV gör följande bedömning.

Enligt 7 kap 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, skall skatt tas ut med 12 % av beskattningsunderlaget för rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

RSV har tolkat bestämmelsen så att hotelltjänster bör omfatta, förutom själva rumsuthyrningen, även vissa andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i denna uthyrning. Som exempel kan nämnas tillhandahållande åt gästerna av parkeringsplats, telefon, telefax, betal-TV, bad och bastu samt tvätt. (Se avsnitt 5 i RSV:s rekommendationer RSV IM 1993:5 Om mervärdeskatt för livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt personbefordran enligt lagen / 1968:430 / om mervärdeskatt).

Enligt RSV:s uppfattning bör ovannämnda rekommendationer gälla även när nämnda tjänster tillhandahålls gästerna i en campingverksamhet. Det innebär att om gästerna tillhandahålls parkeringsplats, telefon, telefax, betal-TV, bad och bastu samt tvätt i anslutning till upplåtelse av campingplats skall mervärdesskatt för tjänsterna tas ut med 12 %.

Ovan angivna gäller endast under förutsättning att det är den som tillhandahåller upplåtelse av campingplatser eller motsvarande som också tillhandahåller ifrågavarande tjänster. Som exempel kan nämnas att för telefontjänster via telefonautomat skall mervärdesskatt tas ut med 25 % i de fall det är ett från campingplatsen fristående företag som upplåter telefonautomaten.

Det bör vidare också observeras att den lägre skattesatsen på nämnda tjänster endast får tillämpas när tjänsterna tillhandahålls i samband med upplåtelse av campingplats. Det innebär att mervärdesskatt skall tas ut med 25 % på tjänster avseende fax, telefon m.m. som tillhandahålls en person som inte samtidigt utyttjar campingmöjligheten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...