Innehåll

RSVs skrivelse 1998-04-21 Dnr. 3952-98/900

Återbetalning av moms inom finansiella sektorn

Sammanfattning

Skrivelsen behandlar RSV:s syn på hur skattemyndigheterna bör hantera begäran om omprövning med anledning av en kammarättsdom om återbetalning av mervärdesskatt inom den finansiella sektorn

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 4 februari 1998, mål nr 1469-1997, medgett Nordbanken Finans återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 11 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i dess lydelse i SFS 1994:1798, vid från skatteplikt undantagen omsättning av finansiella tjänster till privatpersoner inom landet. Domen avser tiden den 1 januari – 31 oktober 1995. (Domen finns refererad i momsdatabasen under ”Rättspraxis”). Riksskatteverket har den 1 april 1998 överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd hos Regeringsrätten.

Enligt de signaler Riksskatteverket fått från olika håll kan med anledning av kammarrättsdomen begäran om omprövning förväntas inkomma till skattemyndigheterna i ett stort antal ärenden. Eftersom de skattskyldiga måste kunna redovisa hur begärda återbetalningsbelopp har räknats fram skulle detta leda till, om skattemyndigheterna redan nu skulle följa kammarrättsdomen, att ett stort antal utredningar skulle behöva göras innan skattemyndigheterna kan fatta omprövningsbeslut.

I syfte att uppnå en enhetlig handläggning av ärenden med anknytning till den frågeställning som nu således är föremål för Regeringsrättens prövning, dvs. om återbetalning bör medges för ingående mervärdesskatt som är hänförlig till finansiella tjänster som tillhandahållits privatpersoner inom landet under tiden den 1 januari – 31 oktober 1995, bör skattemyndigheterna hantera ärendena enligt följande.

Vid begäran om omprövning med hänvisning till den överklagade kammarrättsdomen bör skattemyndigheten inte bifalla sådan begäran i avvaktan på Regeringsrättens beslut. Upplysning bör lämnas i beslutet att skattemyndigheten kommer att ompröva beslutet ex officio för det fall att Regeringsrätten inte medger prövningstillstånd eller om Regeringsrätten efter meddelat prövningstillstånd inte bifaller Riksskatteverkets överklagande.

Ett avslagsbeslut kan förslagsvis utformas på följande sätt:

”Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 4 februari 1998, mål nr 1469-1997, medgett Nordbanken Finans återbetalning av ingående mervärdesskatt för tiden den 1 januari – 31 oktober 1995 enligt 10 kap. 11 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i dess lydelse i SFS 1994:1798, vid från skatteplikt undantagen omsättning av finansiella tjänster till privatpersoner inom landet.

Kammarrätten har därvid ansett att innebörden av nämnda lagrum enligt ordalydelsen är klar och att det inte framgår av lagens övriga text att innebörden är orimlig. Vid en tolkning på det sätt Kammarrätten gjort skulle återbetalningsrätt föreligga för tjänster inom den finansiella sektorn som tillhandahålls privatpersoner inom landet.

Enligt Skattemyndighetens uppfattning kan uttrycket ’inte bedriver verksamhet inom EG’ inte tolkas på det isolerade sätt Kammarrätten gjort. Till skillnad från Kammarrätten anser Skattemyndigheten att den aktuella lagbestämmelsen inte är klar till sin ordalydelse. Vid en semantisk tolkning av uttryckssättet anser Skattemyndigheten att man, till skillnad från Kammarrättens isolerade tolkningssätt, lika väl kan läsa lagtexten som: ’Inte bedriver verksamhet inom Sverige / EG utan bedriver verksamhet utanför EG.’ Eftersom lagens text inte kan anses vara klar och tydlig måste därför ledning sökas i såväl ML:s förarbeten som underliggande saksammanhang. Av dessa framgår (se prop. 1994/95:57 s. 141 och 143 samt prop. 1994/95:202 s. 87) att regeln i 10 kap. 11 § andra stycket ML syftar till att medge återbetalningsrätt för ingående skatt för omsättning av tjänster gentemot kunder utanför EG.

Riksskatteverket har den 1 april 1998 överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd hos Regeringsrätten. I avvaktan på Regeringsrättens prövning och med stöd av ovan angivna skäl bifaller skattemyndigheten inte X:s yrkande.

För det fall att Regeringsrätten inte meddelar prövningstillstånd eller om Regeringsrätten efter meddelat prövningstillstånd inte bifaller Riksskatteverkets överklagande kommer Skattemyndigheten att ex officio ompröva detta omprövningsbeslut.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%