RSVs skrivelse 1998-05-08 Dnr. 2476-98/910

Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst

1. Reducering av moms med anledning av kundförluster

Enligt 13 kap. 24 § ML får den utgående skatten minskas om kundförlust enligt 7 kap. 6 § ML uppstår. Härav framgår att om en förlust på en fordran uppkommer och den skattskyldige tidigare har redovisat utgående skatt, får avdrag ske med ett belopp som motsvarar momsen på förlusten. Avdraget görs genom att den utgående skatten minskas. Det skall beräknas efter samma skattesats som på den ursprungliga fakturan.

RSV har på s 414 i Handledning för mervärdesskatt 1997 (RSV 553), se avsnitt 15.3.3 i MHL 1999, redogjort för villkoren för justering av momsen vid kundförluster. Enligt RSV:s mening får den utgående skatten minskas först när det föreligger en konstaterad kundförlust. Med en konstaterad kundförlust bör jämställas en osäker fordran, om fordringen är äldre än vad som motsvarar normal kredittid och om indrivningsåtgärder har varit resultatlösa eller om det på annat sätt har gjorts sannolikt att gäldenären saknar tillgångar. Förlustrisken skall bedömas för varje fordran för sig. Schablonmässiga avdrag för osäkra fordringar eller generell nedskrivning på avbetalnings-fordringar medges således inte. Man måste alltså ha vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att försöka få in betalningen.

2. RSV:s bedömning

2.1 Bakgrund till exempel 1

Enligt lämnade förutsättningar avser frågorna en verksamhet där företaget A planerar att påbörja en verksamhet för indrivning av utestående fordringar. Vidare uppges i förutsättningarna att verksamheten inte är att beteckna som inkasso-verksamhet, då den inte ska omfatta masshantering av fordringar grundade på skuldebrev och avbetalningskontrakt o.dyl.

Förutsättningarna i exempel 1 är följande:

  1. A förvärvar en fordran från B mot en rörlig köpeskilling,
  2. B har under en längre tid försökt erhålla betalning från kunden och har bl.a tillställt kunden ett flertal påminnelsebrev,
  3. kredittiden överstiger 30 dagar (normal kredittid),
  4. B har inte vidtagit några exekutiva åtgärder.

2.1.1 Kan B vid överlåtelsetidpunkten restituera den moms som belöper på den överlåtna fakturan?

Av avsnitt 1 ovan framgår vilka villkor RSV anser ska vara uppfyllda för att en konstaterad kundförlust ska anses ha uppkommit. Utöver kravet att fordringen skall vara äldre än vad som motsvarar normal kredittid ställs även krav på att indrivningsåtgärder skall ha varit resultatlösa eller att det på annat sätt har gjorts sannolikt att gäldenären saknar tillgångar. Vidare skall förlustrisken bedömas för varje fordran för sig varför schablonmässiga avdrag för osäkra fordringar inte medges.

RSV anser därför inte att B vid överlåtelsetidpunkten kan anses ha uppfyllt de krav som ställs för att den utgående momsen kan minskas p.g.a konstaterad kundförlust.

2.1.2 Om B eller A ansökt om betalningsföreläggande som bestrids av gäldenären, föreligger då grund för restitution av moms?

I fall där A ansöker om betalningsföreläggande kan A inte erhålla någon justering av moms-beloppet eftersom förvärvet av fordran skett till en omsättning som är undantagen från moms enligt 3 kap. 9 § ML.

RSV anser vidare att om A ansöker om betalningsföreläggande indikerar detta att B, vid överlåtelsetillfället, inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att erhålla betalning. B bör därför inte kunna anses ha en konstaterad kundförlust vid överlåtelsetillfället.

I fall där B ansöker om betalningsföreläggande före överlåtelsen, kan en justering av den utgående momsen vara möjlig förutsatt att villkoren för en konstaterad kundförlust kan anses föreligga (se avsnitt 1).

2.1.3 Har det någon avgörande betydelse i momshänseende om köpeskillingen för fordran istället för rörlig är fast och slutligt bestämd vid förvärvstillfället?

RSV anser inte att metoden för köpeskillingens fastställande i sig skall ha någon avgörande betydelse. Detta under förutsättning att det inte, genom den rörliga köpeskillingen och avtalets utformning i övrigt, kan ifrågasättas om transaktionen avser överlåtelse av fordran.

2.1.4 Om A efter överlåtelsen kunnat konstatera att det föreligger en konstaterad förlust, t.ex. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar, kan denna omständighet åberopas av B?

I fall där B överlåter sin fordringsrätt till A uppstår en ny affärstransaktion. Denna omsättning föranleder inte skattskyldighet enligt 3 kap. 9 § ML. Följaktligen saknar de belopp säljaren erhåller för sin fordran, dvs den nya omsättningen, därför samband med den tidigare transaktionen. RSV anser därför att B inte kan medges minskning av den utgående skatten vid en eventuell konstaterad kundförlust som uppstår i A:s verksamhet.

2.2 Bakgrund till exempel 2

Förutsättningarna i exempel 2 är följande:

  1. A utför indrivningsuppdrag i kommission i eget namn,
  2. B kvarstår med äganderätten till fordran.

2.2.1 Kan B vid tidpunkten för kommissionsavtalet ingående restituera den moms som belöper på fakturan?

Av avsnitt 1 ovan framgår att minskning av utgående skatt för konstaterad kundförlust får ske först om indrivningsåtgärder har varit resultatlösa eller om det på annat sätt har gjorts sannolikt att gäldenären saknar tillgångar. Vid tidpunkten för kommissions-avtalets ingående är detta i regel inte känt, varför minskning av den utgående skatten inte kan ske vid detta tillfälle utan först när kundförlusten är konstaterad.

2.2.2 Om restitution ej tillåts vid tidpunkten för kommissionsavtalets ingående kan B vid senare tidpunkt restituera den moms som belöper på fakturan baserade på uppgifter erhållna från A:s indrivningsåtgärder, t.ex. att gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar?

Ja, se svar under avsnitt 2.2.1.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...