Innehåll

RSVs skrivelse 1998-05-29 Dnr. 2123-98/910

Kompletterande skolor

Sammanfattning

Betänkandet (SOU 1998:11) Översyn av det statliga stödet till kompletterande skolor Dnr U98/346/V

I betänkandet föreslås att begreppet ”kompletterande skolor” ersätts med ”fristående utbildningar med statligt tillsyn inom olika områden”. Vidare förordas att en utbildning skall kunna erkännas som en fristående utbildning med statlig tillsyn inom ett visst området om den uppfyller kriterierna för en av tre grupper. Grupp 1 avser fristående utbildningar med statlig tillsyn och grupp 2 och 3 avser fristående utbildningar med statlig tillsyn som berättigar till studiestöd respektive statsbidrag.

Riksskatteverket (RSV) avger härmed följande yttrande.

Enligt 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som utgör grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare. Ett beslut om statlig tillsyn inom någon av de tre nyssnämnda föreslagna grupperna kommer således att innebära att den utbildningen kommer att undantas från mervärdesskatt. För den enskilde utbildningsanordnaren medför därför ett beslut om statlig tillsyn viktiga ekonomiska följdverkningar ur mervärdesskattesynpunkt, som kan ha avgörande betydelse för den ekonomiska möjligheten att bedriva utbildningen i fråga. RSV anser därför, i likhet med vad som framförts i betänkandet, att det är av vikt att de rekvisit som skall gälla för ett beslut om statlig tillsyn är klara, rättvisa och förutsägbara samt att likvärdiga utbildningar behandlas på samma sätt. Av samma anledning är det väsentligt för den enskilde att ett beslut om statligt stöd enligt kriterierna för grupp 1 skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Betänkandets förslag att beslut om statligt stöd enligt kriterierna för grupp 1 skall kunna fattas löpande under året är utifrån nyssnämnda ekonomiska aspekter till fördel för utbildningsanordnaren. Det bör dock tydligt framgå av beslutet från vilken tidpunkt respektive vilken utbildningsomgång beslutet om statlig tillsyn skall gälla. I mervärdesskattehänseende kan det annars uppkomma viss tvekan om när ett sådant beslut medför att en utbildningsanordnarens omsättning av aktuella tjänster blir skattefria. Om t.ex. ett beslut om statlig tillsyn för en utbildning fattas mitt under en pågående utbildning uppstår frågan om beslutet medför skattefrihet för den pågående utbildningen eller om beslutet medför skattefrihet för utbildningar som påbörjas efter beslutet.

Vid skattemyndigheternas handläggning av eventuell skattefrihet för utbildning är det av vikt att relativt enkelt kunna särskilja utbildningar som utförs av erkänd utbildningsanordnare från andra fristående utbildningar. Detta möjliggörs genom att det finns ett formellt beslut som visar att utbildningen ställts under statlig tillsyn och att huvudmannen vid genomförandet av denna utbildning är en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare. Detta underlättas ytterligare av om, som föreslås i betänkandet, Statens skolverk i sin författningssamling publicerar en aktuell förteckning över de utbildningar som beviljats statligt stöd (jfr förslag till förordning, 3 §).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%