Innehåll

RSVs skrivelse 1998-09-22 Dnr. 5104-98/513

Redovisningstidpunkt för moms (bokslutsmetoden)

Sammanfattning

Redovisningstidpunkt för moms (bokslutsmetoden)

Bakgrund

Skattskyldiga till moms registreras att redovisa moms antingen enligt faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Faktureringsmetoden tilldelas dem som löpande bokför fordringar och skulder, jfr 8 § 2 st. bokföringslagen (BFL). Bokslutsmetoden (kontantmetoden) tilldelas de som endast har ett fåtal fakturor som inte uppgår till större belopp eller vars årliga omsättning i verksamheten normalt understiger 20 basbelopp. Vid räkenskapsårets utgång skall vid bokslutsmetoden samtliga då obetalda fordringar och skulder läggas till, jfr 8 § 3 st. BFL och Bokföringsnämndens (BFN) rekommendation BFN R 6 p. 16 samt Handledning för mervärdesskatt 1998 sid 479 f (se avsnitt 17.1 i MHL 1999).

Fråga

Enligt BFL får bokföringsskyldiga med en omsättning under 20 basbelopp använda kontantmetoden. I BFN:s uttalande BFN U 90:2 ställs följande minimikrav på bokföringen vid bokslut för dem som använder kontantmetoden:

  1. Obetalda fakturor som föreligger vid räkenskapsårets utgång bokförs som kundfordringar och leverantörsskulder.
  2. Övriga obetalda fordringar på kunder respektive skulder till leverantörer – som hör till det gamla räkenskapsåret men där faktura inte föreligger på balansdagen – bör bokföras som interimsposter.

Om ett företag levererar en vara före bokslutsdagen och fakturerar denna efter bokslutsdagen (enligt normal faktureringsrutin för företaget) skall denna enligt BFN U 90:2 bokföras som en interimspost. När skall mervärdesskatten redovisas? I bokslutsmånaden eller i första månaden på det nya räkenskapsåret?

Svar

Enligt 13 kap. 6 och 16 §§ mervärdesskattelagen skall utgående respektive ingående skatt redovisas / dras av i den period då den som omsätter / förvärvar en vara eller tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört omsättningen / förvärvet.

När faktureringsmetoden infördes uttalade departementschefen i proposition 1978/79:141 sid 47 följande: ”En fråga som återstår att behandla i detta sammanhang är den hur redovisning av mervärdeskatt skall ske vid beskattningsårets utgång av skattskyldiga som tillämpar kontantmetoden under löpande år eller helårsredovisning. Dessa skattskyldiga skall vid årets utgång i sin bokföring ta upp alla då föreliggande fakturor som ännu inte har betalats. I självdeklarationen skall de redovisa även utgående skulder och fordringar som hänför sig till verksamheten. Det krävs alltså inte någon ytterligare arbetsinsats för dem att redovisa också mervärdeskatten på utestående fordringar och skulder i den sista deklarationen till mervärdeskatt för beskattningsåret eller i årsdeklarationen.”

Det ovan anförda får anses innebära att vid bokslutsmetoden (kontantmetoden) skall vid räkenskapsårets utgång moms redovisas på fordringar och skulder som bokförts eller borde ha bokförts enligt god redovisningssed, jfr handledningen sid 480 (se avsnitt 17.1 i MHL 1999). I det omfrågade fallet skall momsen redovisas på det nya räkenskapsåret eftersom fordran i bokslutet endast har redovisats som en interimspost (bokföringsorder) och det av förutsättningarna inte heller framgår att faktureringen borde ha skett dessförinnan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%