RSVs skrivelse 1998-10-20 Dnr. 9414-98/900

Hanteringen av s.k. ALMI-fall och EU-bidrag i momshänseende

Hanteringen av s.k. ALMI-fall och EU-bidrag i mervärdesskattehänseende

Riksskatteverket (RSV) har dels behandlat de s.k. ALMI-fallen i skrivelse 1997-05-28, dnr 4261-97/900, dels behandlat hanteringen av EU-bidrag ur mervärdesskattesynpunkt i skrivelse 1998-01-22, dnr 417-98/900.

Skatterättsnämnden har därefter i förhandsbesked 1998-04-27, såvitt nu är av intresse, funnit att avdragsrätten för ingående mervärdesskatt inte skall beskäras för det fall att kostnaderna för förvärv täcks av driftanslag och medel. Skatterättsnämnden har vidare i förhandsbesked 1998-05-15 ansett att EU-bidrag avseende s.k. Mål 3-projekt inte skall anses utgöra vederlag för tillhandahållna tjänster och att någon omsättning enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, inte skall anses föreligga. RSV har överklagat dessa båda förhandsbesked och målen är för närvarande inte färdigkommunicerade.

Enligt vad RSV erfarit är hanteringen av de s.k. ALMI-fallen och EU-bidragen inte enhetlig inom landet. I syfte att uppnå en mer likformig behandling anser RSV att skattemyndigheterna bör iaktta följande riktlinjer vid handläggningen av dessa typer av ärenden på myndighetsnivå och mål i domstolsprocesser.

I pågående processer bör skattemyndigheterna vidhålla sin talan. I sina yttranden bör skattemyndigheterna dock uppmärksamma domstolarna på att det finns överklagade förhandsbesked i Regeringsrätten och yrka, där så är lämpligt, att målen vilandeförklaras i avvaktan på Regeringsrättens prövning. För deklarationer som den skattskyldige lämnar för tid efter den i processen / processerna aktuella perioden / perioderna bör skattemyndigheterna inta samma ståndpunkt som i pågående process / processer.

För deklarationer som lämnas efter förhandsbeskeden, och där inte heller någon process föreligger i frågan beträffande den skattskyldige, bör gälla att förhandsbeskeden följs i avvaktan på Regeringsrättens prövning. I besluten bör dock påpekas att en omprövning kan komma att ske om Regeringsrätten ändrar de överklagade förhandsbeskeden. Skattemyndigheterna bör därvid särskilt bevaka den tvååriga omprövningsfristen enligt 21 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), som tidigare fanns i 15 kap. 9 § ML. Om tvåårsfristens utgång närmar sig, innan Regeringsrätten hunnit prövat förhandsbeskeden, får skattemyndigheten ta ställning i det enskilda fallet om beskattningsbeslutet bör omprövas. Om Regeringsrätten ändrar de överklagade förhandsbeskeden avser RSV att återkomma med riktlinjer för hur redan fattade beskattningsbeslut bör hanteras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...