RSVs skrivelse 1998-11-09 Dnr. 8567-98/901

Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter

Sammanfattning

Skatt skall tas ut med 25 % på gästhamnsavgifter

Mervärdesskatt på gästhamnsavgifter

Ni har i skrivelse, som inkom till Riksskatteverket (RSV) den 14 september 1998, ställt förfrågan om vilken mervärdesskattesats som skall tas ut på gästhamnsavgifter.

I er skrivelse ifrågasätter ni om inte skatt bör tas ut med 12 % p.g.a. att ni upplåter en campingplats i båtcampingverksamhet.

Enligt 3 kap. 3 § första stycket p. 6 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är upplåtelse för fartyg av hamnar mervärdesskattepliktig. Upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet är mervärdesskattepliktig enligt 3 kap. 3 § första stycket p. 4 ML.

Skattesatsens storlek regleras i 7 kap. ML. Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML är skattesatsen 25 % av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt 7 kap. 1 § andra stycket p. 1 ML är skattesatsen 12 % vid upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

Skatteplikten för upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet infördes den 1 januari 1991. I propositionen till lagen (prop. 1989/90:111 s. 197) säger föredragande följande rörande vad denna skatteplikt skall omfatta.

”Skatteplikten omfattar upplåtelse av plats för tält eller husvagnar eller av sådana enklare stugor på campingområden som skatteplikten för rumsuthyrning inte ansetts omfatta (jfr. RSV Im 1977:5). Skatteplikten gäller givetvis även upplåtelse av näringsidkares egna uppställda tält eller husvagnar.”

Skatteplikten för ”upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet” samt ”upplåtelse för fartyg av hamn” regleras således i två olika punkter i ML. Endast den som rör camping är särskilt omnämnd i 7 kap. 1 § ML när skattesatsen regleras. Den beskrivning av camping som ges i propositionen omfattar inte gästhamnsupplåtelser. Av detta bör slutas att upplåtelse av gästhamn bör beskattas enligt huvudregeln i 7 kap. 1 § första stycket ML, dvs. med 25 %. Även i RSV:s Handledning för mervärdesskatt 1998, s. 412 (se avsnitt 13.2.2 i MHL 1999), finns angivet att gästhamnsverksamhet inte kan jämställas med campingverksamhet utan att skatt skall tas ut på gästhamnsavgiften med 25 %.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...