Innehåll

RSVs skrivelse 1998-11-20 Dnr. 10326-98/900

Hemtjänster

RSV har mottagit ett flertal frågor avseende eventuell avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för hemtjänster såsom städning i hemmet etc. Företagen står, såsom arbetsgivare, för kostnaden medan tjänsten utnyttjas av företagens anställda såsom en personalförmån.

Huvudregeln om rätt till avdrag för ingående moms återfinns i 8 kap. 3 § Mervärdesskattelagen (ML). Regeln innebär i huvudsak att den som är skattskyldig har rätt att göra avdrag för ingående moms på förvärv eller införsel för den verksamhet som medför skattskyldighet till moms. Bestämmelsen är tillämplig också för den som inte är skattskyldig men som med stöd av 10 kap. ML har rätt till återbetalning av moms.

Vid inkomsttaxeringen finns som regel ingen begränsning i avdragsrätten avseende inköp som ett företag företar för privat nyttjande av anställda i företaget. Kostnader som avser personalen i ett företag är således som regel avdragsgill. Innebär kostnaden för företaget en löneförmån för den anställde beskattas förmånen hos denne. När det gäller moms är förhållandena annorlunda. Ett förvärv som nyttjas privat berättigar inte till avdrag för ingående moms, eftersom avdragsrätten förutsätter förvärv i den momspliktiga verksamheten.

I ovanstående fall då avdrag för ingående moms inte kan erhållas i momsredovisningen får således avdrag istället yrkas för kostnaden inklusive moms vid inkomsttaxeringen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%