RSVs skrivelse 1998-12-10 Dnr. 9227-98/901

Arkitekttjänster

Sammanfattning

Arkitekttjänster som tillhandahålls via e-mail har bedömts vara tjänst som avser en fastighet enligt 5 kap 4 § ML.

Mervärdesskatt på arkitekttjänster som tillhandahålls genom e-mail

I skrivelse som den 15 oktober kommit in genom fax till Riksskatteverket(RSV) har ni ställt förfrågan om mervärdesskatt på arkitekttjänster som tillhandahålls från utlandet. Av skrivelsen framgår att ni är projektledare för ett byggnadsprojekt i Sverige och att ni anlitar amerikanska arkitekter som konsulter. Arkitekterna i USA översänder ritningar till byggprojektet med e-mail och bud.

Enligt huvudregeln inträder skattskyldighet till mervärdesskatt vid skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet som görs i en yrkesmässig verksamhet.

Fråga är först i vilket land som arkitekttjänsterna kan anses omsatta.

Av 5 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, framgår att tjänster som avser en fastighet är omsatta inom landet, om fastigheten är belägen i Sverige.

Som exempel på tjänster som avser fastighet kan nämnas byggledningstjänster, ritning, projektering och konstruktion. Tjänsterna skall också ha direkt anknytning till en viss fastighet.

En arkitekttjänst, som har direkt anknytning till en viss fastighet, är en tjänst på fastighet oavsett om den tillhandahålls genom e-mail eller bud. Sättet på vilket tjänsten tillhandahålls saknar betydelse. Det innebär i detta fall att arkitekttjänsterna är omsatta i Sverige oavsett om arkitekterna finns i USA när de utför tjänsten.

Därefter är fråga om vem som skall redovisa skatt för de utförda arkitekttjänsterna.

Huvudregeln, som är tillämplig bl.a. på tjänster enligt 5 kap. 4 § ML, är att det är säljaren av en vara eller tjänst som skall redovisa skatt för sin omsättning i Sverige. Det innebär i förevarande fall att de amerikanska arkitekterna skall registreras för och betala svensk mervärdesskatt för tjänsterna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...