Innehåll

RSVs skrivelse 1999-03-05 Dnr. 1266-99/100

Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst

Sammanfattning

I de fall det i en resetjänst ingår en egenproducerad deltjänst, ska värdet av denna avskiljas från det pris som resenären betalar.

EG-domstolen har genom domen i förenade målen C-308/96 och C-94/97 behandlat frågan om hur beskattning ska ske av en resetjänst i vilken det ingår både tjänster som köps in från utomstående och egenproducerade sådana. Målen gällde ett hotellföretag där hotellets gäster köpte ett ”paket” som förutom sedvanliga hotelltjänster, vilka var egenproducerade, även innefattade busstransport från ett antal olika uppsamlingsplatser och en dagsutflykt med buss under hotellvistelsen, vilka tjänster köpts in från utomstående.

EG-domstolens syn på den mervärdesskattemässiga behandlingen av sådana egenproducerade deltjänster som ingår i en resetjänst får anses avvika från den tillämpning som hittills har gällt i Sverige. Egenproducerade deltjänster har här beskattats enligt samma principer som förvärvade tjänster.

Enligt RSV:s uppfattning medför domen för den svenska tillämpningen att i de fall det i en resetjänst ingår en egenproducerad deltjänst, ska värdet av denna avskiljas från det pris som resenären betalar. Beskattning av den avskilda egenproducerade deltjänsten ska ske med tillämpning av mervärdesskattelagens (1994:200), ML:s, allmänna bestämmelser. Den återstående delen av resans pris ska bli föremål för beskattning enligt marginalmetoden (9 b kap. ML). Denna tillämpning gäller oberoende av om beskattningsunderlaget bestäms utifrån faktisk marginal eller marginal enligt den schablon som alternativt används.

När det gäller frågan till vilket värde den egenproducerade deltjänsten ska avskiljas kan detta ske enligt två olika metoder:

  1. en metod baserad på den faktiska kostnaden, dvs. vad det kostar att producera den egenproducerade deltjänsten, samt
  2. en metod baserad på det pris som vederbörande företag faktiskt tar ut för en egenproducerad deltjänst, exempelvis uthyrning av ett hotellrum.

Det belopp som erhålls enligt A eller B ovan ska reducera priset som kunden betalar, dvs pris – värdet av egenproducerad deltjänst – priset för inköpt tjänst = marginalen. Genom detta beräkningssätt minskar marginalen och därmed även mervärdesskatten jämfört med hittills gällande beräkningssätt.

Metod A förutsätter att företagets faktiska kostnader för att producera den egna deltjänsten bestäms. Från resans totalpris skall därefter avskiljas så stor procentuell andel som den egenproducerade deltjänstens faktiska kostnader utgör av samtliga deltjänsters totala faktiska kostnader. En resenär får t.ex. betala 5 000 kr för en bussresa som reseföretaget genomför med egna bussar. Företagets kostnader för transporten utgör 3 000 kr och kostnaden för upphandlade hotellrum utgör 1 000 kr. Den egna tjänstens kostnader (3 000 kr) utgör då 75 % av samtliga deltjänsters kostnader (4 000 kr). Det innebär i detta fall att 3 750 kr (75 % av 5 000 kr) skall avskiljas från resans totalpris och beskattas med tillämpning av ML:s allmänna bestämmelser.

Vid val mellan metoderna behöver den skattskyldige inte använda sig av ”faktisk kostnad metod” (metod A) om det är möjligt att identifiera den del av paketet som avser egenproducerade deltjänster med utgångspunkt från faktiskt pris härför.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...