Innehåll

RSVs skrivelse 1999-05-06 Dnr. 4839-99/100

Mervärdesskatt – återköp av frimärken

Sammanfattning

Återköp av frimärken kan ske under vissa förutsättningar

Enligt den överenskommelse som tidigare träffades med Postverket vid införandet av mervärdesskatt på brevtransporter 1994 gäller att Posten inte återköper frimärken. Detta ansågs av RSV vara en förutsättning för att det skulle vara möjligt att godta Postens gula kassakvitton som verifikation för ingående skatt.

Posten bedömer att det numera föreligger ett behov att kunna återköpa sålda frimärken eftersom en sådan ordning har ett stort goodwillvärde.

Posten har som förutsättning angivit att frimärkena skulle återköpas i obruten rulle eller häfte upp till en månad från inköpsdagen mot uppvisande av kvitto. Detta innebär att det inte är möjligt att köpa nya frimärken och betala med gamla. En sådan transaktion skulle ske som en kassatransaktion. Därvid skulle en avräkningsnota upprättas enligt postens rutin för reklamationer. På avräkningsnotan anges kundens namn, adress och kvittens. De återköpta frimärkena återsänds till Posten Frimärke.

Posten bedömer att återköpen skulle gälla få kassatransaktioner och små volymer

Riksskatteverket (RSV) gör följande bedömning av frågan.

RSV anser att återköp av frimärken kan ske under förutsättning att en avräkningsnota enligt 11 kap. 2 § ML upprättas. Av 11 kap. 5 § ML framgår att följande uppgifter skall anges i avräkningsnotan nämligen

  1. Ersättningen
  2. Skattens belopp för varje skattesats
  3. Utställarens och mottagarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras,
  4. Transaktionens art,
  5. Platsen för varans mottagande,
  6. Den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt,
  7. Övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Av 11 kap. 5 § tredje stycket ML framgår att punkterna 3-5, som angetts ovan, får frångås då fråga är om en faktura eller jämförlig handling som upptar endast ett mindre belopp. RSV anser att med mindre belopp kan i detta sammanhang anses belopp om högst 500 kr.

Ovanstående bestämmelser innebär såvitt nu är i fråga att det således skall vara möjligt att identifiera den person som returnerat frimärken till Posten.

RSV förutsätter att Posten vid återköp av frimärken för varje återköp upprättar en avräkningsnota enligt vad som angivits ovan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...