Innehåll

RSVs skrivelse 1999-05-06 Dnr. 4838-99/100

Mervärdesskatt – bokslutsmetoden

Sammanfattning

Ställs en faktura ut efter räkenskapsårets utgång men före brytdagen skall skatten redovisas i den sista redovisningsperioden för det tidigare räkenskapsåret. Ställs däremot fatkuran ut efter brytdagen eller tillämpas inte någon brytdag redovisas skatten under det löpande räkenskapsåret i den redovisningsperiod då betlaningen erhålls

Riksskatteverket (RSV) finner anledning att meddela följande beträffande redovisning av skatt enligt den s.k. bokslutsmetoden.

I mervärdesskattelagen (1994:200),ML, anges bl.a. följande i 13 kap.

8 § Om den skattskyldige bokför obetalda fakturor i förteckningar som förs löpande men som inte avslutas på ett sådant sätt att de utgör ett tillräckligt underlag för redovisning av utgående skatt enligt 6 §, får skattemyndigheten medge att han får redovisa den utgående skatten för andra fordringar än sådana som anges i 9 § först för den redovisningsperiod under vilken beskattningsåret går ut. Redovisningen skall dock alltid göras senast för den redovisningsperiod under vilken betalning flyter in eller fordringen diskonteras eller överlåts.

18 § Om den skattskyldige har medgetts senareläggning av redovisningen av utgående skatt enligt 8 §, får avdrag för ingående skatt för andra förvärv än sådana som avses i 19 eller 22 § göras först för den redovisningsperiod under vilken beskattningsåret gått ut eller under vilken betalning dessförinnan har gjorts.

I Handledning för mervärdesskatt 1998 s.483 kommenteras ovanstående bestämmelser på följande sätt.

Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor. Den som är bokföringsskyldig enligt jordbruksbokföringslagen får tillämpa bokslutsmetoden utan inskränkning.

SKM kan i vissa fall efter ansökan medge att bokslutsmetoden får tillämpas vid redovisning av skatt, trots att kontantmetoden inte får tillämpas vid bokföringen, 13 kap. 8 § ML.

I deklarationen för en viss redovisningsperiod under löpande beskattningsår skall ingå skatt på kontantbetalningar under perioden, skatt på betalningar under perioden i form av varor eller tjänster eller på annat sätt, skatt på under perioden betalda förskott för beställda varor eller tjänster (utom i vissa fall inom byggbranschen), skatt hänförlig till en under perioden diskonterad eller överlåten fordran, skatt på värdet av gjorda uttag under perioden samt skatt på särskilda transaktioner, se MHL 98 17.4.

I deklarationen för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret skall även ingå skatt hänförlig till fordringar som bokförts eller borde ha bokförts enligt god redovisningssed. De verifikationer som ligger till grund för redovisningen av skatt på obetalda fakturor vid beskattningsårets utgång bör märkas eller förvaras särskilt. Det föreligger annars risk för att de vid betalningen blir beskattade eller avdragna dubbelt. Jfr BFN R6.

Vid försäljning av varor på auktion inträder redovisningsskyldigheten senast vid beskattningsårets utgång om säljaren då har bokfört eller bort bokföra auktionsprotokoll eller dylikt.För auktionsförrättaren inträder på samma sätt redovisningsskyldigheten senast vid beskattningsårets utgång om auktionsprotokoll eller liknande då har sänts eller bort vara sänt till uppdragsgivaren (RSV Im 1987:1).

I deklarationen för en viss redovisningsperiod under ett löpande beskattningsår får avdrag göras för skatt på kontantbetalningar under perioden, skatt på betalningar på annat sätt under perioden, skatt på förskott för beställda varor eller tjänster, under förutsättning att de har betalts under perioden, skatt hänförlig till en inlöst eller omsatt växel, skatt på särskilda transaktioner se MHL98 avsnitt 17.4.

I deklarationen för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret får avdrag även göras för skatt på skulder som bokförts eller borde ha bokförts enligt god redovisningssed.

RSV har vidare i en skrivelse, dnr 5104-98/513, uttalat sig om redovisningstidpunkten för mervärdesskatt.

I skrivelsen anges att vid räkenskapsårets utgång skall skatt redovisas på fordringar och skulder som bokförts eller borde ha bokförts enligt god redovisningssed. Vidare sägs att om fordran i bokslutet endast har redovisats som en interimspost (bokföringsorder) och det framgår att fakturering inte borde ha skett dessförinnan, skall skatten redovisas i första månaden på det nya räkenskapsåret.

Vid ett referat av nämnda skrivelse i RSV:s Aktuella redovisningsfrågor nr 66 1999-02-11 har beträffande en faktura som ställts ut efter bokslutsdagen enligt ett företags normala redovisningsrutiner angivits att den skulle redovisas i den redovisningsperiod när fakturan utfärdats och avsänts. Rätteligen borde i skrivelsen ha angetts att redovisningstidpunkten beror på om den skattskyldige tillämpar brytdag för sin redovisning eller inte. Ställs en faktura ut efter räkenskapsårets utgång men före brytdagen skall skatten redovisas i den sista redovisningsperioden för det tidigare räkenskapsåret. Ställs fakturan däremot ut efter brytdagen eller tillämpas inte någon brytdag redovisas skatten under det löpande räkenskapsåret i den redovisningsperiod då betalningen erhålls.

RSV har inte avsett att åstadkomma någon ändring av hittillsvarande tillämpning av bokslutsmetoden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%