RSVs skrivelse 1999-05-26 Dnr. 4361-99/110

Momsfri försäljning till privatpersoner bosatta utanför EG

Sammanfattning

RSV har mottagit ett flertal förfrågningar angående i Sverige gällande regler för momsfri försäljning till privatpersoner som är bosatta utanför EG (artikel 15.2 i sjätte direktivet). Leverans inom landet av varor till personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i ett land utom EG (tredje land) får i efterhand räknas som omsättning utomlands under vissa förutsättningar. Bestämmelserna tillämpas så att köparen vid sitt förvärv erlägger moms på vanligt sätt men att återbetalning sedan sker.

1. Sjätte direktivet

I artikel 15 i sjätte direktivet finns regler om undantag för export och exportliknande transaktioner. Som export räknas bl.a. varuomsättningar i detaljistledet till en resenär från ett annat land som skall medföra varan i sitt personliga bagage till ett land utanför EG (artikel 15.2). I förenklingsdirektivet (artikel 1.3) anges de närmare förutsättningar för medlemsstaternas tillämpning av exportundantaget i artikel 15.2. Avseende genomförande av ovanstående se vidare prop. 1995/96:58 sid 40-43.

Bestämmelserna motsvarande artikel 15.2 återfinns i 5 kap. 9 § första stycket 9 mervärdesskattelagen, ML och i 14 § mervärdesskatteförordningen, MF.

2. Svensk tillämpning

2.1 Allmänt

Leverans inom landet av varor till personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i ett land utom EG (tredje land) får i efterhand räknas som omsättning utomlands under vissa förutsättningar. Bestämmelserna tillämpas så att köparen vid sitt förvärv erlägger moms på vanligt sätt men att återbetalning sedan sker. Vidare har bestämmelserna utformats olika beroende på om försäljning sker till besökare från Norge och Åland eller från annat land utanför EG. Grönland och Färöarna räknas som land utanför EG.

RSV har utfärdat anvisningar om skattefri varuförsäljning i vissa fall till utländska turister m.fl., RSV Im 1980:2. Dessa är numera endast delvis tillämpliga, bl.a. av det skälet att bestämmelserna om skattefri försäljning till turister m.fl. inte är tillämpliga vid leverans till personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i ett land inom EG:s mervärdesskatteområde.

2.2 Bosättning utom landet

En förutsättning är således att köparen är bosatt utanför Sverige och ej i ett EG-land. Leverans till den som är bosatt i Sverige räknas inte som export, även om köparen tar med sig den inköpta varan ut ur landet. Köparen måste, med pass eller motsvarande legitimationshandling, kunna styrka att han är bosatt i tredje land under minst 12 månader. Svensk medborgare får anses vara bosatt i tredje land om hans pass är försett med stämpel, som visar att han har vad som i Sverige motsvarar uppehållstillstånd eller om han genom emigranthandling eller på annat sätt kan visa att han är bosatt i tredje land.

Den som lämnar Sverige för att bosätta sig i tredje land godkännes som kund för exportförsäljning om han kan styrka sin utflyttning med anställningskontrakt eller liknande handling. Utlänning, som innehar svensk uppehålls-, arbets- eller anställningstillstånd, får anses vara bosatt i Sverige, även om han har utländskt pass. Som regel framgår detta av stämpel i passet. För sådan person godkännes inte återbetalning.

Avseende bosättningsbegreppet återfinns RSV:s ställningstaganden i RSV Im 1980:2 avsnitt 2.1, med den skillnaden att bestämmelserna i RSV Im 1980:2 avsnitt 2.1 inte längre är tillämpliga vid leverans till personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i ett land inom EG:s mervärdesskatteområde.

2.3 Turister från andra länder utanför EG

För besökare som är bosatta i annat tredje land än Norge och Åland får försäljningen i efterhand räknas som export.

Förutsättning är

  1. att ersättningen utgör minst 200 kr,
  2. att varan förts ut ur EG och
  3. att detta skett före utgången av tredje månaden efter den månad varan levererades.

För att styrka uppgifterna skall säljaren i sina räkenskaper ha

  1. antingen intyg från en av SKM (avdelning Riks, SKM Stockholm) godkänd intygsgivare av att köparen har medfört varan till en plats utanför EG
  2. eller handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnat EG.

I den praktiska tillämpningen har godtagits att den av SKM godkände intygsgivaren tar över en del av de uppgifter som egentligen annars skulle falla på den skattskyldige säljaren. Detta gäller framför allt kontroll av att köparen är bosatt i tredje land. Vidare har bestämmelsernas formella krav på ett intyg hos den skattskyldige säljaren frångåtts i praktiken.

En handling som visar utförsel finns oftast inte hos säljaren utan hos den godkände intygsgivaren. Hos leverantören finns i stället fakturor från intygsgivaren med krav på betalning av moms till denne. Intygsgivaren har nämligen som regel för leverantörens räkning återbetalat momsen till köparen i samband med utförseln.

Sweden Tax Free Shopping AB är för närvarande den ende godkände intygsgivaren. Sweden Tax Free Shopping AB bytte, under hösten 1998, namn till Global Refund Sverige AB.

Av Global Refund Sverige AB (Box 128, 231 22 Trelleborg, tfn 020-741741) kan man erhålla närmare praktisk information om detta förfarande. Global Refund Sverige AB har bl. a utformat information avseende regler, rutiner och broschyren Guide to Sweden 1999 (sid 46-63 ”Three simple steps to VAT refunds”).

Det andra alternativet innebär att varan uppvisas vid det tullkontor där varan lämnar EG. När butiken sedan återfår av tullen påstämplad inköpshandling eller motsvarande får försäljningen redovisas som en exportomsättning. I ett meddelande 1995-02-21 från Trafikbyrån, Generaltullstyrelsen, anges följande i avsnitt 7.11:

”Angående påteckning av handling i samband med att leverans av varor sker till tredje land utan mervärdesskatt.

Enligt artikel 15.2 i direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet) skall leverans av varor som avsänds eller transporteras till en plats utanför gemenskapen av eller för en mottagare som inte är etablerad inom gemenskapen undantas från mervärdesskatt.

Tullmyndigheten på den ort där varor lämnar gemenskapen skall därför på begäran av en trafikant bestyrka utförseln (i mervärdesskattehänseende) av varor inköpta av honom i Sverige eller annat medlemsland vilka medförs av honom i hans personliga bagage och som han kan få tillbaka mervärdesskatt för. Förutsättningen är att personen är bosatt utanför gemenskapen.

Bestyrkandet kan ske genom påtecknade av kopia av faktura eller annan härför speciellt avsedd handling.”

2.3 Turister från Norge och Åland

För besökare bosatta i Norge och på Åland gäller följande särskilda regler (5 kap. 9 § 2 st. ML). Inköp av varor till belopp som understiger 1 000 kr (exkl. moms) räknas aldrig som export. För dyrare inköp får försäljningen i efterhand behandlas som export om det kan visas att varan i nära anslutning till leveransen (inom 14 dagar) har införts till Norge eller Åland och att moms har erlagts. Detta förutsätter att säljaren erhåller en kopia av tullräkning eller motsvarande handling från köparen. Beloppsgränsen 1 000 kr exkl. skatt får tillämpas också på en grupp av varor som normalt utgör en enhet, t.ex. ett köksmöblemang eller en kamera jämte objektiv.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...