RSVs skrivelse 1999-06-17 Dnr. 117-99/120

Arkivverksamhet

Sammanfattning

RSV:s brevsvar angående frågeställningar kring arkivverksamhet

Med anledning av Er förfrågan som inkommit till Riksskatteverket (RSV) dels per telefon och dels brevledes, har uppmärksammas frågeställningar och oklarheter kring gällande momsregler beträffande arkivverksamhet.

1. Arkivverksamhet

RSV redogör för reglerna avseende skatteplikten för arkivverksamhet i avsnitt 19.2.3 i handledning för mervärdesskatt. Härav framgår följande:

3 kap. 11 p. ML

Från skatteplikt undantas förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna.

Vad som avses med understöd av det allmänna i mer än ringa omfattning framgår av avsnitt 19.2.2 ovan.

Bearbetning av arkivets egna handlingar omfattas däremot inte av undantaget och inte heller insamlande och bearbetande av extern information.

Arkivverksamhet som inte bedrivs av eller har stöd av det allmänna i den omfattning som angetts ovan är skattepliktig. Skattesatsen är 25 %.

Vidare återfinns en redogörelse i avsnitt 19.2.2 beträffande vad som avses med ”understöd av det allmänna i mer än ringa omfattning”:

Med det allmänna avses staten, landsting eller kommun. Vad som i ML avses med uttrycken staten och kommun framgår av 1 kap. 16 § ML. Ett riktmärke för vad som kan anses utgöra ”mer än ringa omfattning” kan vara att verksamhetens intäkter kontinuerligt består till åtminstone tio procent av stöd från det allmänna (se prop. 1996/97:10 s. 36). Med stöd får i detta sammanhang enligt nämnda proposition förstås alla typer av bidrag eller stöd som minskar verksamhetens behov av annan finansiering, t.ex. kontanta bidrag eller fri lokal.

Av Er redogörelse framgår att problem har uppkommit avseende tolkning av vad som avses med den i avsnitt 19.2.3 angivna bestämmelsen: ”Bearbetning av arkivets egna handlingar omfattas inte av undantaget och inte heller insamlande och bearbetande av extern information.” Ett förtydligande från RSV önskas därför.

2. Bearbetning av arkivets egna handlingar

Bestämmelserna avseende arkivverksamhet återfinns i nuvarande 3 kap. 11 § 3 ML. Motsvarande bestämmelse i GML var 8 § anv p 7 f). Av förarbeten till denna bestämmelse (prop. 1989/90:111 sid 103) anges bl.a följande:

Arkiven har närmast till uppgift att förvara och hålla arkivhandlingar tillgängliga. Häri ingår ofta att tillhandahålla kopior av handlingarna. Det nu sagda bör omfattas av den föreslagna skattefriheten. Sådan uppdragsverksamhet som avser bearbetande av arkivets egna handlingar liksom insamlande och bearbetande av extern information bör däremot falla utanför det skattefria området.

Mot bakgrund av ovanstående uttalande i förarbeten ”Sådan uppdragsverksamhet som avser bearbetning av arkivets egna handlingar”, anser RSV att fall avses där bearbetning av arkivets egna handlingar sker på särskilt uppdrag från extern part, t.ex sammanställning av viss typ av data.

I beskrivet fall har ifrågasatts av Er om den särskilda avgift som tas ut av disciplinära skäl av de förbund vars material sparas i arkivet, kan omfattas av ovanstående skatteplikt. Den särskilda avgiften tas ut då visst förbund avvaktat med leverans av material och därför levererar en extra stor mängd material till arkivet vid enskilda tillfällen.

Sådana fall anser RSV inte avses i detta sammanhang och därför inte bör utgöra momspliktig bearbetning av arkivets handlingar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%