Innehåll

RSVs skrivelse 1999-06-28 Dnr. 6604-99/110

Förtydligande angående exportbutiker

Sammanfattning

RSV förtydligar i skrivelsen verkets inställning till vissa frågor angående exportbutiker (hantering av obeskattade respektive beskattade varor).

Riksskatteverket (RSV) har i promemoria som bifogats skrivelse den 8 juni 1999 (dnr 5752-99/100) redogjort för ändringar med anledning av att taxfreeförsäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999. I promemorian finns ett särskilt avsnitt avseende exportbutiker (avsnitt 11). Då RSV erhållit många frågor om avskiljning av obeskattade varor, bokföring och separata kassaapparater i lokaler med både försäljning i exportbutik och försäljning av beskattade varor, vill verket göra följande förtydliganden.

RSV har i promemorian angivit att en del av en lokal endast kan godkännas som skatteupplag om den är fysiskt avskild med väggar eller liknande från den övriga butiken. Detta innebär att annat än väggar kan fungera som avskiljare mellan de olika varutyperna beskattade och obeskattade varor. Även i golvet fast förankrade skärmar, galler eller liknande kan således godtas så länge de effektivt åtskiljer de skilda varugrupperna åt. Eftersom det rör sig om skatteupplag ska obeskattade och beskattade varor hållas åtskilda (se även prop. 1998/99:86 s. 67 och 1998/99:SkU21 s. 12 f). Det viktiga med avskärmningen är att kunderna inte kan ta varor från den del av lokalen där obeskattade varor förvaras (skatteupplaget) utan att betala för dessa innan de lämnat upplaget.

Beträffande bokföringen framgår av promemorian att det ska finnas separat bokföring när det i en lokal förekommer både exportbutiksverksamhet och försäljning av beskattade varor. Enligt RSV:s uppfattning utgör hanteringen av beskattade och obeskattade varor två verksamhetsgrenar i en rörelse. RSV menar därvid att de olika verksamhetsgrenarna (dvs. verksamheten i exportbutiken och verksamheten med de beskattade varorna) måste kunna särskiljas på sätt som i allmänhet gäller för skilda verksamhetsgrenar.

I promemorian anges även att exportbutiks-verksamheten och verksamheten med beskattade varor ska ha separata kassaapparater. Med detta uttalande vill RSV endast klargöra att likvidhanteringen ska vara åtskild mellan avdelningen för obeskattade varor (dvs. skatteupplaget) och den för beskattade varor. Detta innebär i praktiken att tredjelandsresenärer, som utnyttjar sin taxfreeranson och övriga resenärer (dvs. resenärer som önskar handla beskattade varor; detta kan givetvis även vara en tredjelandspassagerare) måste betala i skilda kassor.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...