Innehåll

RSVs skrivelse 1999-06-28 Dnr. 6604-99/110

Förtydligande angående exportbutiker

Sammanfattning

RSV förtydligar i skrivelsen verkets inställning till vissa frågor angående exportbutiker (hantering av obeskattade respektive beskattade varor).

Riksskatteverket (RSV) har i promemoria som bifogats skrivelse den 8 juni 1999 (dnr 5752-99/100) redogjort för ändringar med anledning av att taxfreeförsäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999. I promemorian finns ett särskilt avsnitt avseende exportbutiker (avsnitt 11). Då RSV erhållit många frågor om avskiljning av obeskattade varor, bokföring och separata kassaapparater i lokaler med både försäljning i exportbutik och försäljning av beskattade varor, vill verket göra följande förtydliganden.

RSV har i promemorian angivit att en del av en lokal endast kan godkännas som skatteupplag om den är fysiskt avskild med väggar eller liknande från den övriga butiken. Detta innebär att annat än väggar kan fungera som avskiljare mellan de olika varutyperna beskattade och obeskattade varor. Även i golvet fast förankrade skärmar, galler eller liknande kan således godtas så länge de effektivt åtskiljer de skilda varugrupperna åt. Eftersom det rör sig om skatteupplag ska obeskattade och beskattade varor hållas åtskilda (se även prop. 1998/99:86 s. 67 och 1998/99:SkU21 s. 12 f). Det viktiga med avskärmningen är att kunderna inte kan ta varor från den del av lokalen där obeskattade varor förvaras (skatteupplaget) utan att betala för dessa innan de lämnat upplaget.

Beträffande bokföringen framgår av promemorian att det ska finnas separat bokföring när det i en lokal förekommer både exportbutiksverksamhet och försäljning av beskattade varor. Enligt RSV:s uppfattning utgör hanteringen av beskattade och obeskattade varor två verksamhetsgrenar i en rörelse. RSV menar därvid att de olika verksamhetsgrenarna (dvs. verksamheten i exportbutiken och verksamheten med de beskattade varorna) måste kunna särskiljas på sätt som i allmänhet gäller för skilda verksamhetsgrenar.

I promemorian anges även att exportbutiks-verksamheten och verksamheten med beskattade varor ska ha separata kassaapparater. Med detta uttalande vill RSV endast klargöra att likvidhanteringen ska vara åtskild mellan avdelningen för obeskattade varor (dvs. skatteupplaget) och den för beskattade varor. Detta innebär i praktiken att tredjelandsresenärer, som utnyttjar sin taxfreeranson och övriga resenärer (dvs. resenärer som önskar handla beskattade varor; detta kan givetvis även vara en tredjelandspassagerare) måste betala i skilda kassor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%