Innehåll

RSVs skrivelse 1999-06-30 Dnr. 6432-99/100

Arkeologiska undersökningar – yrkesmässig verksamhet – skattskyldighet enligt lagen om mervärdesskatt

Arkeologiska undersökningar har vanligtvis tillhandahållits av staten och har då ansetts utgöra ett led i myndighetsutövning. Därmed har skattskyldighet enligt lagen om mervärdesskatt inte uppkommit. Det har blivit allt vanligare att andra än staten tillhandahåller dessa tjänster. Riksskatteverket redovisar i det följande sin uppfattning om skattskyldighet m.m. när arkeologiska undersökningar tillhandahålls av annan än staten.

Enligt 2 kap. 12 § lagen,1988:950, om kulturminnen m.m. (KML) får länsstyrelsen lämna tillstånd till ingrepp i fast fornlämning. Som villkor för sådant tillstånd får länsstyrelsen ställa upp skäliga krav på särskild undersökning för att dokumentera fornlämningen. Kostnaden för undersökning måste vanligen bäras av den som avser uppföra byggnad eller anläggning eller annars vidta åtgärd som kräver ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen skall i sitt beslut ange vem som skall utföra undersökningen.

Av 4 kap. 6 § lagen,1994:200, om mervärdesskatt (ML) framgår att statens, ett statligt affärsverks eller en kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller inte. Detta medför att mervärdesskatt skall tas ut vid sådan omsättning om inte annat anges. Av 4 kap. 7 § ML framgår att en omsättning som avses i 6 § dock inte utgör yrkesmässig verksamhet, om omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning, eller avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. När förutsättningarna i 7 § är uppfyllda skall följaktligen mervärdesskatt inte tas ut vid omsättningen.

En länsstyrelses beslut att lämna tillstånd till ingrepp i fornlämning innefattar myndighetsutövning. Om undersökningen utfördes av länsstyrelsen skulle den kunna anses utgöra ett led i dess myndighetsutövning och därmed omfattas av undantaget från yrkesmässighet enligt 4 kap. 7 § ML. Länsstyrelserna saknar dock i regel tillräckliga resurser att själva genomföra undersökningar av detta slag. De kan besluta att undersökningen skall utföras av annan som har erforderlig kompetens därtill.

Regeringsrätten (RR) har i en dom 1993-03-03 i mål nr 3521-1992 (RÅ 1993 ref 38) avseende ett överklagat förhandsbesked anfört att undantaget från yrkesmässighet även skall gälla när det befunnits lämpligt att en annan myndighet å Riksantikvarieämbetet, RAÄ, tillhandahåller den arkeologiska utgrävning som länsstyrelsen har föreskrivit. RR konstaterade i domen att det i lagen inte finns något krav på att tillhandahållandet som sådant skall utgöra myndighetsutövning utan att det är tillräckligt att detta utgör ett led i myndighetsutövning. På denna grund ansåg RR att även om RAÄ:s ifrågavarande verksamhet som sådan inte utgör myndighetsutövning så skall den anses som ett led i myndighetsutövning som omfattas av länsstyrelsens beslut. Den är då inte yrkesmässig i ML:s mening och medför därmed inte skattskyldighet.

Det undantag från yrkesmässighet i punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 2 § i dåvarande lagen, 1968:430, om mervärdeskatt som RR åberopar i domen är det undantag som numera återfinns i 4 kap. 7 § ML. Av förarbetena till den lagändring som skedde den 1 januari 1991, prop. 1989/90:111 sid 209, framgår att detta undantag inte skall omfatta omsättningar gjorda av annan än staten, de statliga affärsverken och kommunerna. Det innebär att andra som omsätter arkeologiska undersökningar inte kan undantas från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%