RSVs skrivelse 1999-07-14 Dnr. 7153-99/110

Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan

Sammanfattning

RSV redovisar i skrivelsen sin syn på vissa frågeställningar som uppkommit efter taxfree-handelns upphörande inom EU.

Riksskatteverket (RSV) har i en skrivelse den 8 juni 1999 med bilagd promemoria (dnr 5752-99/110) redogjort för verkets tolkning av bestämmelser rörande bl.a. punktskatt med anledning av att taxfree-försäljningen upphörde inom Europeiska unionen (EU) fr.o.m. den 1 juli 1999. RSV har därefter fått flera frågor, både från företag, skattemyndigheter och administrationer i andra medlemsländer, om verkets syn på några frågor som har samband med de frågor som behandlades i skrivelsen. RSV kompletterar därför skrivelsen med information om verkets syn på vissa punktskatterättsliga frågor, nämligen hantering av förenklade ledsagardokument, hur man kan avgöra om affären på färjan håller stängt samt försäljning av beskattade alkohol- eller tobaksvaror ombord på flygplan när skattemärken används på delar av sträckan. Vidare har fråga uppkommit vad som skattemässigt (både punktskatterättsligt och mervärdeskatterättsligt) inträffar om en färja med avsikt att göra ett trejelandsstopp p.g.a force majeur inte kan göra detta.

1 Hantering av förenklade ledsagardokument m.m.

Som framgår av avsnitt 6.1.3 i tidigare nämnda promemoria måste vissa förfarandebestämmelser om förenklade ledsagardokument iakttas även om en butik ombord på en färja på en tur- och returresa väljer att hålla stängt på svenskt territorium. Medlemsstaterna kan träffa bilaterala överenskommelser om att bortse från bestämmelsen men så har ännu inte skett för svenskt vidkommande.

I artikel 2.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten anges att handelsdokument, t.ex. fakturor, följesedlar, fraktsedlar etc., också kan användas som förenklat ledsagardokument. En förutsättning för detta är att dokumentet innehåller samma uppgifter som finns i det fastställda formuläret för ledsagardokument. Om sådana dokument används skall de vara tydligt märkta med uppgiften ”Förenklat ledsagardokument (punktskattepliktiga varor) för skattekontroll” (se artikel 3).

Om ett rederi väljer att inte tillhandahålla punktskattepliktiga varor på svenskt territorium (jämför nästa avsnitt) när fartyget färdas över detta kan således ett kommersiellt dokument användas som förenklat ledsagardokument. I och med att rederiet knappast i förväg, dvs. innan färjan når svenskt vatten, vet vilka varor som skall transporteras över svenskt territorium (vilka som är kvar i lagret), lär rederiet vara tvunget att göra ett utdrag över befintligt lager (maskinell lageravstämning) när färjan når svenskt territorium; i annat fall lär det vara mycket svårt att korrekt fylla i uppgift över kvantieter och varukoder beträffande de varor som transporteras över svenskt territorium. Den maskinella lageravstämning som görs bör – under ovan angivna förutsättningar och om den sparas som papperskopia – kunna anses utgöra ett kommersiellt dokument som kan godtas som förenklat ledsagardokument.

Givetvis bör motsvarande uppgifter även tas fram när färjan sedan lämnar svenskt territorium. Om avstämningen mellan de båda tillfällena (dvs. när färjan ankom till svenskt territorium respektive avgick från svenskt territorium) visar att lagret inte har förändrats kan avstämningen sedan användas som verifikation att ingen försäljning skett på svenskt territorium.

2 Vad krävs för att en butik skall anses vara stängd på svenskt territorium?

I avsnitt 6.1.1 i ovan nämnda promemoria anges att de rederier som vill undvika att betala svensk punktskatt måste hålla butiken stängd när fartyget befinner sig på svenskt territorium. Fråga har uppkommit vad som skall anses vara en stängd butik (varorna inte tillhandahålls för kommersiellt ändamål) i dessa fall.

Till att börja med kan slås fast att inget tillhandahållande av varor får ske på svenskt territorium. Rederierna kan således inte tillhandahålla varor till passagerare som önskar köpa varorna direkt i butiken om dessa inte hunnit göra sina inköp (passerat kassorna) innan fartyget når svenskt vatten.

En annan fråga är hur man skall hantera förskottsbetalningar av beskattade varor som uthämtas på ett utlämningsställe. Inte heller sådana varor får tillhandahållas på svenskt territorium utan att svensk punktskatt tas ut; även utlämningsstället måste vara stängt på svenskt territorium om man vill undvika svensk punktskatt. Enligt RSV:s uppfattning finns inget hinder mot att kunderna beställer och betalar varorna i förväg med utländsk punktskatt, t.ex. genom att beställa ur katalog, så länge varorna inte lämnas ut på svenskt vatten.

Även frågan vad som menas med stängd affär har uppkommit. Affärer ombord på färjor kan sälja fler varutyper än alkohol- och tobaksvaror. Vidare kan vissa varor vara fördelaktigare skattemässigt att tillhandahålla på ett lands territorium medan andra varor är fördelaktigare att tillhandahålla på det andra landets territorium. På vissa länders territorium finns även krav på att produkterna skall vara försedda med rätt skattemärken. Enligt RSV:s uppfattning kan det inte krävas att rederierna inrättar separata butiker för varje varugrupp som tillhandahålls ombord. Samtliga varor kan, enligt verkets uppfatning, säljas i en och samma butik ombord; det viktiga är – om man inte vill utlösa beskattning i Sverige – att det för kunderna klart framgår att aktuella varorna inte tillhandahålls för försäljning på svenskt territorium. Detta kan göras exempelvis genom att butikerna har en skylt som anger att varorna inte säljs på svenskt territorium i kombination med att varorna täcks över på lämpligt sätt.

3 Försäljning av beskattade varor ombord på flygplan

På punktskatteområdet tillämpar vissa medlemsländer bestämmelser om skattemärken för punktskattepliktiga varor. Detta komplicerar hanteringen även för flygbolagen. Varor som är skattemärkta med ett lands skattemärken kan inte säljas på andra länders territorium utan att märkena tas bort. Detta innebär att beträffande en flygning med flera mellanlandningar i Europa, det på någon eller några delsträckor kan finnas intresse av att sälja skattemärkta varor. Av rationella skäl kan dock flygbolaget önska proviantera för hela flygningen i den första medlemsstaten. Enligt RSV:s uppfattning skall de skattemärkta cigaretterna, anses vara i ”punktskatterättsligt transit”, om de – när de transporteras över svenskt territorium – inte tillhandahålls för försäljning. De skattemärkta varorna bör, enligt verkets uppfattning, förvaras i förseglade försäljningsvagnar under denna tidsrymd.

4 Proviantering för tredjelandsresor när fartyget inte når tredje land

Fråga har ställts vad som händer om ett rederi provianterar tredjelandsvaror med avsikt att stanna till i tredje land men där fartyget sedan inte når tredje land, t.ex. på grund av storm eller fartygsfel.

Bestämmelserna beträffande proviantering av alkohol- eller tobaksvaror i lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg gäller även vid resor till tredje land. Sådan proviantering kräver således tillstånd av tullmyndigheten. Enligt 9 § 7 lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) och 8 § 8 lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) är den som använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än som var förutsättningen för skattefriheten skyldig att betala skatt. Varor som provianterats med stöd av provianteringstillstånd för tredjelandstrafik kan endast användas för försäljning ombord på färjor som gör ett stopp i tredje land som inte är av symbolisk natur. Om färjan inte gör ett stopp i tredje land inträder således skattskyldighet för rederiet beträffande de varor som provianterats i Sverige och sedan sålts på en icke tredjelands-resa. Även varor som provianterats i det andra EU-landet torde bli skattepliktiga här om de sålts på svenskt territorium enligt för in/tar emot bestämmelsen (8 § 5 LAS respektive 9 § 5 LTS).

Beträffande varor som tillhandahållits för direktkonsumtion ombord bör – även om provianteringstillståndet endast avser tredjelandstrafik, någon skattskyldighet för punktskatt inte utlösas i nämnda fall – eftersom skattefri direktkonsumtion är möjlig både på EU-interna resor och tredjelandsresor.

Om en färja inte når tredjeland på grund av fartygsfel eller oväder uppkommer givetvis även mervärdesskatteeffekter. Om ett fartyg, med avsreseort i Sverige, har för avsikt att gå till tredje land (göra ett icke symboliskt uppehåll där) men de facto inte gör det skall svensk moms utgå beträffande varor som sålts ombord (för annat ändamål än direktkonsumtion).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...