RSVs skrivelse 1999-07-15 Dnr. 3289-99/561

Fråga angående förflyttning av punktskattepliktiga varor inom EU och vid export m.m.

Sammanfattning:

I skrivelsen genomgås regler angående bl.a. nollskattesats, förflyttning inom EU av obeskattade respektive beskattade varor, små vinproducenter och export.

Fråga angående förflyttning av punktskattepliktiga varor inom EU och vid export m.m.

Med anledning av fråga från Tullverket Skåneregionen angående förfaranderegler vid transport av vin med nollskattesats m.m. kan Riksskatteverket(RSV) meddela följande.

Nollskattesats

För vin kan medlemsstaterna i vissa fall tillämpa en reducerad skattesats ända ner till noll kronor. Detta innebär att vin är att anse som en punktskattepliktig vara i samtliga EU-länder oavsett skattesats. Att varor med nollskattesats anses vara punktskattepliktiga framgår också av preambeln till rådets direktiv 92/108/EEG om ändring av cirkulationsdirektivet. I preambeln anges att ”flyttning inom gemenskapen av varor med nollskattesats som inte frisläppts för konsumtion skall äga rum mellan skatteupplag”.

Förflyttning inom EU av obeskattade varor

Om varor går mellan ett upplag i ett nollskatteland och ett upplag i annan medlemsstat anses varorna befinna sig under suspension och ett administrativt ledsagardokument ska medfölja varorna. Detsamma gäller om varorna går från ett upplag i ett nollskatteland till en varumottagare eller skatterepresentant i ett annat medlemsland. Varorna lämnar då suspensionsordningen när de tas emot av varumottagaren eller skatterepresentanten.

Enligt artikel 18.1 i cirkulationsdirektivet ska punktskattepliktiga varor som flyttas mellan medlemsstater under skatteuppskov åtföljas av ett ledsagardokument. För varor som kommer från eller är på väg till tredje land och som omfattas av något av de tulluppskovsförfaranden som anges i artikel 84.1a i förordning(EEG) nr 2913/92 eller placerats i en frizon eller frilager behövs inte ledsagardokument.

Förflyttning inom EU av beskattade varor

Har vinet släppts för konsumtion i en medlemsstat är det att anse som en beskattad vara även om den aktuella medlemsstaten tillämpar nollskattesats. Detta blir fallet t.ex. om varorna skickas från annat ställe än godkänt skatteupplag i nollskattemedlemsstaten. Beskattade varor ska enligt artikel 7.4 i cirkulationsdirektivet vid förflyttning mellan olika medlemsstaters territorier åtföljas av ett förenklat ledsagardokument.

Små vinproducenter

Medlemsstaterna har möjlighet enligt artikel 29 i cirkulationsdirektivet att undanta små vinproducenter från krav på bl.a. ledsagardokument. Om dessa producenter själva genomför transaktioner inom gemenskapen – utan användande av ledsagardokument – är de skyldiga att underrätta berörda myndigheter i sitt hemland. Dessutom ska skattemyndigheterna i destinationsmedlemsstaten underrättas av mottagaren om mottagna vinleveranser i dessa fall.

Export till tredje land

För obeskattade varor som en godkänd upplagshavare i ett medlemsland sänder för export via en eller flera andra medlemsstater ska enligt artikel 19.4 i cirkulationsdirektivet förflyttning kunna ske under uppskovsreglerna. Detta innebär alltså att ledsagardokument krävs även i dessa fall. Först när varorna behandlas i utförseltullkontoret upphör skyldigheten att medföra ledsagardokument. Så länge varorna transporteras under suspension gäller detta även varor med nollskattesats. Varor som skickas från en upplagshavare med upplag i ett land med nollskattesats till tredje land anses alltså vara under suspension fram till utförseltullkontoret, jämför dock vad som sägs ovan om små vinproducenter.

Det finns dock inga regleringar i cirkulationsdirektivet avseende vilka handlingar som krävs vid transporter från en medlemsstat via annan medlemsstat för export ur EU av beskattade varor. Något punktskatterättsligt krav på ledsagardokument torde inte finnas. Upplysningsvis kan nämnas att det i praktiken verkar förekomma i nollskatteländer att varorna släpps för konsumtion.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%