RSVs skrivelse 1999-10-11 Dnr. 5652-99/120

Komplettering avseende ”Purchasing Card”

Sammanfattning

I en kompletterande förfrågan önskas RSV:s klargörande avseende

  1. tidpunkten då svenska företag kan yrka avdrag för mervärdesskatt hänförliga till transaktioner upptagna på momsrapporten och
  2. behovet av att uppge platsen för varans mottagande på momsrapporten.

Kompletterande förfrågan avseende ”Purchasing Card”

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er skrivelse innehållande kompletterande frågeställningar kring användandet av s.k. ”Purchasing Card”.

I RSV:s skrivelse och promemoria daterad 981216 (dnr 10201-98/901) återfanns RSV:s samlade bedömningar avseende denna fråga.

I Er kompletterande förfrågan önskas RSV:s klargörande avseende

  1. tidpunkten då svenska företag kan yrka avdrag för mervärdesskatt hänförliga till transaktioner upptagna på momsrapporten; och
  2. behovet av att uppge platsen för varans mottagande på momsrapporten.

1. Tidpunkt för avdrag för ingående skatt

I Er kompletterande förfrågan framgår bl.a att enligt Er uppfattning är definitionen i 13 kap. 16 § mervärdesskattelagen, ML inte i överensstämmelse med EG:s sjätte direktiv. Vidare anger Ni att ett svenskt företag som nyttjar ”Purchasing card” har två alternativ avseende avdrag för ingående moms. Antingen kan företaget följa EG-rätten och åberopa direkt effekt av artikel 17 (1) eller tillämpa ML:s principer och behandla den ingående momsen som avdragsgill när förvärvet har bokförts i räkenskaperna. Vidare anger Ni att företag normalt mottar momsrapporten månatligen i veckan efter kalendermånadens utgång och genom tillämpning av gällande svensk rätt kan ett företag inte yrka avdrag förrän datumet på den underliggande transaktionen har bokförts i företagets räkenskaper.

Ni påpekar därför att i praktiken är dessa bestämmelser ofördelaktiga för svenska företag då det skapar ett inte oväsentligt likviditetsproblem genom förseningen i företagens rätt till att yrka avdrag. Er föreslagna lösning baseras på EG-praxis och Ni finner viss mån stöd i svensk rättspraxis från Regeringsrätten (RR). Förslaget innebär att företag tillåts att använda transaktionsdatumet som det datum som styr tidpunkten för avdrag för ingående skatt.

Genom utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna, SOU 1994:88, har övervägts vilka ändringar som behövts göras i den svenska mervärdesskattelagen med anledning av Sveriges EG-inträde. Redovisningsreglerna bibehölls såvitt nu är i fråga oförändrade. Enligt RSV:s uppfattning får detta tolkas som att reglerna i 13 kap. 16 § ML ansetts vara i överensstämmelse med eller i vart fall inte strida mot reglerna i det sjätte direktivet.

I RSV:s skrivelse och promemoria daterad 981216 (dnr 10201-98/901) återfanns RSV:s samlade bedömningar avseende Er frågeställning om bl.a tidpunkten för avdrag för mervärdesskatt. Med anledning av Regeringsrättens (RR) domar 990325 avseende målnummer 1034, 1035, 3618 och 3572/1997 har dock RSV:s tidigare ställningstagande delvis förändrats.

Av RSV:s bifogade skrivelse daterad 990415 (dnr 4105-99/110) framgår RSV:s tolkning av ovanstående domar samt nuvarande ställningstaganden avseende tidpunkten för avdrag för mervärdesskatt. RSV anser dock inte att denna tolkning ger utrymme till att låta transaktionsdatumet styra tidpunkten för avdrag för ingående skatt.

I detta sammanhang vill RSV åter informera om att en arbetsgrupp inom RSV för närvarande arbetar med att se över sambandet mellan redovisning och indirekt beskattning.

2. Platsen för varans mottagande

Av 11 kap. 5-8 § ML återfinns gällande regler för vilken information som ska återfinnas i faktura, avräkningsnota eller motsvarande handling. I 11 kap. 5 § ML återfinns bl.a kravet på att en faktura ska innehålla uppgift om platsen för varans mottagande.

I Er kompletterande förfrågan nämns att denna uppgift inte är ett krav som ställs av andra EG-länder där konceptet avseende ”Purchasing card” har godkänts av skattemyndigheterna ur ett momsperspektiv. Däremot har ett särskilt textfält införts för att tillmötesgå den norska mervärdesskattelagens krav om uppgift om platsen för varans mottagande i fakturorna. Genom att använda detta särskilt textfält kan postnumret för platsen för varans mottagande visas i momsrapporten när denna inte är den samma som köparens adress, dvs den adress till vilken momsrapporten skickas eller annan affärslokal som innehas av mottagaren av varorna. Denna information överförs som en del av transaktionsmeddelandet. Ni menar att eftersom man kan prestera uppgift om platsen för varans mottagande på detta sätt i momsrapporten så uppfyller rapporten ML:s krav på angivande av leveransadress. Ni undrar således huruvida RSV accepterar denna lösning.

Ni nämner vidare att för majoriteten av transaktionerna som utförs via konceptet ”Purchasing card”, är adressen till vilken momsrapporten adresseras densamma som platsen för varans mottagande. Vidare nämns att i det fall man räknar in leveranser till någon affärslokal som mottagaren innehar, omfattas i stort sett alla leveranser. Undantagsvis kommer dock leverans att ske till annan plats.

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning anser RSV att ovanstående tillvägagångssätt med uppgivande av svenskt postnummer i särskilt textfält vid användandet av ”Purchasing card”, kan accepteras. Detta ställningstagande gäller vid svenska men dock inte vid gränsöverskridande leveranser.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...