Innehåll

RSVs skrivelse 1999-10-12 Dnr. 9863-99/100

RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet

Sammanfattning

RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet för tid före den 1 januari 1995.

Riksskatteverket (RSV) har fått kännedom om att det föreligger vissa oklarheter angående RSV:s hållning till tidigare avgjorda men av RSV inte överklagade kammarrättsdomar samt om RSV:s syn på tolkningen av EG-domarnas tillämplighet för tiden före Sveriges inträde i EU.

Vad gäller de eventuella oklarheter som råder angående RSV:s hållning till tidigare avgjorda men av RSV inte överklagade kammarrättsdomar kan följande sägas.

En domstols uppgift är i första hand att avgöra en tvist i ett särskilt fall. Även förhandsbesked gäller att pröva ett enskilt fall även om där inte är fråga om ”tvist”. På mervärdesskatteområdet är den högsta dömande instansen Regeringsrätten. Den rättspraxis som kan utvecklas bland lägre instanser, såsom t.ex. kammarrätter, fordrar i regel att det föreligger ett tillräckligt antal domar i samma riktning och att man av dessa domar kan göra ett sannolikt antagande att ett likartat fall kommer att bedömas på samma sätt av samma eller lägre instans.

Vid bedömningen av om överklagande eller inte skall ske är en viktig fråga för RSV att ta ställning till om det finns ett prejudikatintresse eller inte att få Regeringsrättens syn på. Vad gäller frågan om en kammarrätts dom skall överklagas eller inte och där således prövningstillstånd krävs måste ställning också tas till om frågan är processbar. Vid bedömningen måste också ställning tas till om de krav som ställs för att få prövningstillstånd kan uppnås. När fråga är om ”gammal lagstiftning” kan därvid bedömningen göras att detta kan komma att försvåra möjligheten att få prövningstillstånd.

I de fall det t.ex. finns avgöranden, som går åt olika håll, kan det således enligt RSV:s mening finnas intresse av att föra vissa frågor vidare för att få en mer fastlagd rättspraxis.

För en mer detaljerad redogörelse angående RSV:s roll såsom ”rättsbildande” myndighet hänvisas till Skattenytt nr 12 1998 s. 855 f. Tilläggas kan att även RSV numera, fr.o.m. den 1 juli 1998, fått möjlighet att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Av intresse är också att få belyst frågan om EG-domarnas tillämplighet för tiden före den 1 januari 1995 (jfr. RSV:s skrivelse 1998-12-02, dnr 10632-98/900). I nämnda skrivelse framhålls bl.a. följande om EG-domarnas tillämplighet. ”I detta sammanhang vill RSV göra följande generella påpekande vad avser EG-domars tillämplighet för tiden före den 1 januari 1995. EG-domar kan ha betydelse även för tiden dessförinnan. Sådana domar kan därvid användas vid tolkning av bestämmelser i lagen (1968:430) om mervärdeskatt och mervärdesskattelagen (1994:200) som var EG-konforma, dvs. överensstämde med EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv, redan före Sveriges medlemskap i EU. Det är dock viktigt att notera att någon bundenhet av EG-domar före denna tidpunkt inte kan anses föreligga för SKM.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%