RSVs skrivelse 1999-10-21 Dnr. 10304-99/100

Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.

Sammanfattning

RSV ger i skrivelsen, som riktar sig till skattemyndigheterna, besked om verkets syn på hur skattereglerna beträffande diplomaters inköp på EU-interna resor och i exportbutiker skall tolkas.

Riksskatteverket (RSV) har efter taxfree-handelns upphörande fått förfrågningar om diplomaters rätt till inköp av varor på EG-interna resor och i exportbutiker. RSV besvarar nedan frågeställningarna, både ur punktskatte- och mervärdesskatteperspektiv.

Punktskatt

På EU-interna resor får från och med den 1 juli 1999 endast beskattade varor säljas. Detta innebär att de vanliga bestämmelserna om diplomaters förvärv av beskattade varor gäller. Om varorna förvärvas på det andra EU-landets havs- eller luftterritorium blir 3 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen (privatinförsellagen) tillämplig. Diplomater behöver inte, med stöd av denna §, betala svensk skatt beträffande sin införsel, om förutsättningar att medge återbetalning enligt 31 d § lagen om alkoholskatt (LAS) respektive 31 d § lagen om tobaksskatt (LTS) föreligger. Om varorna förvärvas på svenskt territorium blir istället förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl tillämplig.

I detta sammanhang kan nämnas att diplomater även har rätt att skattefritt föra in alkohol- eller tobaksvaror, som de förvärvat i andra EU-länder, till Sverige. Detta framgår av 8 § tredje stycket LAS och 9 § tredje stycket LTS. Denna bestämmelse tar sikte på de fall då diplomaten beställer varorna från det andra EU-landet och varorna skickas till honom därifrån.

En särskild fråga är vad som gäller diplomaters inköp i exportbutiker. Enligt RSV:s uppfattning saknas stöd i lagen (1999:445) om exportbutiker (exportbutikslagen) att sälja obeskattade varor till diplomater som avser göra en EU-intern resa. I 1 § nämnda lag sägs nämligen att det i en exportbutik enbart får säljas obeskattade gemenskapsvaror till passagerare som reser till plats utanför EG:s skatteområde. Till detta kommer att skattefrihet för diplomater i nämnda situation saknar lagstöd i LAS och LTS (det är varken en situation som omfattas av återbetalningsreglen i 31 a § LAS respektive 31 a § LTS eller skattefrihetsbestämmelsen i 8 § LAS respektive 9 § LTS; någon annan reglering om diplomater finns inte i nämnda lagar). Nämnda inköp faller även utanför privatinförsellagen.

Mervärdeskatt

Även mervärdesskattefriheten vid försäljning på EU-interna resor har upphört fr.o.m. den 1 juli 1999. I vissa fall kan försäljning ske utan mervärdesskatt till diplomater, se RSV:s skrivelse av den 24 augusti 1998, Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater, beskickningar m.fl. i andra EG-länder.

Särskilda bestämmelser tillämpas vid försäljning i exportbutik. Enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, kan försäljning av varor ske mervärdesskattefritt i en sådan butik som avses i exportbutikslagen. Som framgår ovan i avsnittet Punktskatt, kan obeskattade gemenskapsvaror i en exportbutik dock endast säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EG:s skatteområde. Annan försäljning får inte ske i en exportbutik (jfr 1 § exportbutikslagen). Det innebär att det i en exportbutik inte går att sälja varor utan mervärdesskatt till diplomater som avser att göra en EU-intern resa.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...