Innehåll

RSVs skrivelse 1999-12-13 Dnr. 12027-99/100

Mäklararvode vid fastighetsförsäljning

Sammanfattning:

Skrivelsen behandlar fråga om avdrag för ingående mervärdesskatt på mäklararvode vid fastighetsförsäljning.

Fråga om avdrag för ingående mervärdesskatt på mäklararvode vid fastighetsförsäljning

Huvudregeln om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt finns i 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200),ML. Regeln innebär i huvudsak att den som är skattskyldig har rätt att göra avdrag för ingående moms på förvärv eller import för den verksamhet som medför skattskyldighet. Med ”verksamhet som medför skattskyldighet” förstås enligt 1 kap. 7 § andra stycket ML sådan verksamhet i vilken omsättningen av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 ML. Enligt sistnämnda bestämmelse, jämfört med samma kapitels 1 § första stycke 1 avser, med vissa här ej aktuella undantag, skattskyldigheten sådan omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.

Av huvudregeln framgår således att avdragsrätten begränsas till ingående skatt på förvärv i en verksamhet som medför skattskyldighet, dvs. i enlighet med det ovan sagda för skattepliktiga omsättningar av varor eller tjänster inom ramen för en yrkesmässig verksamhet.

I förarbetena till ML uttalas beträffande den aktuella bestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket bl.a. följande. Den föreslagna 3 § ger avdragsrätt endast för sådan ingående skatt som hänför sig till förvärv eller sådan införsel av varor eller tjänster i den verksamhet som medför skattskyldighet. En vara eller tjänst är att anse som förvärvad eller införd i en sådan verksamhet endast i den mån varan eller tjänsten skall användas eller förbrukas i verksamheten (prop. 1993/94:99 s. 209).

Innebörden av huvudregeln för avdragsrätt i 8 kap. 3 § ML skall tolkas mot bakgrund av i första hand artikel 17 punkt 2 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) enligt vilken avdragsrätten i princip begränsas till mervärdesskatt på varor och tjänster i och för skattepliktiga transaktioner. För att rätt till avdrag skall anses föreligga enligt direktivet förutsätts att varorna och tjänsterna skall ha en direkt och omedelbar anknytning till skattepliktiga transaktioner och att endast den ingående skatt som bärs direkt av de olika kostnadskomponenterna i en skattepliktig transaktion får dras av.

Av den lämnade redogörelsen för ML:s och sjätte direktivets grundläggande bestämmelser om avdragsrätt framgår att en förutsättning för att avdrag för ingående skatt skall medges är att skatten kan anses hänförlig till en av den skattskyldige bedriven verksamhet bestående av mervärdesskattepliktiga transaktioner.

I EG-domstolens mål C-4/94 BLP Group plc mot Commissioners of Customs and Excise vägrades ett moderbolag med koncerngemensamma funktioner avdrag för kostnader hänförliga till försäljning av aktier i dotterbolag eftersom en skattefri transaktion ansågs föreligga till vilken kostnaderna ansågs direkt hänförliga (jfr. punkterna 19, 21 och 25).

Skatterättsnämnden har i ett meddelat förhandsbesked den 16 november 1999 prövat en fråga om avdragsrätt. Nämnden fann därvid bl.a. att i mervärdesskattehänseende kunde inte förvärv för anskaffning för att tillföra ett bolag aktiekapital eller för att notera ett bolags aktier på börs anses ha ett sådant direkt eller omedelbart samband med ett bolags verksamhet sådan den kommer till uttryck i skattepliktiga omsättningar att ingående skatt som belöper på förvärven är avdragsgill. I stället fick enligt nämndens mening sådana förvärv anses gjorda utom ramen för den av bolaget bedrivna verksamhet som omfattas av mervärdesskattesystemet.

Mot bakgrund av det anförda fann nämnden att bolaget inte hade rätt till avdrag för ingående skatt som hänförde sig till den i anknytning till nyemissionen betalade registreringsavgiften och årliga avgiften till Stockholms fondbörs eller den ingående skatt som hänför sig till avgifterna till Värdepapperscentralen.

Omsättning av fastighet är enligt 3 kap. 2 § ML undantagen från skatteplikt. Avdrag för ingående mervärdesskatt som belöper på kostnader i samband med sådan omsättning bör till följd härav inte medges. Mäklararvoden är exempel på sådan kostnad som har en direkt koppling till omsättning av fastighet.

Med beaktande av det förändrade rättsläget anser Riksskatteverket(RSV) att rätt inte föreligger till avdrag för ingående mervärdesskatt belöpande på mäklararvode vid fastighetsförsäljning. Detta ställningstagande från RSV:s sida innebär således att RSV:s ställningstagande i RSV:s skrivelse den 14 november 1991 (dnr 19452-91/D29) inte längre gäller.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%