RSVs skrivelse 1999-12-13 Dnr. 12012-99/100

Kommentatorstjänster

Sammanfattning:

Skrivelsen behandlar kommentatorstjänster och frågeställningen kring om dessa tjänster kan anses utgöra ett verk som faller in under upphovsrättslagens skydd. Vidare tas även frågan om omsättningsland upp.

Riksskatteverket (RSV) har mottagit frågeställningar kring tillämplig skattesats enligt mervärdesskattelagen, (1994:200), ML, avseende kommentatorstjänster.

1. Bakgrund

Frågeställningar har uppkommit avseende tillämplig skattesats vid tillhandahållande av sportkommentatorstjänster i TV. I detta sammanhang har ifrågasatts huruvida tjänsten kan anses utgöra upplåtelse av rättighet som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL eller om tjänsten istället ska anses utgöra en annan typ av tjänst t.ex informations- eller administrativ tjänst. Vidare har även frågan om omsättningsland ställts.

2. Mervärdesskattelagen

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje st. p. 4 ML tas skatt ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §§ URL dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,”

Avseende informations- eller administrationstjänst tas skatt ut med 25 % av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML.

I beskrivna frågeställningar ifrågasätts främst huruvida kommentatorns tjänst kan anses utgöra ett verk som faller in under upphovsrättslagens skydd. Svårigheten ligger således bl.a i att bedöma verkshöjden i sådana fall. Vidare ifrågasätt om hela beskattningsunderlaget kan anses utgöra ersättning för rättighetsöverlåtelsen.

Frågan om kommentatorernas tjänster liknar i viss mån frågorna om programledares tjänster. En dom från Regeringsrätten, RR har det senaste året behandlat denna frågeställning.

3. RR dom avseende programledartjänster

I RR:s dom 1999-04-06 (avseende ett överklagat förhandsbesked) behandlades frågan om hur mycket av en verksamhet, som ett bolag tillhandahöll ett TV-bolag, skulle anses omfattas av URL. Verksamheten bestod i tjänster avseende dels producent- och programledarfunktioner för TV-program dels överlåtelse och upplåtelse av vissa rättigheter.

Skatterättsnämnden, SRN redogjorde i sitt förhandsbesked (1998-01-14) bl.a för innehållet i 1 § URL enligt följande:

”Enligt 1 § URL har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. För att upphovsrättsligt skydd skall föreligga krävs ett visst mått av självständighet och originalitet hos produkten. I ordet verk ligger ett krav på en självständigt skapande insats, som från det skyddade området avskiljer enklare produkter, exempelvis ett blott registrerande i bild och ljud av ett händelseförlopp (prop. 1960:17 s. 43). Ett verk, om det uppfyller dessa kvalifikationer, åtnjuter skydd även om det är fråga om ett s.k. ofixerat verk, dvs. ett verk som inte har tagits upp på ett materiellt underlag. Till detta slags verk räknas bl.a. direktsänd television (jfr prop. 1973:15 s. 75).”

SRN fann (majoriteten) att 7 kap. 1 § tredje stycket 4 ML var tillämpligt på bolagets tillhandahållande och att beskattningsunderlaget utgjorde 6 procent av hela det vederlag som bolaget uppbar enligt avtalet.

RR, som ändrade SRN:s förhandsbesked till viss del, fann att en betydande del av bolagets prestationer avsåg tillhandahållande av producent- och programledartjänster för vilka skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Endast en mindre del av prestationerna skulle anses avse överlåtelse av upphovsrätt för vilken skatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

I målet framgick i huvudsak följande om sökandes verksamhet. Bolaget ställde programledare och producent till förfogande för TV-program enligt fastlagda programplaner. Dessa uppdrag utfördes självständigt av bolaget. Bolaget skulle upprätta programpolicy inför varje programgenomgång. I uppdraget ingick vidare att vidareutveckla och finna nya former för programmen. Parterna (bolaget och TV-bolaget) skulle regelbundet samråda och hålla varandra informerade. Ersättningar för utförda uppdrag i enlighet med avtalet inkluderade med iakttagande av upphovsmans ideella rätt, fri förfoganderätt för TV-bolaget för genom avtalet utförda prestationer.

RR bedömde, mot bakgrund av avtal och övrig information i fallet, att tyngdpunkten i prestationerna fick anses ligga i utförandet av program- och producenttjänster för planering och genomförande av programmen i avtalet. Programmet bedömdes samtidigt som hänförligt till upphovsrättsligt skyddat verk och att programledarens insats fick till en del anses vara av sådan skapande karaktär att denne var att betrakta som en av upphovsmännen till programmen. Att avtalet med hänsyn till sistnämnda förhållanden reglerar frågan om överlåtelse till TV-bolaget av upphovsrätt till programmen kan emellertid inte leda till att detta inslag i avtalet framstår som det centrala när bedömning skall ske av de avtalade prestationerna för bestämmande av skattesats och beskattningsunderlag i mervärdesskattehänseende.

RR fann att beskattningsunderlaget skulle fastställas för vardera slaget av prestation. Om beskattningsunderlaget inte kunde fastställas på sådant sätt, skulle detta bestämmas genom skälig grund.

4. RSV:s bedömning

4.1 Typ av tjänst

RSV anger i MHL (se avsnitt 19.3.1.2) att litterära verk främst är framställningar i ord, men att det även kan avse alster uttryckta i siffror eller binära tal. Framställningarna kan vara talade, skrivna eller tryckta. Vidare anges att journalisters verk (artiklar) som publiceras i dagstidningar eller tidskrifter, i stort sett alltid är föremål för skydd. Enkla nyhets-meddelanden i radio och press omfattas däremot inte av upphovsrätt.

RSV menar att en särskild bedömning i det enskilda fallet måste ske huruvida tjänsten kan anses utgöra ett skyddat verk (självständigt skapande insats) eller om det kan anses motsvara ett enklare nyhetsmeddelande. I de fall tjänsten anses utgöra skyddat verk, måste en bedömning av avtalet ske huruvida även andra tjänster tillhandahålls t.ex administrations- eller informationstjänster. Vidare måste bedömas vari tyngdpunkten i prestationen ligger. Om olika prestationer anses föreligga bör således en utbrytning av de olika tjänsterna ske innan beskattningsunderlaget fastställs för vardera slag av prestation. Om beskattningsunderlaget inte kan fastställas på sådant sätt ska det bestämmas genom skälig grund.

4.2 Omsättningsland

I de fall det är fråga om transaktioner mellan olika länder ska beskattningsland avseende överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, administrations- och informationstjänster bedömas enligt 5 kap. 7 § 2 st. ML.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...