RSVs skrivelse 1999-12-15 Dnr. 10405-98/901

Produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag

Sammanfattning:

RSV:s brevsvar angående frågeställningar kring tillämplig skattesats avseende produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Era frågeställningar kring tillämplig skattesats enligt mervärdesskattelagen, (1994:200),ML, avseende produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag.

1. Bakgrund

1.1 Produktionsutläggningar

Av Er skrivelse framgår att det vid sidan av Er egen TV-produktion förekommer i stor omfattning även produktion av TV-program utförda av fristående producenter och produktionsbolag. Ni anger att genom avtal med producenten / produktionsbolaget överlåts dennes egen eller förvärvade upphovsrätt till det audiovisuella verket eller dess enskilda komponenter till Er som därigenom förvärvar exploateringsrätten till programmet. Vidare anges att för producent- och regiuppgifter i produktionen ansvarar uppdragstagaren, som har det avgörande inflytandet över programmets konstnärliga utformning. Ni uppger att det är vanligt att Ni i det enskilda fallet med stöd av kollektiva avtal / centrala avtal med organisationer företrädande upphovsmän och närstående rättighetshavare kontrakterar enskilda upphovsmän och medverkande i utläggningsproduktionen. I vissa fall svarar Ni självt under den av uppdragstagaren utsedde producentens ledning för utförandet av vissa specifika tjänster såsom slutredigering och labbarbeten men det förekommer även att den uppdragstagare som saknar sådana faciliteter köper tjänsterna av tredje man.

Er fråga avser således huruvida tyngdpunkten i tillhandahållandet ska ligga på rättighetsupplåtelsen och prestationen ses som en helhet vid ovanstående utläggningsprodiktionsavtal, varför moms enligt Er mening bör utgå med 6 % på den ersättning som utges till uppdragstagaren för verket / programmet?

1.2 Reporterfotografiuppdrag

Vidare framgår av Er skrivelse att i programgenrer innehållande reportage, t.ex sport-, nyhets- och kulturbevakning, förekommer i viss omfattning av Ni ger fristående produktionsuppdrag eller fotografer verksamma som enskilda näringsidkare i uppdrag att göra audiovisuella upptagningar av reportage. Vidare anges att Ni från näringsidkaren förvärvar upphovsrätt till det audiovisuella verk som tillhandahålls inom ramen för uppdragsavtalet. Ni poängterar att Ni i många fall självt svarar för förekommande reporterinsatser och ibland tillhandahåller bandkassetter. Ofta redigerar uppdragstagaren upptagningen som regel med egen utrustning ibland under överinseende av era reportrar.

Er fråga avser således huruvida tyngdpunkten i tillhandahållandet ska ligga på rättighetsupplåtelsen och prestationen ses som en helhet vid ovanstående avtal om utförande av sådan reporterfotografitjänst samt upplåtelse av upphovsrätt till upptagningen, varför enligt Er mening moms bör utgå med 6 % på hela ersättningsbeloppet?

2. Mervärdesskattelagen

Av bestämmelsen i 3 kap. 11 § p. 1 ML framgår att från skatteplikt undantas bl.a en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje st. p. 4 ML tas skatt ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information.

Vidare framgår av 7 kap. 1 § tredje st. p. 5 ML att skatt även tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Avseende annan tjänst som inte omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. ML eller av reducerad skattesats enligt 7 kap. 1 § andra eller tredje stycket ML. tas skatt ut med 25 % av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML.

I beskrivna frågeställningar ifrågasätts främst huruvida hela beskattningsunderlaget kan anses utgöra ersättning för rättighetsöverlåtelsen.

Ovanstående frågeställningar liknar i viss mån frågorna om programledares tjänster. En dom från Regeringsrätten, RR har det senaste året behandlat denna frågeställning.

3. RR dom avseende programledartjänster

I RR:s dom 1999-04-06 (avseende ett överklagat förhandsbesked) behandlades frågan om hur mycket av en verksamhet, som ett bolag tillhandahöll ett TV-bolag, skulle anses omfattas av URL. Verksamheten bestod i tjänster avseende dels producent- och programledarfunktioner för TV-program dels överlåtelse och upplåtelse av vissa rättigheter.

Skatterättsnämnden, SRN redogjorde i sitt förhandsbesked (1998-01-14) bl.a för innehållet i 1 § URL enligt följande:

”Enligt 1 § URL har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. För att upphovsrättsligt skydd skall föreligga krävs ett visst mått av självständighet och originalitet hos produkten. I ordet verk ligger ett krav på en självständigt skapande insats, som från det skyddade området avskiljer enklare produkter, exempelvis ett blott registrerande i bild och ljud av ett händelseförlopp (prop. 1960:17 s. 43). Ett verk, om det uppfyller dessa kvalifikationer, åtnjuter skydd även om det är fråga om ett s.k. ofixerat verk, dvs. ett verk som inte har tagits upp på ett materiellt underlag. Till detta slags verk räknas bl.a. direktsänd television (jfr prop. 1973:15 s. 75).”

SRN fann (majoriteten) att 7 kap. 1 § tredje stycket 4 ML var tillämpligt på bolagets tillhandahållande och att beskattningsunderlaget utgjorde 6 procent av hela det vederlag som bolaget uppbar enligt avtalet.

RR, som ändrade SRN:s förhandsbesked till viss del, fann att en betydande del av bolagets prestationer avsåg tillhandahållande av producent- och programledartjänster för vilka skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Endast en mindre del av prestationerna skulle anses avse överlåtelse av upphovsrätt för vilken skatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

I målet framgick i huvudsak följande om sökandes verksamhet. Bolaget ställde programledare och producent till förfogande för TV-program enligt fastlagda programplaner. Dessa uppdrag utfördes självständigt av bolaget. Bolaget skulle upprätta programpolicy inför varje programgenomgång. I uppdraget ingick vidare att vidareutveckla och finna nya former för programmen. Parterna (bolaget och TV-bolaget) skulle regelbundet samråda och hålla varandra informerade. Ersättningar för utförda uppdrag i enlighet med avtalet inkluderade med iakttagande av upphovsmans ideella rätt, fri förfoganderätt för TV-bolaget för genom avtalet utförda prestationer.

RR bedömde, mot bakgrund av avtal och övrig information i fallet, att tyngdpunkten i prestationerna fick anses ligga i utförandet av program- och producenttjänster för planering och genomförande av programmen i avtalet. Programmet bedömdes samtidigt som hänförligt till upphovsrättsligt skyddat verk och att programledarens insats fick till en del anses vara av sådan skapande karaktär att denne var att betrakta som en av upphovsmännen till programmen. Att avtalet med hänsyn till sistnämnda förhållanden reglerar frågan om överlåtelse till TV-bolaget av upphovsrätt till programmen kan emellertid inte leda till att detta inslag i avtalet framstår som det centrala när bedömning skall ske av de avtalade prestationerna för bestämmande av skattesats och beskattningsunderlag i mervärdesskattehänseende.

RR fann att beskattningsunderlaget skulle fastställas för vardera slaget av prestation. Om beskattningsunderlaget inte kunde fastställas på sådant sätt, skulle detta bestämmas genom skälig grund.

4. RSV:s bedömning

I enlighet med ovanstående RR-dom menar RSV att beträffande produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag där överlåtelse sker av skyddat verk, måste en bedömning av avtalet ske huruvida även andra tjänster tillhandahålls. Vidare måste bedömas vari tyngdpunkten i prestationen ligger. Om olika prestationer anses föreligga bör således en utbrytning av de olika tjänsterna ske innan beskattningsunderlaget fastställs för vardera slag av prestation. Om beskattningsunderlaget inte kan fastställas på sådant sätt ska det bestämmas genom skälig grund (se RSV:s skrivelse 1999-12-13 med dnr 12012-99/100 avseende kommentatorstjänster). En generell bedömning att tyngdpunkten i tillhandahållandet ska ligga på rättighetsupplåtelse kan därför enligt RSV:s mening inte göras.

RSV vill vidare hänvisa till tidigare redogörelser i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL. Vid skapande av t.ex TV-program medverkar åofta ett stort antal yrkeskategorier varav vissa ibland har upphovsrättsligt skydd. Detta medför gränsdragningsproblem. RSV har i avsnitt 19.3.2.4 i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL, bl.a beskrivit problematiken avseende uppdelning av olika tillhandahållande i samband med filmproduktion. I det ovan nämnda avsnittet i MHL görs ett försök att i grova drag dela upp olika yrkeskategoriers tillhandahållanden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%