RSVs skrivelse 1999-12-16 Dnr. 10940-99/120

Musik on-line

Sammanfattning:

Enligt RSV:s mening omfattas det ifrågavarande tillhandahållandet inte av 7 kap. 1 § tredje stycket punkten 4 eller 5 ML utan skatt bör tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § första stycket ML.

Förfrågan angående tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid försäljning av musik on-line

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er skrivelse angående frågeställningar kring tillämplig skattesats enligt mervärdesskattelagen, (1994:200),ML, vid försäljning av musik on-line.

1. Bakgrund

Enligt Er beskrivning avser frågeställningen ett bolag som omsätter musik i digitaliserad form och musiken distribueras elektroniskt via Internet. Bolaget ingår avtal med skivbolag om upplåtelse av rätten till musiken för att få tillgång till den musik som tillhandahålls på bolagets hemsida. Enligt dessa avtal upplåter skivbolagen rätten till musiken till bolaget med en rätt för bolaget att vidareupplåta musiken i digitaliserad form till sina kunder.

Bolagets upplåtelse sker genom att intresserade kunder ges möjlighet att gå in på bolagets hemsida. På hemsidan kan beställningar göras. Innan en beställning görs måste kunden godkänna de avtalsvillkor som är uppställda av bolaget. Ett villkor är att betalning ska erläggas genom att kunden anger sitt kreditkortsnummer. En sk Internet Payment Provider kontrollerar om angivet nummer är korrekt och godkänt för debitering. Efter godkännandet får kunder möjlighet att antingen lyssna på den önskade musiken eller att ladda ned den. Därefter debiteras angivet kreditkort.

Enligt bolagets avtal med kunden får kunden inte nyttja de upplåtna rättigheterna för kommersiella syften. På grund härav betraktas samtliga kunder som icke näringsidkare av bolaget. Bolaget är vidare skyldigt att betala ersättning till STIM / NCB för upplåten musik.

Enligt Er uppfattning ska bolagets tillhandahållande enligt 7 kap. 1 § tredje st. p. 4 ML beskattas med skattesatsen 6 % då det är fråga om upplåtelse av sådan rättighet till konstnärligt verk som omfattas av 1,4 eller 5 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Alternativt anser Ni att det är fråga om upplåtelse av sådan rättighet till ljudupptagning av utövande konstnärs framförande av konstnärligt verk som anges i 7 kap. 1 § tredje stycket p 5 ML. Skattesatsen är även i sådant fall 6 %.

2. Mervärdesskattelagen

Inledningsvis konstateras att enligt 1 kap. 6 § ML förstås med vara ett materiellt ting. Tillhandahålls böcker, tidningar, standardprogram för ADB, musik och andra varor via nät eller nätverk, t.ex. Internet, förlorar dessa sin materialiserade form. Detta innebär att vid ett tillhandahållande ”on-line” av sådana s.k. digitaliserade varor är det inte längre fråga om ett tillhandahållande av en vara utan av en tjänst (se RSV:s handledning för mervärdesskatt 1999, MHL avsnitt 10.3.5).

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje st. p. 4 ML tas skatt ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information.

Vidare framgår av 7 kap. 1 § tredje st. p. 5 ML att skatt även tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Avseende annan tjänst som inte omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. ML eller av reducerad skattesats enligt 7 kap. 1 § andra eller tredje stycket ML, tas skatt ut med 25 % av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML.

I ifrågavarande fall förutsätts att det rör sig om musikaliska verk som faller in under upphovsrättslagens skydd. Svårigheten ligger således i att bedöma huruvida det sker en upplåtelse av sådan rättighet till konstnärligt verk som omfattas av 1,4 eller 5 §§ URL alternativt rätt till ljudupptagning.

3. Upphovsrätt

Upphovsrätten syftar till att ge skydd för alster av andligt eller intellektuellt skapande. Upphovsrätten ger därför upphovsmannen en uteslutande rätt, en ensamrätt, till verket. Denna består av en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Upphovsrätten utgör ett undantag från den generella regeln att all plagiering är tillåten.

Den ideella rätten består i huvudsak av

  1. en rätt att få gälla som upphovsman till verket,
  2. en rätt att få respekt för verket.

Den ekonomiska rätten omfattar

  1. en rätt att framställa ett exemplar av verket (reproduktionsrätt eller mångfaldiganderätt),
  2. en rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten genom
  1. en rätt att sprida verket,
  2. en rätt att framföra verket
  3. en rätt att visa verket.

Vidare framgår av URL diverse inskränkningar i upphovsrätten. Av bestämmelsen i 12 § URL framgår bl.a att var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk.

4. RSV:s bedömning

Enligt RSV:s mening får tillhandahållandet anses motsvara ett köp av en CD-skiva dock i digitaliserad form. Vidare menar RSV att man måste se på vad som egentligen överlåts till kunden.

I förevarande fall anges att kunden inte får nyttja de upplåtna rättigheterna för kommersiella syften. Således ges ingen rätt att sprida verket till allmänheten. Dock kan anses att kunden erhåller en rätt att själv framställa ett eget exemplar. RSV menar dock att den sistnämnda rätten är en rätt som kunden redan har tillgång till genom 12 § URL varför tillhandahållandet inte utgör en upplåtelse av upphovsrätt. Enligt RSV:s mening bör således det ifrågavarande tillhandahållandet inte utgöra överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.

Alternativt anser Ni att det är fråga om upplåtelse av sådan rättighet till ljudupptagning av utövande konstnärs framförande av konstnärligt verk som anges i 7 kap. 1 § tredje stycket p 5 ML. I MHL avsnitt 19.3.4 framgår att RSV menar att bestämmelsen avser tillfällen då ersättningar utbetalas till artisten för att en musik-upptagning, t.ex. en grammofonskiva, används i ett radio- eller TV-program eller vid ett annat offentligt framträdande, s.k. STIM-pengar. Ersättning till STIM / NCB erläggs när musik används offentligt i verksamhet, vid inspelning av musik och vid äåöframställning av exemplar av inspelningen. I förevarande fall anges att bolaget betalar ersättning till STIM / NCB varmed bolaget får anses ”framställa exemplar” av inspelningen och därefter överlåta en rätt för kunden att framställa ett eget exemplar för enskilt bruk (se ovan). RSV anser att någon överlåtelse av rätt till ljudupptagningen därför inte kan anses föreligga.

Enligt RSV:s mening omfattas det ifrågavarande tillhandahållandet inte av 7 kap. 1 § tredje stycket punkten 4 eller 5 ML utan skatt bör tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § första stycket ML.

Svaren på de av Er ställda frågorna är beroende av tolkningen av URL. RSV vill därför peka på möjligheten att pröva frågorna rättsligt genom ansökan om förhandsbesked.

Ett annat alternativ är ett av RSV initierat förhandsbesked vilket dock bl.a. kräver att skattemyndigheten fattat beslut i saken.

Ansökningar om förhandsbesked handläggs av Skatterättsnämnden, Brunnsgränd 4, 111 30 Stockholm. Skatterättsnämnden är en särskild, från RSV, fristående nämnd.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...