RSVs skrivelse 1999-12-27 Dnr. 8974-99/120

Karantänsveterinär

Sammanfattning:

Det ifrågavarande tillhandahållandet anses, enligt RSV:s mening, inte utgöra myndighetsutövning och tillhandahållandet är därmed inte undantaget från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt.

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er skrivelse innehållande frågeställningen om de författningsreglerade uppgifter som en Karantänsveterinär utför är momspliktiga enligt mervärdesskattelagen, (1994:200), ML.

1. Bakgrund

Enligt Er beskrivning ska, enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur mm, karantänsbehandling ske i karantänsanstalt som är godkänd av Jordbruksverket och som står under tillsyn av en av verket förordnad veterinär.

Vidare beskrivs att karantänsveterinären ska närvara vid djurens ankomst och brytande av tullplombering, kontrollera transportförhållanden och urlastning samt besiktiga djuren i samband med ankomsten. Besiktning av djur ska omfatta allmän hälsokontroll inklusive klinisk undersökning. Besiktningsresultat införs i en karantänsjournal. Karantänsveterinären ska ha tillgång till införseltillstånd och veterinärintyg samt äger rätt att ta del av följesedlar, fakturor och motsvarande handlingar för att kontrollera djurantal, utförselland mm. Karantänsveterinären ska utföra den provtagning som föreskrivs i införseltillstånd / föreskrifter. Karantänsveterinären ska fortlöpande kontrollera och journalföra hälsoläget bland djuren. Det ovan beskrivna arbetsuppgifterna debiterar karantänsveterinären djurägaren.

Enligt Er bedömning är ovanstående att anse som myndighetsutövning och därmed befriad från moms då karantänsveterinärens uppgifter enligt ovan är författningsreglerade.

2. Mervärdesskattelagen

Av 4 kap. 6 § ML framgår att statens, ett statligt affärsverks eller en kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller inte. Detta medför att mervärdesskatt skall tas ut vid sådan omsättning om inte annat anges.

Av 4 kap. 7 § ML framgår att en omsättning som avses i 6 § dock inte utgör yrkesmässig verksamhet, om omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning, eller avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. När förutsättningarna i 7 § är uppfyllda skall följaktligen mervärdesskatt inte tas ut vid omsättningen.

3. RSV:s bedömning

Bestämmelsen i 4 kap. 7 § ML avser endast omsättningar som avses i 6 § varmed 7 § således endast omfattar statens, ett statligt affärsverks eller en kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning. Andra som omsätter tjänsten eller varan kan således inte undantas från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt.

Av Er beskrivning framgår att det är karantänsveterinären som debiterar djurägaren. Det är således veterinären (inte verket) som omsätter de beskrivna tjänsterna, varför det beskrivna tillhandahållandet inte kan anses utgöra myndighetsutövning. Det ifrågavarande tillhandahållandet kan därför inte anses vara undantaget från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt. Se även RSV:s skrivelse 990630 (dnr 6432-99/100) angående arkeologiska undersökningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...