RSVs skrivelse 1999-12-27 Dnr. 8974-99/120

Karantänsveterinär

Sammanfattning:

Det ifrågavarande tillhandahållandet anses, enligt RSV:s mening, inte utgöra myndighetsutövning och tillhandahållandet är därmed inte undantaget från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt.

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er skrivelse innehållande frågeställningen om de författningsreglerade uppgifter som en Karantänsveterinär utför är momspliktiga enligt mervärdesskattelagen, (1994:200), ML.

1. Bakgrund

Enligt Er beskrivning ska, enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur mm, karantänsbehandling ske i karantänsanstalt som är godkänd av Jordbruksverket och som står under tillsyn av en av verket förordnad veterinär.

Vidare beskrivs att karantänsveterinären ska närvara vid djurens ankomst och brytande av tullplombering, kontrollera transportförhållanden och urlastning samt besiktiga djuren i samband med ankomsten. Besiktning av djur ska omfatta allmän hälsokontroll inklusive klinisk undersökning. Besiktningsresultat införs i en karantänsjournal. Karantänsveterinären ska ha tillgång till införseltillstånd och veterinärintyg samt äger rätt att ta del av följesedlar, fakturor och motsvarande handlingar för att kontrollera djurantal, utförselland mm. Karantänsveterinären ska utföra den provtagning som föreskrivs i införseltillstånd / föreskrifter. Karantänsveterinären ska fortlöpande kontrollera och journalföra hälsoläget bland djuren. Det ovan beskrivna arbetsuppgifterna debiterar karantänsveterinären djurägaren.

Enligt Er bedömning är ovanstående att anse som myndighetsutövning och därmed befriad från moms då karantänsveterinärens uppgifter enligt ovan är författningsreglerade.

2. Mervärdesskattelagen

Av 4 kap. 6 § ML framgår att statens, ett statligt affärsverks eller en kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller inte. Detta medför att mervärdesskatt skall tas ut vid sådan omsättning om inte annat anges.

Av 4 kap. 7 § ML framgår att en omsättning som avses i 6 § dock inte utgör yrkesmässig verksamhet, om omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning, eller avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. När förutsättningarna i 7 § är uppfyllda skall följaktligen mervärdesskatt inte tas ut vid omsättningen.

3. RSV:s bedömning

Bestämmelsen i 4 kap. 7 § ML avser endast omsättningar som avses i 6 § varmed 7 § således endast omfattar statens, ett statligt affärsverks eller en kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning. Andra som omsätter tjänsten eller varan kan således inte undantas från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt.

Av Er beskrivning framgår att det är karantänsveterinären som debiterar djurägaren. Det är således veterinären (inte verket) som omsätter de beskrivna tjänsterna, varför det beskrivna tillhandahållandet inte kan anses utgöra myndighetsutövning. Det ifrågavarande tillhandahållandet kan därför inte anses vara undantaget från yrkesmässighet och skattskyldighet till mervärdesskatt. Se även RSV:s skrivelse 990630 (dnr 6432-99/100) angående arkeologiska undersökningar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%