Innehåll

RSVs skrivelse 1999-12-27 Dnr. 2546-99/120

Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer

Sammanfattning:

Det beskrivna förfarandet får, enligt RSV:s mening, anses vara omfattat av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § 3 st. p. 1 ML. Ersättningen till återförsäljarna får således ses som ersättning för förmedling av värdepapper och är således inte momspliktig.

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er frågeställning angående eventuell momsplikt enligt mervärdesskattelagen, (1994:200),ML, för ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer.

Enligt Er beskrivning sker, vid emission av premieobligationer, en betalning från Riksgäldskontoret till Era återförsäljare såsom ersättning för försäljning av premieobligationer. Vidare ses denna ersättning som kompensation för att återförsäljarna inte tar ut courtage av köparna.

Värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet är undantagen från skatteplikt. Vad som avses med sådan verksamhet framgår av 3 kap. 9 § 3 st. p. 1 och 2 ML. Med värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet avses enligt nämnda lagrum omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, vare sig de representeras av värdepapper eller ej. Förvaltning av värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder utgör också värdepappershandel.

RSV anger i avsnitt 4.5.3 i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL, att bestämmelsen innebär att vederlag för aktier, courtage m.m. samt avgifter och provisioner, som tas ut av exempelvis banker och fondkommissionärer vid handel i kommission samt förmedling av värdepapper är undantagna från skatteplikt. Detsamma gäller förvaltningsarvoden i ovan nämnda förvaltning av värdepappersfonder.

Det av Er beskrivna förfarandet får, enligt RSV:s mening, anses vara omfattat av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § 3 st. p. 1 ML. Ersättningen till återförsäljarna får således ses som ersättning för förmedling av värdepapper och är således inte momspliktig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%