RSVs skrivelse 2000-01-04 Dnr. 1261-99/120

Moms på handel med investeringsguld

Sammanfattning:

Till riksskatteverket har inkommit fyra frågor om hur momsen ska hanteras i anslutning till vissa transaktioner med investeringsguld. Nedan redovisa först de ställda frågoena därefter verkets svar.

FRÅGOR:

Allmänt

Branschkutym är att flertalet guldsmeder / detaljister har s.k. metallkonto dit de köper guld eller lämnar in guldskrot i olika former för att sedermera ta ut motsvarande mängd i hel eller semiförädlade varor. De flesta producenterna / grossisterna har följaktligen faktureringssystem där varje kunds ”metallkonto” är integrerat med faktureringen.

Fråga 1

Kund köper guld från sitt metallkonto (ingen fysisk hantering). Vi har för avsikt att tillämpa omvänd skattskyldighet. Är det korrekt?

Fråga 2

Vi levererar varor enligt order, belastar kundens metallkonto och fakturerar omarbetningskostnaden och ev. frakt. Är det riktigt att fakturera 25% moms på omarbetningskostnad och frakt?

  1. I de fall kunden enbart har guld på metallkonto och vi fakturerar det guld som saknas, skall vi då fakturera omarbetningskostnad med 25 % moms motsvarande den mängd innestående guld kunden har och resterande guld / omarbetningskostnad med omvänd skattskyldighet? Till vilket skatteslag skall eventuell frakt knytas?
  2. Är det möjligt att låta kunden få underskott på sitt metallkonto, för att senare köpa motsvarande mängd med omvänd skatts reglera skulden med någon form av guld?

Fråga 3

Vi säljer hela guldstycken utan metallkontering. Vi har för avsikt att tillämpa omvänd skattskyldighet. Är det korrekt?

Fråga 4

Allmänt

Vitguld innehåller ca 14% palladium som idag debiteras separat vid uttag av vidguldssmycken (vitguld är idag en fyrare metall än guld) om inte kunden har innestående palladium på sitt metallkonto.

Skall pallaadium belastas med 25% moms eller kan det bli föremål för omvänd skattskyldighet när det levereras i en legering som innehåller 75% guld och där i övrigt regeln omvänd skattskyldighet tillämpas?

Riksskatteverkets svar:

Fråga 1

Allmänt

Förutsatt att både säljare och köpare är näringsidkare och båda är eller skall – som en konsekvens av transaktionen – vara registrerade för mervärdesskatt här, föreligger s.k. omvänd skattskyldighet (dvs. är köparen skattskyldig) vid omsättning av

  1. guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar, eller
  2. vid omsättning av investeringsguld där säljaren har utnyttjat rätten till frivillig skattskyldighet.

Med guldmaterial med en renhet av minst 325 tusendelar avses allt guld som svarar mot detta kriterium oavsett om guldet har formen av guldtackor, guldmynt eller någon annan form, såsom granulat eller demolerat guld.

Omsättning av guldtackor och guldmynt som uppfyller kriterierna för investeringsguld är skattefri. Omvänd skattskyldighet kan då endast bli aktuell om säljaren utnyttjat rätten till frivillig skattskyldighet.

Det förhållandet att det inte alltid är samma guld som sätts in på kontot som sedan omarbetas bör, av praktiska skäl, kunna bortses från.

Svar:

Är ovannämnda förutsättningar uppfyllda är er avsikt helt rätt, dvs. att tillämpa omvänd skattskyldighet.

Fråga 2

Det är helt rätt att fakturera ut 25% moms på omarbetningskostnaden. Vad gäller fraktkostnaden kan denna hänföras till såväl omarbetningen som till själva guldet. I de fall det är möjligt att använda omvänd skattskyldighet på guldförsäljningen bör, av förenklingsskäl, beskattningsunderlaget för varuförsäljningen (dvs. guldet) även omfatta fraktkostnaden. Det innebär att säljaren inte tar ut moms på vare sig guldet eller frakten utan på fakturan lämpligen anger det belopp som skall omfattas av den omvända skattskyldigheten, t.ex. genom att på fakturan skriva: ”Omvänd skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § 4 momslagen för xxx kr av totalbeloppet.”

Fråga 2a

Ni skall fakturera omarbetningskostnad hänförlig till den guldmängd som finns på kontot resterande del utgör försäljning av guld. Eftersom här ingår en guldleverans bör, av praktiska skäl, hela fraktkostnaden kunna hänföras till varuleveransen, se fråga 2 ovan.

Fråga 2 b

Det är i princip inte möjligt att låta kunden få underskott på sitt konto. Eventuell ”utfyllnad” får ses som en varuförsäljning.

Fråga 3

Allt guldmaterial med en finhalt av minst 325 tusendelar kan omfattas – oavsett formen (smycken, tackor, mynt etc.) – av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet.

Fråga 4

Av praktiska skäl bör omvänd skattskyldighet kunna tillämpas på hela omsättningen av vitguldet, dvs. inklusive värdet av palladium.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...