RSVs skrivelse 2000-02-07 Dnr. 11507-99/100

Uthyrning av arbetskraft till fartyg

Sammanfattning:

Uthyrning av personal som är nödvändig för skeppets eller skeppslastens behov anses som sådan omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 21 p. 4 mervärdesskattelagen (1994:200)

Uthyrning av skeppare och däcksman till sjötaxiföretag

Fråga har ställts om uthyrning av skeppare och däcksman kan anses som ett sådant skattefritt tillhandahållande som avses i 3 kap. 21 § p. 4 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Enligt 3 kap. 21 § p. 4 ML undantas tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning som avser bl.a. skepp för yrkesmässig sjöfart. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning genom SFS 1995:1286, prop.95/96:58. Enligt nämnda prop. var syftet att förtydliga bestämmelsen och nå bättre överensstämmelse med artikel 15.5 i sjätte direktivet.

Enligt art. 15.5 i sjätte direktivet undantas leverans, ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning av vissa havsgående fartyg från skatteplikt.

Art. 15.8 i sjätte direktivet undantas från skatteplikt även tillhandahållandet av andra tjänster än sådana som avses i punkt 5 för att täcka direkta behov för sådana havsgående fartyg som avses i den punkten eller deras laster.

EG-domstolen har i sitt förhandsavgörande 168/84, Berkholz, kommenterat art. 15.8 på följande sätt.

”It appears from all of the provisions cited that the only services exempted under article 15 (8) are those which are directly connected with the needs of sea-going vessels or their cargoes, that is to say services necessary for the operation of such vessels.”

RSV:s bedömning

EG-domstolens uttalande anger således att endast sådana tjänster som är nödvändiga för skeppets eller skeppslastens behov får undantas från skatteplikt.

Enligt RSV:s bedömning bör även uthyrning av arbetskraft i vissa fall kunna omfattas av art. 15.8 i sjätte direktivet. Även ordalydelsen i 3 kap. 21 § p. 4 synes omfatta sådana fall.

RSV bedömer därför att uthyrning av sådan personal som är nödvändig för skeppets behov eller framförande samt skeppslastens behov utgör sådan omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § p. 4. En skeppare bör anses som nödvändig för skeppets framförande. En utredning bör dock göras i vilken mån en däcksmans uppgifter är nödvändiga för skeppet eller skeppslasten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%