RSVs skrivelse 2000-02-09 Dnr. 986-00/120

Skattesats vid utbetalning av royalty

Sammanfattning:

Skrivelsen behandlar frågeställning kring tillämplig skattesats vid utbetalning av royalty till formgivare.

Momssats vid utbetalning av royalty

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er skrivelse innehållande fråga angående tillämplig skattesats enligt mervärdesskattelagen, (1994:200),ML, vid utbetalning av royalty till formgivare.

1. Bakgrund

I Er skrivelse anges att Er verksamhet består i att försälja produkter ”kring det dukande bordet”. Produktionssortimentet omfattar dels keramiska produkter i form av koppar, tallrikar mm och dels bestick och glas mm. Produktionen av keramiska produkter sker genom egen tillverkning. Övriga produkter tillverkas av externa bolag i andra länder. Produkterna designas av formgivare som erhåller royalty i ersättning. Royaltyersättningen kan dels baseras på inköpsvärdet på de produkter som Ni ej tillverkar själva alternativt baserad på Ert försäljningsvärde till kund. Ni undrar om 6 eller 25 % är tillämplig skattesats avseende den royaltyersättning som Ni betalar till formgivare.

2. Mervärdesskattelagen

Vid en försäljning måste en bedömning ske om moms ska debiteras (påföras) kunden. Moms ska enligt huvudregel i 1 kap. 1 § punkt 1 ML betalas till staten vid

  1. omsättning
  2. inom landet
  3. som görs i en yrkesmässig verksamhet
  4. av skattepliktiga (läs momspliktiga) varor och tjänster.

Vidare ska moms även betalas vid så kallade gemenskapsinterna förvärv och vid import.

För att moms ska påföras vid en försäljning enligt huvudregeln, krävs att alla kriterier ovan är uppfyllda och en särskild bedömning måste ske för varje kriterium.

Avseende tillämplig momsskattesats framgår av bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje st. p. 4 ML att skatt ska ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information.

Avseende annan tjänst som inte omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. ML eller av reducerad skattesats enligt 7 kap. 1 § andra eller tredje stycket ML tas skatt ut med 25 % av beskattningsunderlaget enligt 7 kap. 1 § 1 st. ML.

3. RSV:s bedömning

Inledningsvis måste således en bedömning ske huruvida tillhandahållandet sker i formgivarens yrkesmässiga verksamhet. Avseende bedömning huruvida tillhandahållandet sker yrkesmässigt eller inte anger RSV följande om royalty i avsnitt 6.2.2.i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL.

”För uppfinnare, författare, kompositörer m.fl. som yrkesmässigt bedriver vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet under sådana förutsättningar som innebär att verksamheten utgör näringsverksamhet enligt 21 § KL gäller att även royaltyinkomster som utgår p.g.a. verksamheten anses hänförliga till näringsverksamhet och yrkesmässig verksamhet enligt ML. I vissa fall är emellertid royalty inkomst av tjänst, nämligen då verksamheten är tillfällig och inte kan ses som yrkesmässig (t.ex. engångsförfattare, engångsuppfinnare) eller då den annars har bedrivits på ett sådant sätt som innebär att inkomsten blir hänförlig till inkomst av tjänst. (Kriterierna självständighet och vinstsyfte enligt punkten 6.2.2.1 uppfylls inte). Även royalty som uppbärs p.g.a. till exempel uppfinningar som gjorts av en arbetstagare i tjänsten är vanligen att hänföra till inkomst av tjänst. Ärvd royalty anses som näringsverksamhet om det ursprungliga inkomstslaget varit näring. Om den däremot varit tjänst torde den ärvda royaltyn också ses som inkomst av tjänst.”

Om royaltyn erhålls i en yrkesmässig verksamhet och tillhandahållandet sker inom landet är eventuell royalty som formgivarna erhåller p.g.a. försäljning av de formgivna produkterna att anse som en omsättning av en rättighet som är mervärdesskattepliktig. Frågeställningen är således här vilken skattesats som i så fall är tillämplig.

Konstnärliga verk indelas i musikaliska verk, sceniska verk, filmverk och konstverk. Konstverk indelas i bildkonstverk, byggnadskonst och brukskonst. RSV anger följande angående brukskonst i avsnitt 19.3.2.2 i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL.

”Till brukskonst hänförs produkter som utformats för att ha en praktisk funktion, t.ex. glas, porslin, möbler, keramik, armatur, mattor, textilier, tapetmönster, bilar och telefoner. Vid försäljning av brukskonst är det viktigt att avgöra om överlåtelsen innebär rätten att tillverka föremålet eller försäljning av föremålet. I det förstnämnda fallet beskattas transaktionen efter skattesatsen 6 %, medan i andra fallet transaktionen beskattas efter skattesatsen 25 %.”

Vidare kan skydd fås även om produktens helhetsverkan beror på tekniska faktorer. Den tekniska idén kan bli föremål för patentskydd medan den konstnärliga utformningen kan bli föremål för upphovsrättsligt skydd och den kan anses ha verkshöjd.

När utförandet av ett alster är betingat av tekniska faktorer minskar möjligheten till individuell kreativitet. Det ställs i enlighet därmed relativt höga krav för att brukskonst ska anses ha verkshöjd. Anledningen till detta är att risken för att två personer utför idén på samma sätt, dvs dubbelskapande, är relativt stor.

Således måste en bedömning ske i det enskilda fallet huruvida överlåtelsen avser rätten till en upphovsrättsligt skyddat verk för vilken 6 % är tillämplig skattesats. I det fall överlåten rätt främst avser hur ett visst alster framställs (tekniskt framställningssätt) är istället 25 % tillämplig skattesats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%