RSVs skrivelse 2000-04-11 Dnr. 7181-98/901

Angående Jack Vegas och mervärdesskatt

Sammanfattning:

Värdeautomatspelet Jack Vegas har gett upphov till ett antal mervärdesskatterättsliga frågor. Ett par av dessa berörs i Riksskatteverkets skrivelse.

1 Inledning

Värdeautomatspelet Jack Vegas har gett upphov till ett antal mervärdesskatterättsliga frågor. Ett par av dessa kommer att beröras i denna skrivelse.

2 Frågorna

2.1 Undantag från skatteplikt?

Den första frågan är om omsättning av spelet omfattas av det undantag från skatteplikt för ”lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel” som stadgas i 3 kap. 23 § 5. mervärdesskattelagen (1994:200, ML), när spelet drivs av (tillståndsinnehavaren enligt 27 § lotterilagen, 1994:1000) AB Svenska Spel (Svenska Spel) i enkelt bolag med en restauratör.

2.2 Avtalstolkning?

Den andra frågan är från vilket datum det skall anses föreligga ett avtal om enkelt bolag mellan Svenska Spel och restauratören; om det är från en ”tidpunkt 1” eller ”tidpunkt 2”.

Bakgrunden i denna del är att Svenska Spel vid tidpunkten 1 med de olika restauratörerna har ingått skriftliga spelavtal som saknat bl.a. begreppet ”enkelt bolag” i avtalstexten. Därefter har Svenska Spel uppmanat restauratörerna att antedatera nyupprättade, skriftliga avtal där detta begrepp – samt vissa andra, gjorda ändringar – finns med. De senare avtalen har således de facto undertecknats vid en senare tidpunkt, tidpunkten 2.

De vid tidpunkten 1 föreliggande, standardiserade avtalen som RSV har haft tillgång till innehåller bl.a. följande bestämmelser:

§ 3 Restauratören skall i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de regler och anvisningar för verksamheten som Bolaget från tid till annan särskilt meddelar fungera som förmedlare av spel på värdeautomater och inlösa därpå utfallande vinster.

[- – -]

§ 16 För sin verksamhet enligt detta avtal erhåller Restauratören provisionsbaserad ersättning. Provisionssats samt övriga villkor som hör till detta avtal anges i bolagets vid varje tidpunkt gällande bestämmelser härom. Ersättning och övriga ekonomiska mellanhavanden regleras veckovis i samband med ordinarie redovisning.

§ 18 Parterna är överens om att Bolaget har rätt att göra de ändringar i bestämmelserna i detta avtal som kan komma att föranledas antingen av ändringar i regeringens eller Lotteriinspektionens bestämmelser för den av Bolaget bedrivna verksamheten eller av ändringar i Bolagets arbetsrutiner.

§ 20 Vid avtalets upphörande skall Restauratören omedelbart avbryta sin verksamhet som förmedlare av spel och ställa kontrollenhet, värdeautomater och övrig av Bolaget tillhandahållen utrustning till Bolagets förfogande samt reglera eventuell skuld till Bolaget. Restauratörens ansvar för av Bolaget tillhandahållen utrustning upphör 3 vardagar efter avtalets upphörande eller vid den tidigare tidpunkt då utrustningen omhändertas av Bolaget.

De standardiserade avtal som har förelegat vid tidpunkten 2, och som finns i RSV:s ärende, har i stället föreskrivit bl.a. följande:

§ 3 Bolaget skall tillsammans med Restauratören, i enkelt bolag, i enlighet med vad som regleras i detta avtal, bedriva spelverksamhet med värdeautomater i Restauratörens lokaler.

§ 10 Nettovinsten, dvs insatser minus inbetalda vinster skall fördelas mellan Bolaget och Restauratören på så sätt att Restauratören erhåller 35 % av detta belopp och resterande del tillfaller Bolaget. Reglering sker veckovis i samband med ordinarie redovisning. Eventuell förlust skall fördelas enligt samma grunder och regleras vid avtalstidens utgång. Parterna kan inom avtalsperioden träffa ny överenskommelse om annan fördelning av nettovinsten.

§ 13 Parterna är överens om att göra de ändringar i bestämmelserna i detta avtal som kan komma att föranledas antingen av ändringar i regeringens eller Lotteriinspektionens bestämmelser för den av respektive part bedrivna verksamheten eller av därav föranledda ändringar i parternas arbetsrutiner.

§ 20 Vid avtalets upphörande skall parternas mellanhavande regleras. Värdeautomatspelet skall omgående avbrytas och nettovinsten, eller i förekommande fall, förlust, skall regleras enligt villkoren i § 10. Kontrollenhet, värdeautomat och övrig av Bolaget tillhandahållen utrustning skall av Restauratören ställas till Bolagets förfogande.

3 Allmänt om RSV:s uppgift

RSV har i enskilda fall där verket annars inte är motpart möjlighet att självt såväl överklaga skattemyndighetens eller en domstols beslut om skatt och avgifter som att överta skattemyndighetens talan i mål. RSV kan i ett sådant fall ingripa även till den skattskyldiges förmån. Ett skäl till ett RSV:s överklagande eller övertagande kan vara, att verket uppfattar att skattemyndigheten och / eller domstolen har gjort en felaktig bedömning i en principiellt viktig fråga.

I de fall där RSV inte har gått in och övertagit processen på sätt som nu sagts är det inte en uppgift för verket att ha synpunkter i enskilda sakfrågor.

4 De kommentarer som RSV nu kan göra angående Jack Vegas

4.1 Den första frågan

Enligt vad RSV erfarit har skattemyndigheter i enskilda ärenden rörande spelet bedömt att de ifrågavarande omsättningarna i princip omfattas av undantaget i 3 kap. 23 § 5. ML.

I dessa fall torde denna rättsfråga inte ha varit tvistig.

RSV finner inte skäl att nu i något avseende ingripa med anledning av de nämnda bedömningarna, eller att i övrigt göra något ytterligare uttalande i denna del.

4.2 Den andra frågan

Tolkningarna av de olika avtalen mellan Svenska Spel och restauratörerna måste göras självständigt av skattemyndigheterna i varje enskilt fall. Det kan inte uteslutas att en värdering av bevisningen i ett av de nu aktuella fallen leder till ett annat resultat än i ett annat; detta även om de ifrågavarande skriftliga avtalen är standardiserade till sin natur.

Detta hindrar inte att det rent allmänt kan slås fast att gjorda antedateringar i sig självfallet saknar all betydelse. I den mån det finns skillnader mellan de avtal som har förelegat vid den första tidpunkten och dem som har förelegat vid den andra, har det således i princip varit fråga om olika avtal med olika innehåll.

När det gäller den närmare frågan huruvida de skriftliga avtal som har förelegat redan vid tidpunkten 1 kan anses ha utgjort avtal om enkla bolag, skulle det nu emellertid föra för långt om RSV gjorde generella uttalanden som i praktiken berövade skattemyndigheterna möjligheterna till en sådan självständig bevisvärdering i varje enskilt fall som sakens natur således måste förutsätta.

RSV känner också till att skattemyndigheter i enskilda fall har bedömt att de avtal som har förelegat vid tidpunkten 1 har utgjort något annat än avtal om enkla bolag.

Inte heller dessa, gjorda bedömningar föranleder någon RSV:s ytterligare åtgärd utöver det som nu har sagts.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...