RSVs skrivelse 2000-04-11 Dnr. 4286-00/109

Avdrag för mervärdesskatt avseende kostnaden för nyemission av aktier

Sammanfattning:

RSV anser numera att nyemissionskostnader kan anses sakna direkt eller omedelbart samband med ett bolags verksamhet

Avdrag för mervärdesskatt avseende kostnader för nyemission av aktier.

Riksskatteverket (RSV) har i en skrivelse den 4 december 1996, dnr 9623-96/900, angett att avdragsrätt föreligger enligt mervärdesskattelagen (ML) för ingående skatt, som hänför sig till förvärv som sker när ett aktiebolag ökar sitt egna kapital genom nyemission.

Därefter har Skatterättsnämnden den 16 november 1999 på ansökan av RSV meddelat ett förhandsbesked, som berör frågan om avdragsrätten för ingående skatt för kostnader i anknytning till en nyemission avseende registreringsavgift och årlig avgift till Stockholms fondbörs och ingående skatt som hänför sig till avgifter till VPC. Nämnden fann bl.a. att anskaffning för att tillföra ett bolag aktiekapital eller för att notera ett bolags aktier på börs inte kunde anses ha ett sådan direkt eller omedelbart samband med ett bolags verksamhet att ingående skatt, som belöpte på förvärven, var avdragsgill. Samma dag meddelades ett annat förhandsbesked, vilket anger att ingående skatt för kostnader för introduktion av aktier på utländsk börs inte är avdragsgill. Båda förhandsbeskeden är överklagade till Regeringsrätten av de skattskyldiga.

I avvaktan på Regeringsrättens domar gör RSV följande bedömning.

På grund av de nya omständigheter som tillkommit genom förhandsbeskeden kan RSV:s ställningstagande i den nämnda skrivelsen inte längre tillmätas samma betydelse som tidigare. Eftersom några domar inte föreligger från Regeringsrätten kan dock rättsläget inte anses klarlagt. I avvaktan på att det inträffar anser emellertid RSV att det på grund av vad Skatterättsnämnden anfört i förhandsbeskeden numera föreligger skäl att inte medge avdrag för nyemissionskostnader. Denna typ av kostnader kan således anses sakna direkt eller omedelbart samband med ett bolags verksamhet. Sådana avdrag bör därför tills vidare inte medges.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%