RSVs skrivelse 2000-10-10 Dnr. 9247-00/120

Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa

1 Sammanfattning

Riksskatteverket (RSV) anser inte att installation av enbart en kaffeapparat/kaffeautomat och ett fåtal bord och stolar i samband med kioskförsäljning (t.ex. i s.k. coffeeshop) medför att ett serveringsställe kan anses föreligga ombord på fartyg. Försäljning av alkoholvaror och/eller cigaretter kan i dessa fall inte anses ske för konsumtion ombord. Vid en EU-intern resa ska således både punktskatt och mervärdesskatt tas ut för alkohol- och tobaksvaror som tillhandahålls i lokal där det enbart finns en s.k. coffeeshop.

2 Bakgrund

Den 30 juni 1999 upphörde den s.k. tax-freeförsäljningen ombord på fartyg eller luftfartyg. Efter denna tidpunkt är således punktskatte- och mervärdesskattefri försäljning ombord på EU-interna resor inte längre möjlig. Däremot får medlemsländerna fortsätta att skattebefria varor som ska användas för direktkonsumtion ombord. Den svenska lagstiftningen i såväl lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) och lagen (1994:1563)om tobaksskatt (LTS) som mervärdesskattelagen (1994:200) ML, möjliggör skattefri direktkonsumtion av alkohol- och tobaksvaror. RSV har i en skrivelse den 8 juni 1999, dnr 5752-99/100, angett att för att det ska vara fråga om konsumtion ombord kan alkoholvaror och cigaretter endast tillhandahållas i restauranger, barer, cafeterior eller liknande serveringsställen. Alkoholvaror eller cigaretter som tillhandahålls på andra ställen, t.ex. affärer eller kiosker, bör inte anses vara tillhandahållna för direktkonsumtion.

3 Riksskatteverkets bedömning

RSV har underhand fått förfrågan från skattemyndigheterna om en kiosk som även innehar en kaffekokare eller en kaffeautomat, s.k. coffeeshop, kan anses vara ett sådant serveringsställe.

För att definiera begreppet serveringsställe har RSV sökt ledning i hur begreppet serveringsställe tolkas inom mervärdesskatteområdet. Denna avgränsning kan även tjäna som utgångspunkt vid den punktskatterättsliga avgränsningen.

3.1 Något om serveringsbegreppet

RSV:s rekommendationer m.m. om serveringstjänster enligt mervärdesskattelagen, RSV S 1995:20, avsnitt 2.3, anger följande om begreppet ”serveringslokal”.

Som serveringslokal bör anses sådan restaurang- café- eller annan lokal, som är särskilt iordningställd för att mat och dryck skall intas där. Lokalen behöver inte vara fast inredd för servering eller enbart användas för serveringsändamål. Sammanträdesrum, hotellrum och liknande

lokal i anslutning till restaurangverksamhet bör anses som serveringslokaler. Detsamma bör gälla särskilt iordningställd plats för utomhusservering, t.ex. trädgårdsservering eller trottoarservering. Även en på sådant sätt iordningställd lokal eller plats som beställaren av serveringstjänsten

tillhandahåller bör betraktas som serveringslokal.

Att i anslutning till gatukök, kiosk eller liknande försäljningsställe sätta ut ett fåtal bord eller stolar bör däremot inte medföra att serveringslokal kan anses föreligga.

I förhandsbeskedet RSV IM 1973:32 ansågs försäljning av rätter av mellanmålstyp (grillkorv, hamburgare mm) i en lokal som var inredd med fem ståbord för sammanlagt 15 gäster utgöra servering.

EG-domstolen har vidare sin dom Faaborg-Gelting Linien A/C, C-231/94) p. 14 definierat restaurangverksamhet enligt följande.

Restaurangverksamheten kännetecknas således av ett knippe element och handlingar där leveransen av maten endast utgör en del och där tjänsterna utgör den övervägande delen. Ifrågavarande transaktioner bör följaktligen betraktas som tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 6.1. i sjätte direktivet. Utfallet blir i gengäld ett annat om verksamheten avser livsmedel ”för avhämtning” och inte är förenad med tjänster som har till ändamål att möjliggöra en omedelbar konsumtion på därför avsedd plats.

3.2 Slutsatser

Mot bakgrund av vad som uttalats i såväl rekommendationer som rättspraxis anser RSV att enbart installation av en kaffeapparat/kaffeautomat och ett fåtal bord och stolar inte medför att ett serveringsställe kan anses föreligga. Försäljning av alkoholvaror och/eller cigaretter kan inte anses omfattas av skattefri konsumtion ombord i sådant fall. Både punktskatt och moms skall således utgå för alkohol- och tobaksvaror som tillhandahålls i lokal där det enbart finns en s.k. coffeshop.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...