Innehåll

RSVs skrivelse 2000-12-22 Dnr. 11220-00/100

Övergångsbestämmelser avseende frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler

Sammanfattning:

Fr.o.m. den 1 januari 2001 införs nya regler för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Bl.a. slopas återföringsbestämmelserna. Enligt RSV:s uppfattning ska övergångsbestämmelserna tolkas så att i de fall köpekontraktet undertecknats före årsskiftet med frånträde efter årskiftet gäller de nya bestämmelserna. Detta under förutsättning att säljaren kvarstår som frivilligt skattskyldig till frånträdet.

Genom en ändring i mervärdesskattelagen (ML) införs den 1 januari 2001 nya regler för frivillig skattskyldighet för uthyrning av rörelselokaler. (SFS 2000:500, prop.1999/2000:82). De som är frivilligt skattskyldiga vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna den 1 januari 2001 fortsätter att vara skattskyldiga enligt de nya bestämmelserna utan särskild ansökan eller beslut.

Återföringsbestämmelserna slopas för de fastigheter som vid ikraftträdandet den 1 januari 2001 omfattas av de äldre bestämmelserna om återföringsskyldighet. För att inte omotiverade skattelättnader ska uppstå inträder i vissa fall jämkningsskyldighet i stället för återföringsskyldighet.

Enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.Vid överlåtelse av en fastighet är enligt de äldre bestämmelserna överlåtelsen den återföringsgrundande händelsen (9 kap. 5 § ML). Återföring ska ske i deklarationen för den period fastigheten överlåts (13 kap. 28 § ML). Fråga har uppstått hur bestämmelserna ska tolkas i de fall en överlåtelse sker före ikraftträdandet den 1 januari 2001 med tillträde för köparen under år 2001 eller senare.

Tidpunkten för överlåtelse kan normalt anses vara när köpekontrakt undertecknas. Riksskatteverket (RSV) har i anvisningar, RSV Im 1986:3, behandlat frågan om när återföring ska göras i de fall frånträdet är senare än kontraktsdatum.

”Sammanfaller inte tidpunkten för köpekontraktets undertecknande med köparens tillträde, anses säljaren, om annat inte uttryckligen avtalats som skattskyldig för uthyrningen av fastigheten fram till dess han frånträder. Huruvida och i vilken omfattning återföring skall ske bedöms utifrån tidpunkten för frånträdet.”

Riksskatteverket (RSV) har i sin Handledning för mervärdeskatt och i broschyren Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av verksamhetslokaler, angett att återföring ska ske för den redovisningsperiod då den återföringsgrundande händelsen inträffat, t.ex. då försäljning av fastigheten skett. Om fastighetsägaren kvarstår som frivilligt skattskyldig tills han frånträder fastigheten kan återföringen i stället ske för den period då frånträdet infaller.

Med hänsyn till RSV:s tidigare ställningstagande och mot bakgrund av hur reglerna tidigare tillämpats bör, enligt RSV:s uppfattning, övergångsbestämmelserna tolkas så att med tidpunkten för överlåtelse avses tidpunkten för frånträdet, även i de fall köpekontrakt undertecknats före år 2001och frånträdet sker efter år 2000. En förutsättning är dock att den tidigare fastighetsägaren kvarstår som frivilligt skattskyldig tills han frånträder fastigheten. RSV:s ställningstagande innebär att i dessa fall ska de nya jämkningsbestämmelserna tillämpas i stället för återföring.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%