RSVs skrivelse 2001-02-28 Dnr. 2773-01/100

Fråga beträffande tillämpning av 7 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078)

Sammanfattning

Något hinder mot att medge ett företag tillstånd enligt 7 kap. 4 § bokföringslagen (BFL) har inte ansetts föreligga i fall då företaget i utlandet i sin tur anlitar en koncernextern servicebyrå.

1. Bakgrund

Enligt 7 kap. 4 § BFL kan skattemyndigheten, om särskilda skäl föreligger, medge ett företag tillstånd att förvara maskinläsbara medier utomlands. Vad som avses med särskilda skäl är inte definierat i lagtexten. Av Riksskatteverkets (RSV:s) rekommendation, RSV S 2000:22, framgår att möjligheten att förvara maskinläsbara medier utomlands är avsedd för sådana fall då företaget har en organisatorisk anknytning till utlandet, antingen därför att det ingår i en gränsöverskridande koncern eller därför att det utgör filial till ett utländskt företag (jfr. prop. 1998/99:130 s. 408).

Vid den praktiska tillämpningen av dispensbestämmelsen har fråga uppkommit om ett svenskt företag kan få tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL i fall då organisatoriskt anknytning föreligger med företaget i utlandet, men då det utländska företaget i sin tur anlitar en koncernextern servicebyrå. RSV har noterat att i denna fråga har det förekommit en olikformig behandling av företag som ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL.

2. Riksskatteverkets uppfattning

RSV har i en skrivelse av den 12 maj 2000 (dnr 4240-00/120) besvarat en fråga från en servicebyrå om dess kunder kan erhålla tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL om servicebyrån placerar datorkraften utomlands. Enligt RSV:s uppfattning förelåg i detta fall inte förutsättningar för servicebyråns kunder att få tillstånd, eftersom organisatorisk anknytning till utlandet saknades.

Den nu ställda frågan skiljer sig från situationen i ovannämnda skrivelse på så sätt att organisatorisk anknytning till utlandet föreligger. Det svenska företaget har organisatorisk anknytning till det företaget i utlandet som förfogar över det gemensamma redovisningssystemet. Vad som skiljer är att det utländska företaget i sin tur anlitar en koncernextern servicebyrå. Frågan är då om denna omständighet bryter det organisatoriska sambandet och att särskilda skäl därmed inte längre skulle föreligga. RSV:s uppfattning i denna fråga är att det inte utgör hinder för ett svenskt företag att få tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL i fall då det utländska företaget i sin tur anlitar en koncernextern servicebyrå.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%