RSVs skrivelse 2001-03-06 Dnr. 9638-00/120

Tillämpning av 7 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) – konsekvenser för servicebyråföretag

Sammanfattning

Tillstånd har bedömts inte kunna medges ett servicebyråföretags kunder att ha bokföringen utomlands. Detta gäller även om servicebyrån till Sverige överför och här förvarar kopia av den räkenskapsinformation som producerats utomlands.

1. Bakgrund

Ett servicebyråföretag har i en skrivelse till Riksskatteverket (RSV) ställt frågor om företagets kunder kan få tillstånd enligt 7 kap. 4 § bokföringslagen (BFL) om servicebyrån använder en dator i utlandet för att hantera kundföretagens bokföring.

Servicebyråföretaget erbjuder företag att hyra olika funktioner i ett affärssystem såsom funktioner för fakturering, redovisning, kund- och leverantörsreskontra. För kundföretagen har konceptet den fördelen att dessa inte behöver investera i ett komplett affärssystem. Det koncept som servicebyråföretaget erbjuder är webbaserat, vilket innebär att kunderna får tillgång till de olika funktionerna genom internetuppkoppling.

Av servicebyråföretagets skrivelse framgår att servicebyrån övervägt att placera driftsmiljön (servern) i utlandet och att regelbundet föra över räkenskapsinformationen till Sverige. Överföring av data till Sverige avses att ske en gång per dygn. Fråga har ställts om den tänkta modellen för kundföretagen är i överensstämmelse med bestämmelserna i BFL.

2. Riksskatteverkets uppfattning

Av 7 kap. 2 § BFL framgår att huvudregeln är att räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige. I 7 kap. 4 § BFL finns dock en undantagsbestämmelse som innebär att skattemyndigheten, om särskilda skäl föreligger, kan medge ett företag tillstånd till förvaring utomlands av räkenskapsinformation på maskinläsbart medium. Vad som avses med särskilda skäl är inte definierat i lagen. Av RSV:s rekommendation, RSV S 2000:22, framgår att lagbestämmelsen är avsedd för sådana fall då företaget har en organisatorisk anknytning till utlandet, antingen därför att det ingår i en gränsöverskridande koncern eller därför att det utgör filial till ett utländskt företag (jfr. prop. 1998/99:130 s. 408).

RSV konstaterar att det koncept som serviceföretaget ställt frågor om innebär för kundföretagens del att räkenskapsinformation i form av underlag för affärshändelser, bokföringsposter m.m. kommer att produceras utomlands. Enligt RSV innebär det att kundföretagen måste ansöka om tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL för undantag från huvudregeln om förvaring av räkenskapsinformation i Sverige. Den omständigheten att kopia av räkenskapsinformationen regelmässigt avses att överföras till Sverige medför, enligt RSV:s uppfattning, inte att det inte uppkommer en situation som kräver tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL.

I frågan om serviceföretagets kunder har möjlighet att erhålla tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL noterar RSV att kundföretagen inte har organisatorisk anknytning till utlandet. Detta medför att förutsättningarna för dessa företag att få tillstånd enligt 7 kap. 4 § BFL inte är uppfyllda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...