RSVs skrivelse 2001-03-23 Dnr. 8597-00/120

Bokföring utomlands – revisorsintyg

Sammanfattning:

Dokumentet innehåller ett brevsvar från RSV till revisorsorganisationerna FAR och SRS. I brevet har RSV redovisat sin uppfattning om revisorsintyg i samband med ett företags ansökning om tillstånd enligt 4 § 7 kap. bokföringslagen (”bokföring utomlands”). RSV anser att vad företagets revisor kan och bör intyga i princip är begränsat till uppgifter som företaget lämnar i sin ansökning om tillstånd. För att åstadkomma enhetlighet i tillämpningen av dispensbestämmelsen har RSV tillsammans med skattemyndigheterna tagit fram en checklista som innehåller en förteckning över uppgifter som normalt behövs vid tillståndsprövningen. Av brevet framgår att RSV anser att det inte finns något skäl för revisorn att intyga punkten 9 i checklistan, dvs. frågan om företaget kan tillhandahålla räkenskapsinformationen på datafil enligt viss specifikation. RSV uttalar vidare i brevet att verket inte har några invändningar mot det exempel på revisorsintyg som FAR och SRS gemensamt tagit fram.

Sedan den 1 januari 2000 kan skattemyndigheten medge ett företag tillstånd att förvara maskinläsbara medier utomlands. Bestämmelser om detta finns i 7 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078, BFL). Enligt 7 kap. 4 § BFL krävs det särskilda skäl för att tillstånd ska kunna medges.

Riksskatteverket (RSV) har utfärdat rekommendationer för tillämpningen av dispensbestämmelsen, RSV S 2000:22. RSV har även i en särskild skrivelse till skattemyndigheterna, 2000-03-14 (dnr 12195-99/140), kommenterat bestämmelsen. Av rekommendationen framgår att uppgifterna i en ansökning om tillstånd bör intygas av företagets revisor. Vid den praktiska tillämpningen av företagens ansökningar har skattemyndigheterna också i många fall begärt revisorsintyg. I samband därmed har frågor ställts såväl om utformningen av revisorsintyget som sådant och vilka uppgifter som en revisor bör intyga.

Det är inte en uppgift för RSV och skattemyndigheterna att ha synpunkter på hur ett revisorsintyg närmare bör vara utformat. Enligt RSV:s uppfattning kan och bör skattemyndigheterna däremot ha synpunkter på vilka uppgifter företagets revisor intygar. För en skattemyndighet som har att pröva en ansökning om tillstånd är det från utredningssynpunkt av stor betydelse om de uppgifter som lämnas i en ansökning har intygats av företagets revisor. Värdet av intyget i det enskilda fallet måste emellertid alltid bedömas såväl utifrån den givna utformningen som mot bakgrund av de lämnade uppgifterna.

Vad företagets revisor kan intyga är, enligt RSV:s uppfattning, i princip begränsat till uppgifter som företaget lämnar i sin ansökning om tillstånd. Vilka uppgifter som en ansökning bör innehålla är därmed av avgörande betydelse. I syfte att åstadkomma enhetlighet i tillämpningen av dispensbestämmelsen har RSV därför tillsammans med skattemyndigheterna tagit fram en checklista (bilaga) som innehåller en förteckning över uppgifter som skattemyndigheten normalt behöver vid behandlingen av en ansökning. Checklistan, som kompletterar rekommendationen och informationsskrivelsen, är indelad i tio punkter. Av punkt 10 framgår att uppgifterna i ansökningen bör intygas av företagets revisor. Enligt RSV:s uppfattning avser punkterna 1-8 i checklistan sådana uppgifter som företagets revisor kan och bör kunna intyga. Vad som det däremot inte finns något skäl för skattemyndigheten att få revisorsintyg på är uppgift om företaget kan tillhandahålla räkenskapsinformationen på en datafil enligt viss specifikation (punkt 9 i checklistan).

Ovannämnda synpunkter har RSV under hand framfört till FAR:s revisionskommitté. RSV noterar också att FAR tillsammans med SRS numera (februari 2001) gjort ett uttalande avseende revisorns ställningstagande i denna fråga. I uttalandet finns med ett exempel på hur ett uttalande från revisorn kan se ut. RSV har inga invändningar mot exemplet.

CHECKLISTA

Uppgifter som SKM normalt behöver vid behandlingen av en ansökning om tillstånd att förvara maskinläsbara medier m. m. utomlands enligt 7 kap. 4 § bokföringslagen (BFL, 1999:1078)

RSV har utfärdat rekommendationer för tillämpningen av dispensbestämmelsen, RSV S 2000:22, samt en informationsskrivelse (2000-03-14, dnr 12195-99/140) om förutsättningarna för tillstånd. Rekommendationen och skrivelsen finns i ämnesdatabasen Redovisning och på RSV:s hemsida.

Denna checklista kompletterar och förtydligar de uppgifter som framgår av punkt 8 i ovan nämnda informationsskrivelse. Nedan anges i punktform de uppgifter som en ansökning om tillstånd bör innehålla.

1. Allmänna uppgifter om företaget

 1. Verksamhet
 2. Ägare
 3. Företagsledning
 4. Styrelse

2. Organisatorisk anknytning

 1. Kort beskrivning av koncernens legala organisation. Gärna i form av eller kompletterad med en skiss. (Skissen kan begränsas till relevanta delar av organisationen.)
 2. Kort beskrivning av företagets operationella / funktionella organisation. Gärna i form av eller kompletterad med en skiss.

3. Företagets skäl för att förvara maskinläsbara medier utomlands

 1. En kortfattad redogörelse.

OBS! Dispens kan inte ges för att få förvara pappersdokument i utlandet. Dokument får endast tillfälligtvis förvaras utomlands, jfr. 7 kap. 3 § BFL och punkt 3 och 5 i informationsskrivelsen.

4. Allmänna uppgifter om det utländska företag där de maskinläsbara medierna avses att förvaras

 1. Land och ort för förvaring.
 2. Firma och säte för utländskt företag.
 3. Verksamhet som bedrivs i det utländska företaget.
 4. Hur verksamheten i det utländska företaget är organiserad (uppgifter av betydelse för det svenska företagets bokföringsskyldighet).

5. Uppgifter om hur företagets bokföring är organiserad i respektive land

 1. Hur löpande bokföring och bokslut hanteras.
 2. Beskrivning av ansvars- och befogenhetsregler.
 3. I vilket land respektive ekonomifunktion finns.

6. Redovisningssystemet i stort

 1. Beteckning (-ar) på i företaget förekommande redovisningssystem.
 2. Översiktlig beskrivning av respektive redovisningssystem, gärna i form av eller kompletterad med en skiss. Det bör framgå vilka olika större försystem / delsystem (leverantörsreskontra, lön, lager etc.) som används.
 3. Översiktlig beskrivning av säkerhetsrutiner för backup och för behörigheter i redovisningssystemet.
 4. Uppgift om omedelbar utskrift kan ske i Sverige av räkenskapsinformation som förvaras utomlands.

7. Systemdokumentation och behandlingshistorik

 1. Jfr. Bokföringsnämndens rekommendation om Systemdokumentation och behandlingshistorik, BFN R 10.
 2. Ange kortfattat hur systemdokumentationen och behandlingshistoriken är upplagd.
 3. Ange om det hålls aktuellt och tillgängligt i Sverige

8. Arkivering av datamedia respektive pappersdokument

 1. Hur avses arkivering ske efter räkenskapsårets utgång?
 2. Hur beaktas kravet på arkivering under 10 år?

9. Uppgift om räkenskapsinformation avseende en specifik redovisningsperiod kan tillhandahållas i form av datafil under hela arkiveringstiden

 1. Enligt punkt 3 i RSV:s rekommendation kan ett tillstånd förenas med villkoret att företaget ska kunna tillhandahålla räkenskapsinformationen i formen av datafil.
 2. Uppgift om företaget kan tillhandahålla räkenskaperna på datafil.
 3. I bilaga lämnas exempel på den tekniska formen av tillhandahållande av datafil.

10. Revisorsintyg

 1. Uppgifterna i ansökningen bör intygas av företagets revisor.

Bilaga: Särskilt beträffande formatet på datafil, postbeskrivning och tillhandahållande av uppgifterna

Nedan lämnas uppgifter om hur filen / filerna ska kunna tillhandahållas vad avser format, postbeskrivning och tekniska formen för tillhandahållandet.

a) Formatet på datafilen

Filen ska vara en flat fil i antingen ASCII eller EBCDIC-format. Med en flat fil avses att filen har fast postlängd är fältindelad och sekventiell. Exempel på fält är kontonummer, datum, belopp m.m.

Kan företaget inte tillhandahålla en flat fil kan i undantagsfall godtas en textfil / printfil (dock ej Rich Text Format, RTF). Även D-basefiler och Excelfiler kan godtas.

Datafilen ska vara en kopia av de registreringar som gjorts. Det ska alltså inte vara fråga om backup eller liknande.

b) Postbeskrivning

Med postbeskrivning avses uppgifter om vad filen innehåller för uppgifter, dvs vilka fält som ingår, var respektive fält börjar, fältlängd och typ. Se exemplet nedan. Det ska även anges hur många poster som ingår i filen.

FältnamnTypStartpositionLängd
VertypC12
VernrC36
DatumC96
KontoC157
BeloppN2219 2
Osv

c) Tillhandahållande av datafil

Filen / filerna kan tillhandahållas på vanliga 3,5 tums-diskett eller på CD-skiva. Tillhandahållandet kan även ske på andra media efter särskild överenskommelse.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%