RSVs skrivelse 2001-11-01 Dnr. 10654-01/100

Organisationskostnader

Sammanfattning

Denna skrivelse avser belysa RSV:s syn på hur domen C-16/00 (Cibo) ska tolkas vad gäller vissa kostnader i samband med anskaffning av dotterbolag.

EG-domstolens dom C-16/00 ang. Cibo Participations SA om avdragsrätt för mervärdesskatt

Skattemyndigheterna (nedan kallat SKM) har bett Riksskatteverket (nedan kallat RSV) meddela dess syn på hur EG-domstolens dom C-16/00 Cibo Participations SA ska tolkas vad gäller avdragsrätt för ingående mervärdesskatt ur ett svenskt perspektiv.

1 Cibo Participations SA, C-16/00

Den 27 september 2001 avkunnade EG-domstolen en dom avseende avdragsrätt för vissa kostnader i samband med anskaffning av dotterbolag. Domen finns återgiven i ämnesdatabasen moms under ”G. Rättspraxis 2. EG-rätt”. Domen kan även återfinnas på EU:s hemsida http://www.curia.eu.int/sv/jurisp/index.htm.

RSV återger här följande ur domen.

Av punkt 18 i domen framgår att enligt fast rättspraxis ska artikel 4 i sjätte direktivet tolkas så att ett holdingbolag som uteslutande ägnar sig åt att förvärva delägarskap i andra företag utan att direkt eller indirekt delta i förvaltningen av dessa, förutom att utöva de rättigheter som nämnda holdingbolag har i egenskap av aktieägare eller bolagsman, inte har ställning som skattskyldig person och därmed inte har rätt till avdrag enligt artikel 17 i sjätte direktivet (C-60/90, Polysar och C-142/99, Floridienne och Berginvest).

Enligt punkt 20 har domstolen emellertid funnit att det förhåller sig annorlunda då delägandet åtföljs av en direkt eller indirekt inblandning i förvaltningen av de bolag i vilka förvärv av andelar har skett, förutom vad gäller de rättigheter som delägaren har i egenskap av aktieägare eller bolagsman.

Av punkten 29 i domen framgår att sjätte direktivet för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt förutsätter ett direkt och omedelbart samband mellan de varor och tjänster som förvärvats och sådana utgående transaktioner som ger rätt till avdrag ifråga. Av punkten 32 framgår att ett sådant direkt och omedelbart samband inte finns mellan de tjänster som tillhandahållits ett holdingbolag i samband med att detta förvärvat ett dotterbolag, och sådana utgående transaktioner som ger rätt till avdrag.

Emellertid framgår av punkt 33 att kostnaderna som avses i detta fall, kostnader hänförliga till förvärv av dotterbolagsaktier, är en del av den skattskyldiges allmänna omkostnader, och är i denna egenskap en del av kostnadskomponenterna för ett företags produkter. De har således ett direkt och omedelbart samband med hela den skattskyldiges verksamhet.

Som slutsats (punkten 35) anger domstolen att kostnader som uppstår för ett holdingbolag för olika tjänster som det förvärvat i samband med förvärv av andelar i ett dotterbolag utgör allmänna omkostnader, och det finns således i princip ett direkt och omedelbart samband mellan dessa kostnader och holdingbolagets ekonomiska verksamhet. Om holdingbolaget samtidigt genomför transaktioner som ger rätt till avdrag och transaktioner som inte ger en sådan rätt, följer därför av artikel 17.5 första stycket i sjätte direktivet att det endast är den andel av mervärdesskatten som kan hänföras till de förstnämnda transaktionerna som är avdragsgill.

2 RSV:s bedömning

RSV anser att domen ska tolkas så att ett bolag ska medges avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med förvärv av dotterbolag eller andelar därav endast under förutsättning att

  1. moderbolaget utför en ekonomisk verksamhet som helt eller delvis består i mervärdesskattepliktig omsättning av varor eller tjänster,
  2. förvärvet av dotterbolaget har ett direkt och omedelbart samband med denna bolagets skattepliktiga verksamhet, exempelvis så att den skattepliktiga omsättningen sker till dotterbolaget eller så att inköp av dotterbolaget sker i expanderande syfte såsom uppköp av underleverantör, samt att
  3. kostnaderna har sådant direkt och omedelbart samband med förvärvet att de har karaktär av allmänna omkostnader.

Som sådana allmänna omkostnader som avses i sista strecksatsen ovan bör enligt RSV:s mening anses sådana kostnader som ska bokföras hos moderbolaget och som utgör t.ex. advokat- och konsultarvoden.

Om den ekonomiska verksamheten endast delvis består i en verksamhet som medför skattskyldighet, dvs. blandad verksamhet bedrivs, ska avdraget minskas i motsvarande mån.

För avdragsrätt förutsätts att förvärvet av dotterbolaget är ett led i utförandet av moderbolagets ekonomiska verksamhet. Om anskaffningen har kapitalplaceringssyfte eller i övrigt enbart är ett led i en finansiell transaktion föreligger inte avdragsrätt.

RSV anser vidare att ovan nämnd bedömning även kan tillämpas på ingående skatt i samband med kostnader för ej genomförda förvärv. Detta innebär att avsikten med förvärvet får bedömas, och avdragsrätten avgöras i enlighet med ovan angivna principer.

RSV konstaterar vidare att domen inte påverkar avdragsrätten vad gäller ingående skatt på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier. I dessa fall kan avdragsrätt inte anses föreligga med hänvisning till EG-domen C-4/94, BLP Group.

Rörande avdragsrätt för ett bolag avseende kostnader för ägandefunktionen i bolaget självt, såsom avgifter till VPC rörande t.ex. löpande hantering av bolagets aktiebok med uppgraderingar av nya aktieägare och genomförda utdelningar, kostnader i samband med bolagets nyemissioner eller introduktion på utländska fondbörser, föranleder enligt RSV:s mening Cibo-domen ingen anledning för RSV att nu ompröva rättsläget sådant detta bestämts genom Regeringsrättens domar bl.a. målnr. 8139-1999 och målnr. 8419-1999 båda från den 16 maj 2001.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...