Innehåll

RSVs skrivelse 2001-11-06 Dnr. 10099-01/120

Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?

Sammanfattning

RSV har erhållit begäran om förtydligande av brevsvar från den 15 dec 1999 rörande produktionsutläggningar och reporterfotografering. Svaret innebär att bedömning måste göras utifrån gällande avtal från fall till fall.

Med anledning av inkommen begäran om förtydligande av Riksskatteverkets (RSV) brevsvar från den 15 dec 1999 rörande produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag meddelar RSV följande.

Av RSV:s tidigare brevsvar framgår dess syn då man anger att beträffande produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag där överlåtelse sker av skyddat verk, måste en bedömning av avtalet ske huruvida även andra tjänster tillhandahålls. Vidare måste bedömas vari tyngdpunkten i prestationen ligger. En generell bedömning att tyngdpunkten i tillhandahållandet ska ligga på rättighetsupplåtelse kan därför enligt RSV:s mening inte göras.

Bolaget har i inkommen fråga angett att vid en produktionsutläggning svarar som regel uppdragstagaren för produktionen fram till färdigt TV-program. Uppdragets fullgörande består således i att denne till TV-bolaget levererar TV-programmet i form av en master, till vilket TV-bolaget förvärvar den upphovsrättsliga förfoganderätten. TV-programmet i sig utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk, ett filmverk.

Av mervärdesskattelagen (1994:200), ML 7 kap. 1 § tredje stycket 4 framgår att skattesats om 6 % är tillämplig vid upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information.

Av 1 § lagen om upphovsrätt framgår att upphovsrätten till filmverk omfattas av lagen.

Bolaget menar att överlåtelse av rättighet till filmverk omfattas av skattesats 6 % oberoende av vilka tjänster uppdragstagaren upphandlat från annan tillhandahållare för att kunna producera filmen. Om avtalet/omsättningen avser förvärv av upphovsrättslig exploateringsrätt till ett filmverk, som skapats på bolagets uppdrag, är det likaledes för den mervärdesskatterättsliga bedömningen irrelevant huruvida uppdragstagaren vid avtalets fullgörande själv har utfört tjänster, vilka enskilt betraktade vore mervärdesskattepliktiga respektive skattepliktiga med en avvikande procentsats. Bolaget önskar att RSV bekräftar den bedömning som ovan framförts.

RSV gör den bedömningen att om uppdragstagaren för produktionen svarar för denna fram till färdigt TV-program bör det vara fråga om en rättighetsupplåtelse och därmed en skattesats om 6 %. Att uppdragstagaren upphandlat tjänster från annan för att kunna producera filmen bör inte ha någon betydelse. Även om det också är så att produktionstjänsterna är nödvändiga för framställningen och sändningen av verket, dvs. TV-programmen, får produktionstjänsterna ses som ett underordnat led i tillhandahållandet av rättigheterna.

RSV är av den bedömningen att det avgörande för vad som överlåts eller tillhandahålls är avtalet, dvs. vad bolaget har beställt och betalar för. Avgörande är således om avtalet omfattar någon rättighet eller inte. Vidare måste bedömas om avtalet innefattar flera tillhandahållanden som inte kan anses vara underordnade någon huvudtjänst. Om så är fallet ska samtliga dessa tillhandahållanden bedömas om de avser någon rättighetsupplåtelse eller inte och utifrån detta ska skattesats avgöras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...